Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba prírodovědy, prírodopisu, biologie (ZŠ, SŠ)

TS Biológia - Svet hmyzu

 • Témou tohto interaktívne - didaktického CD-ROMu sa stala najpočetnejšia trieda živočíšnej ríše - trieda hmyzu
   

 • Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémy a videá znásobujú príťažlivosť programu.

V tomto programe žiaci spoznajú veľa nového a zaujímavého z tajuplného sveta hmyzu. Naučia sa rozpoznávať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu, zoznámia sa nielen so zaujímavosťami ich života, ale pochopia aj význam hmyzu pre človeka.
Dôležitou vlastnosťou tohto titulu sú bohaté možnosti nastavenia. Učiteľ si môže vybrať len tie skupiny alebo jednotlivých zástupcov, ktorých si majú žiaci práve osvojiť. Učivo je preberané s ohľadom na systematické členenie a vzájomné vývojové vzťahy, do úvahy sa vždy berie i prirodzené životné prostredie jednotlivých druhov. Program doplňuje encyklopédia a rozsiahly tlačový modul, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie písomných testov, tie je možné vytlačiť, prípadne uložiť, a neskôr s nimi ďalej pracovať. Pre tlačový modul je pripravených celkovo 450 otázok s rôznou úrovňou náročnosti.

 

 

späť


 

TS Botanika 1 – Vybrané čeľade dvojklíčnolistových rastlín - NOVINKA

 • Určené na výučbu prírodopisu a biológie na 2. stupni ZŠ a na SŠ  

 • Zamerané na najvýznamnejšie čeľade dvojklíčnolistových rastlín

 • Obsahuje výučbovú a testovaciu časť, encyklopédiu a tlačový modul

Výučbová časť obsahuje 606 interaktívnych výučbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 12 kapitol preberajúcich najvýznamnejšie čeľade dvojklíčnolistových rastlín (iskerníkovité, kapustovité, ružovité, ľuľkovité, bôbovité, mrkvovité, astrovité, hluchavkovité, krtičníkovité a klinčekovité).

Precvičovacia časť obsahuje 336 obrazoviek s úlohami, ktoré príťažlivou formou preveria a upevnia získané znalosti žiakov.

Pripravených je i celkom 83 strán bohato ilustrovaných pracovných listov a obsiahla encyklopédia.

 

     
 

späť


 

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy - NOVINKA

Titul TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy je druhým dielom nového radu výučbových titulov určených na výučbu prírodopisu a biológie na druhom stupni ZŠ a na SŠ. Vďaka svojej variabilite a členeniu ho tiež veľmi ľahko možno zaradiť do ramcovo vzdelaávacieho programu školu.

Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.
Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

              

späť


 

TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy - NOVINKA

Titul TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy je tretím dielom nového radu výučbových titulov určených na výučbu prírodopisu a biológie na druhom stupni ZŠ a na SŠ. Vďaka svojej variabilite a členeniu ho tiež veľmi ľahko možno zaradiť do ramcovo vzdelaávacieho programu školu.

Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.
Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

              

späť


 

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR

 • Zoznamuje žiakov s vybranými prírodnými spoločenstvami SR a ich zástupcami

Výučbová časť obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v 10 kapitolách, nácviková časť obsahuje 177 obrazoviek s úlohami. Hry prenesú deti na návštevu do vybraných prírodných spoločenstiev Slovenskej republiky. Prostredníctvom hier budú objavovať tajomstvá lesa, lúky, rybníka a poľa. Všetky hry sa dajú hrať samostatne alebo vo dvojiciach. Na víťaza čakajú lákavé odmeny v podobe vytlačených diplomov. Opäť nechýbajú ani bohato ilustrované pracovné listy a encyklopédia.

 

   
 

späť


 

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami

 • Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka
   

 • Pes, mačka, domáce úžitkové zvieratá, domáce zvieratá chované pre potešenie, pri ľudských obydliach, na záhrade, izbové kvety...

Výučbová časť obsahuje 350 interaktívnych výučbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 8 kapitol. Precvičovacia časť obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazoviek s úlohami, ktorých cieľom je príťažlivou formou preveriť a upevniť získané vedomosti žiakov. Hry tentoraz deti prenesú na návštevu k vybraným skupinám chovaných zvierat, ich prostredníctvom budú riešiť úlohy psíka a mačičky, úžitkových zvieratiek, domácich zvieratiek či divokých živočíchov, ktoré žijú voľne v blízkosti ľudských obydlí. Samozrejme opäť nechýbajú bohato ilustrované pracovné listy a encyklopédie.

 

   
 

späť


 

TS Prírodoveda 3 - Živočichy a rastliny cudzích krajín - NOVINKA

 • Polárne oblasti, tropické dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte, moria a oceány, cudzokrajné ovocie a korenie...
   

 • Určené nielen na výučbu prírodovedy, uplatnenie nachádza i vo výučbe prírodopisu a zemepisu na 2. stupni ZŠ

Výučbová časť obsahuje 500 interaktívnych výučbových obrazoviek rozdelených do 14 kapitol, nácviková časť zahŕňa 240 obrazoviek s úlohami. Spríjemniť si vyučovanie umožnia žiakom doplňovačky, veľké porovnávacie obrazovky, priraďovacie obrázkové úlohy, radenie do dvojíc, zostavovanie potravných reťazcov a nechýba ani práca s mapami a tabuľkami. Všetky texty sú kvalitne nahovorené.

 

 
 

späť


 

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby - NOVINKA

 • Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a na ich životné prostredie

Titul je určený na výučbu prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2. stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu. Výučbová časť obsahuje 482 interaktívnych obrazoviek rozdelených do 19 kapitol (rozmanitosť prírodnín, prírodné spoločenstvá, stavba tela rastliny, výživa a dýchanie rastlín, rastliny jednoročné, dvojročné a trváce, kultúrne a plané rastliny, obilniny, buriny, jarné byliny, lúčne, vodné a záhradné rastliny, liečivé a jedovaté rastliny, ihličnaté a listnaté stromy a kre, huby a ďalšie), nácviková časť obsahuje, opäť v 19 kapitolách, 293 obrazoviek s úlohami.

 

   
 

späť


 

TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu - NOVINKA

 • Zamerané na poznávanie najznámejších rastlín, húb, živočíchov, minerálov a hornín

 • Výučbovú časť doplňujú hry a súťaže, ktoré zábavnou formou upevnia získané znalosti žiakov

 • Obsahuje veľké množstvo kvalitných fotografií a ilustrácií, ktoré priblížia deťom opisované organizmy natoľko, že po úspešnom zvládnutí programu už nebudú mať problém s ich poznávaním ani v skutočnosti

Výučbová časť obsahuje výučbové informatívne obrazovky, ktoré sú venované najznámejším organizmom, s ktorými sa žiaci v prírode stretnú. Nájdeme tu celkom päť častí: Lesy, Lúky a pastviny, Polia a medze, Vody a ich okolie, Horniny a nerasty. Každá časť je ďalej rozčlenená na podkapitoly (napr. Listnaté stromy a kry, Huby, Lesné byliny a i.). Každá podkapitola navyše okrem výučbových obrazoviek obsahuje i precvičovaciu časť. Pod ikonkou usmievavej kvetiny či tučniaka s nápisom „Vyskúšaj sa“ sú pripravené rozmanité testovacie obrazovky.

Titul ďalej obsahuje rad testov, súťaží a hier, v ktorých si deti zábavnou formou preveria a upevnia získané znalosti. Deti budú súťažiť v poznávaní podľa kresby či fotografie, zaraďovať organizmy do ich prirodzeného životného prostredia a do systému alebo hľadať organizmy, ktoré logicky nepatria medzi ostatné. Nechýba pexeso, obrázkové loto ani vedomostný kvíz. 

Encyklopédia obsahuje všetky rastliny, živočíchy, huby, horniny a nerasty použité v programe, ktoré sú doplnené o fotografie a ilustrácie.

  

 

späť


 

TS Prírodoveda 6 – Spoznávame živočíchy a rastliny (naše aj cudzokrajné) - NOVINKA

 • Najnovší diel edície sa venuje živočíchom a rastlinám, s ktorými sa môžeme stretávať vo svojom okolí, prípadne si ich poprezerať v zoologickej alebo v botanickej záhrade 

 • Vďaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je veľmi vhodný na výučbu s využitím interaktívnej tabul 

 • Program doplňujú hry a súťaže a obsiahla encyklopédia

Výučbová časť obsahuje viac než 190 výučbových informatívnych obrazoviek. Nájdete tu tieto kapitoly: Záhrady (Ovocie, Zelenina, Okrasné rastliny, Plano rastúce rastliny, Živočíchy voľne žijúce), Ľudské sídla a ich okolie (Chované živočíchy, Voľne žijúce živočíchy, Domáci maznáčikovia, Rastliny), Zoologická záhrada (Polárne oblasti, Stepi a savany, Púšte a polopúšte, Tropické pralesy, Moria a oceány), Botanická záhrada (Exotické ovocie, Úžitkové rastliny, Korenia). 

Každá podkapitola vo výučbovej časti navyše okrem výučbových obrazoviek obsahuje i precvičovaciu časť. Pod ikonkou usmievavej kvetiny či tučniaka s nápisom „Vyskúšaj sa“ sú pripravené rozmanité testovacie obrazovky.

Nechýbajú ani súťaže a hry, ktoré zábavnou formou preveria znalosti detí. Tie budú súťažiť v poznávaní podľa kresby či fotografie a vyskúšajú si zaraďovanie organizmov do ich prirodzeného prostredia. Pripravená je i súťaž Hádaj, kto som, v ktorej si otestujú svoj postreh a logické myslenie. Deti si zahrajú obľúbené pexeso alebo obrázkové loto. Precvičia si i zaraďovanie živočíchov do systému. Pod názvom Nájdi odpoveď sa skrýva vedomostný kvíz.

Encyklopédia obsahuje všetky živočíchy a rastliny vyskytujúce sa v programe, ktoré sú doplnené o fotografie a ilustrácie.

 

 

späť


 

TS Prírodopis 1 - Živočíchy a rastliny SR, verzia pre interaktívne tabule

Terasoft pripravil úplne nové pojatie spracovania materiálov na interaktívnu výučbu. Tento rozsiahlý systém, ktorý Vám predkladáme, Vám jednoduchým spôsobom s minimálnou námahou umožní plnenie vštkých kľúčových kompetencií v súlade s osnovami. Veľkou výhodou a jedinečnosťou pripraveného materiálu je možnosť používať ho prakticky so všetkými učebnicami, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu.

Naše úplne nové a originálne pojatie modernej výučby navyše nezaťažuje vyučujúcich nutnosťou študovat zložité a rozsiahlé manuály. Všetko je jasné, prehľadné a ihneď k dispozícii.
Tento titul je vytvorený v natívnom softwarovom prostredí tabúľ Activeboard, ale je ho možné používať aj na iných interaktívnych tabuliach s využitím software ActivInspire Personal Edition, ktorý obsahuje tento DVD-ROM.

              

späť


 

TS Prírodopis 2 - Žijú s nami, verzia pre interaktívne tabule

Terasoft pripravil úplne nové pojatie spracovania materiálov na interaktívnu výučbu. Tento rozsiahlý systém, ktorý Vám predkladáme, Vám jednoduchým spôsobom s minimálnou námahou umožní plnenie vštkých kľúčových kompetencií v súlade s osnovami. Veľkou výhodou a jedinečnosťou pripraveného materiálu je možnosť používať ho prakticky so všetkými učebnicami, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu.

Naše úplne nové a originálne pojatie modernej výučby navyše nezaťažuje vyučujúcich nutnosťou študovat zložité a rozsiahlé manuály. Všetko je jasné, prehľadné a ihneď k dispozícii.
Tento titul je vytvorený v natívnom softwarovom prostredí tabúľ Activeboard, ale je ho možné používať aj na iných interaktívnych tabuliach s využitím software ActivInspire Personal Edition, ktorý obsahuje tento DVD-ROM.

              

späť


 

© Copyright 2017 Terasoft Sk.