Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Dalšie predmety a sady titulov (sexuálna výchova, umenie ...)

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

 • Cieľom tohto titulu je prispieť k výchove celej osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvárať optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi rovnakého aj opačného pohlavia
   

 • Príjemné učebné prostredie, jednoduché ovládanie, množstvo obrázkov, fotografií, schém a videosekvencií

Program je spracovaný v súlade s platnými učebnými osnovami, pričom umožňuje výber primeraného veku (10 - 12 rokov, 13 - 15 rokov, 16 a viac rokov).

 

Zaujímavou a zrozumiteľnou formou podáva informácie o anatómii a o funkciách pohlavných orgánov, menštruačnom cykle, problematike dospievania a o sexuálnom správaní. Veľký dôraz sa kladie na otázku plánovaného rodičovstva, podrobne sa preberajú antikoncepčné metódy, obdobie vzniku nového života, tehotenstvo a pôrod, zaradené sú aj informácie o pohlavne prenosných chorobách a sexuálnych deviáciách s dôrazom na zásady bezpečného správania.

Rozsiahla encyklopédia obsahuje viac ako 250 hesiel, pri väčšine z nich je k dispozícii fotografia, animácia alebo vysvetľujúci nákres, jej výhodou je veľmi jednoduché vyhľadávanie požadovaných informácií a spracovanie, prispôsobené veku užívateľov. Program je tiež doplnený o tlačový modul.

 

   
 

späť


 

Artopedia 3 - Galéria svetového maliarstva

 • Je mimoriadne rozsiahla galéria, obsahujúca najznámejšie a najslávnejšie diela svetového maliarstva
   

 • Vďaka kapacite DVD-média sa mohlo zaradiť viac ako 20 300 farebných obrazov od 2 167 maliarov, a to vo vysokom rozlíšení

U nás i v zahraničí úplne ojedinelý projekt, zachytáva známe obrazy stredovekých ikon a oltárov, bohatý odkaz talianskej renesancie, obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu a samozrejme nechýba ani moderné maliarstvo.
Program prináša chronológiu slávnych obrazov, obrazy pod drobnohľadom, možnosť automatickej projekcie obrazov. Súčasťou programu je i podrobná časová osa so znázornením života a obdobia tvorby jednotlivých autorov.
Súčasťou encyklopédie je aj stručný prehľad histórie svetového maliarstva po jednotlivých slohových etapách s hypertextovými odkazmi k príslušným autorom.

 

 
 

späť


 

320 000 obrázkov a fotografií

 • Výberová kolekcia, obsahujúca neuveriteľných 320 000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií a klipartov
   

 • Kompletný obsah z predtým samostatne vydaných

Táto kolekcia je dnes už takmer neodmysliteľnou pomôckou vyučujúceho pri príprave materiálov na prezentačnú výučbu s využitím projektoru alebo aj interaktívnej tabule.
Vzhľadom na obsiahnuté kategórie využijú tento program na hodinách napr. vyučujúci zemepisu, dejepisu, biológie, chémie, fyziky a tiež vyučujúci na prvom stupni ZŠ na hodinách prvouky, vlastivedy alebo prírodovedy.
Titul obsahuje kategórie ako Anatómia, Cestovanie, Grafika pre web, História, Hmyz, Ľudia, Mapy, Morský život, Pamiatky, Priemysel, Príroda, Cicavce, Spoločnosť, Športy, Svet, Veda, Vesmír, Voľný čas, Vzdelávanie, Poľnohospodárstvo a mnoho ďalších ...

 

 
 

späť


 

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy, súťaže

 • Ideálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na SŠ
   

 • Vzhľadom na obsiahnuté kategórie otázok odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky
   

 • Produkt doplňuje rozsiahly tlačový modul

Na CD takisto objavíte špeciálny tréningový modul, s ktorého pomocou si žiaci veľmi ľahko zapamätajú správne odpovede, čím si behom veľmi krátkej doby rozšíria svoj všeobecný rozhľad na úroveň vyžadovanú pri prijímacích skúškach na gymnázia a ostatné SŠ. Možnosťou nastaviť si okruh i počet otázok sa tento modul veľmi ľahko prispôsobí momentálnym znalostiam žiakov. Obsahová náplň je volená tak, aby sa titul stal ideálnym pomocníkom pri príprave na prijímacie skúšky, ktorých súčasťou je aj obávaný všeobecný prehľad. Žiaci si formou podobnou populárnym televíznym súťažiam, precvičia znalosti rôznych častí školského učiva. Všetky 4 typy súťaží vynikajú pestrosťou a dramatickosťou. Dokážu zaujať na tak dlhú dobu, že si žiaci vlastne ani neuvedomia koľko nových znalostí pri ich hraní získali. Na rozdiel od mnohých konkurenčných titulov tu nenájdete len textové otázky, ale aj množstvo fotografií a ilustrácií. Naozaj unikátne je kompletné nahovorenie všetkých textov, vrátane otázok a odpovedí.

 

 
 

späť


 

TS Chémia - Názvoslovie anorganickej chémie pre ZŠ - NOVINKA

 • Prvý diel z radu programov určených na výučbu chémie na ZŠ, zameraný na problematiku chemického názvoslovia

 • Výučbová časť žiakom názorným spôsobom vysvetľuje princípy a zásady tvorby názvov a vzorcov chemických zlúčenín

 • Implementovaný tlačový modul pre ľahkú tvorbu pracovných listov

Učivo je rozdelené na 2 tematické celky - prvý preberá prvky, druhý je venovaný zlúčeninám.

V časti venovanej prvkom sa žiaci okrem názvov a značiek prvkov tiež naučia napr. vyhľadávať prvky v periodickej tabuľke, rozlišovať atómy a molekuly alebo prvky a zlúčeniny.
Časť venovaná zlúčeninám naučí žiakov písať vzorce a odvodzovať názvy zo vzorcov pri najdôležitejších skupinách chemických zlúčenín (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli a i.). Skutočnosť, že v testovej časti žiaci vzorce či názvy nevyberajú z pripravených možností, ale sami ich samostatne zostavujú, robí tento program úplne unikátnym.

Úžitkovú hodnotu programu ďalej zvyšuje implementovaný tlačový modul.

Program oživujú farebné modely molekúl najvýznamnejších zlúčenín.

         

späť


© Copyright 2009 Terasoft Sk.