Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba slovenského jazyka

TS Slovenský jazyk 1 – PRAVOPIS

 • Vybrané slová
   

 • Veľké písmená
   

 • Podstatné mená (určovanie vzorov, koncovky podstatných mien)
   

 • Prídavné mená (určovanie druhov, písanie y/i v koncovkách)
   

 • Slovné druhy (slovné druhy, druhy zámen, druhy čísloviek)

Program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov)
Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Aj vy určite oceníte hlavné prednosti tohto výrobku - efektívnosť, veľký rozsah precvičovanej látky a jednoduché ovládanie. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená nápoveď, ktorá zároveň vysvetlí, prečo je odpoveď nesprávna.

Program obsahuje aj tlačový modul, určený pre tlač písomných testov (pracovných listov). Tento umožňuje výber zo všetkých výrazov (cca 4 000), precvičovaných v jednotlivých častiach programu. Potom je možné tieto výrazy vytlačiť v nedoplnenej alebo doplnenej podobe. Pre mnohých užívateľov môže byť dôležité aj kompletné ozvučenie. Všetky precvičované výrazy sú nahovorené profesionálnym hovorcom.

 

 

   
 

späť


 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry  - NOVINKA

 • Veľmi vhodný i pri príprave na prijímacie skúšky
   

 • Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam slov, tvaroslovie, skladbu, literatúru, súhrnné testy

Tento produkt je určený žiakom ZŠ (od 6. ročníkov ZŠ) a SŠ, pre ktorých sme pripravili až 1800 rozmanitých úloh rozdelených do 6 oblastí. CD svojim obsahom i rozsahom kompletne pokrýva učivo základnej školy. Osvojenie požadovaných vedomostí je dôležitým predpokladom úspešného zloženia prijímacej skúšky. Produkt je takisto mimoriadne vhodný na priebežné opakovanie učiva.

Program dopĺňajú pracovné listy, ktoré sú, hlavne medzi vyučujúcimi, veľmi obľúbenou pomôckou. K dispozícii je 120 pracovných listov určených k vyplneniu, pre jednoduchú kontrolu je samozrejme pripravený i variant s doplnenými odpoveďami.

 

   
 

späť


 

TS Slovenský jazyk – Vybrané slová - NOVINKA

Titul TS Slovenský jazyk - vybrané slová sú prvým z nového radu výučbových titulov určeným na výučbu slovenského jazyka pre žiakov 3.ročníka ZŠ. Vhľadom na to, že rad úloh sa deťom prekladá formou hry s obrázkami a program je kompletne nahovorený, je tento titul veľmi vhodný aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Odporúčame aj jeho využitie na všetkých typoch interaktívnym tabúľ, kedy vyučujúci ocenia veľmi ľahků orientáciu v programe pomocou užívatelsky priateľských prehľadných animovaných menu či obsahu, z ktorého možno zvolenú casť spustiť jediným kliknutím.

              

späť


 

TS Slovenský jazyk hrou 1 – Vybrané slová - NOVINKA

Titul TS Slovenský jazyk hrou 1 - Vybrané slová sú prvým z nového radu výučbových titulov určeným na zábavnú výučbu slovenského jazyka pre žiakov od 3.ročníka ZŠ.
Volne dopĺňa a nadväzuje na program TS Slovenský jazyk - Vybrané slová.
Hlavným poslaním tohto titulu je automatizácia pravopisných schopností detí. Vzhľadom na spracovanie sa veľmi hodí aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Odporúčame aj jeho využitie na všetkých typoch interaktívnym tabúľ. Program dolňuje tlačový modul na jednoduchú tvorbu pracovných listov a bohaté tlačové doplnkové materiály.

              

späť


© Copyright 2017 Terasoft Sk.