Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba matematiky

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ

 • Zábavným spôsobom precvičuje všetky dôležité partie učiva matematiky na 1. stupni ZŠ
   

 • Spracovanie a obsah tohto titulu je plne v súlade s osnovami MŠMT
   

 • Najrozšírenejší a najobľúbenejší program na výučbu matematiky na školách v ČR

Tento program v 13 moduloch obsahuje veľa príkladov zameraných na pamäťové a písomné sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú aj príklady zamerané na orientáciu na číselnej osi, zaokrúhľovanie čísel, rozklady čísel v desiatkovej sústave, porovnávanie čísel, príklady so zátvorkami a ďalšie dôležité tematické celky učiva matematiky 1. stupňa ZŠ.

Jednotlivé typy príkladov je možné precvičovať si samostatne alebo si zvoliť „rozprávkový" variant, ktorý je vhodný najmä pri opakovaní učiva. Za úspešné riešenie úloh sú pre deti odmenou rozprávky a príbehy s vtipnými obrázkami a animáciami .
Obsahuje i rozsiahly tlačový modul, ktorý umožňuje veľmi jednoduché vytváranie písomných testov (pracovných listov). Pripravený test je možné vytlačiť vrátane správneho riešenia zvolených príkladov, ktoré učiteľovi uľahčí následnú opravu.

 

   
 

späť


 

TS Matematika pre prvákov 1 (pre 1. ročník ZŠ)

 • Mimoriadne rozsiahly výučbový program, spracovaný po jednotlivých vyučovacích hodinách
   

 • Titul získal celý rad ocenení (napr. zvláštnu cenu na Comenius-Auszeichnungen v Berlíne, prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova ...)

Prvý diel z nového radu programov, určených na vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ. Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať pri riešení úloh. Okrem vkladania správnych čísel budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť predmety, dokresľovať obrázky, hľadať na obrázkoch zmeny alebo skryté čísla.

Dôraz sa kladie na učenie hrou a manipuláciu s predmetmi. Všetky úlohy sú zadávané grafickými znakmi a hovoreným slovom, písaný text sa kvôli nízkemu veku malých užívateľov v programe nevyskytuje. Na záver každej časti je pre žiakov pripravená súťaž.

Obsah učiva prvého dielu: Osvojenie si čísel 1 až 5, rozvoj elementárnych matematických predstáv o číselných a priestorových vzťahoch, numerácia (priradiť číslo k danej skupine predmetov, znázorniť číslo pomocou skupiny predmetov, porovnávanie, zaradenie čísla v číselnom rade, určovanie poradia), matematické operácie sčítania a odčítania, vyvodenie a osvojenie si čísla 0 (číslo 0 je vyvodené ako výsledok operácie odčítania), zavedenie čísel 6 - 10 a matematické operácie s týmito číslami, príklady s rámčekmi, úvod do geometrie.

 

 

späť


 

TS Matematika pre prváčikov a druháčikov 2 - NOVINKA

 • Pokračovanie obľúbeného radu titulov na výučbu matematiky pre 1. stupeň ZŠ
   

 • Výučbová časť je rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách, každá je uvedená dramatizáciou motivačného príbehu zo života zvieratiek
   

 • Veľmi vhodné pre žiakov špeciálnych škôl

 • CD vyniká rozmanitosťou predkladaných úloh
   

Obsiahnuté učivo:
Čísla 11-20 (zavedenie čísel 11-20, číselný rad, porovnávanie, vzťahy pred a za, nerovnice), počítame do 20 bez prechodu desiatky (sčítanie typu 10+6, príklady typu 14-4, 10+10 a 20-10, sčítanie typu 14+4 a 14+6, odčítanie typu 16-2 a 20-6).
Počítame do 20 s prechodom desiatky (sčítanie s prechodom cez desiatku, rozklad čísla 10 na dva sčítance, sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom desiatky).

 

   
 

späť


   

TS Matematika  - Logické úlohy a hádanky z geometrie

 • Druhý diel nového radu titulov na výučbu matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Okrem verzie pre školákov ZŠ, nájdete na CD aj špeciálnu verziu, určenú pre deti MŠ 

Celý titul je rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z nich sprevádza dieťa jedno zvieratko. Pre deti sú pripravené napr. logické hádanky, úlohy zamerané na precvičenie pohybu a orientácie v štvorcovej sieti, vyfarbovanie jednotlivých políčok podľa predlohy, kreslenie súmerných obrázkov, hľadanie rozdielov medzi plánom a skutočnou stavbou, lúštenie tajného písma opičky Paulínky, rozlišovanie geometrických tvarov a telies a určovanie ich názvov.

 

 

späť


     

Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do praveku - NOVINKA

 • Program nadväzuje na veľmi obľúbený program Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ

 • Žiaci si s programom dokonale precvičia všetky potrebné počtárske úkony v odbore prirodzených a desatinných čísel

 • Titul je doplnený tlačovým modulom, ktorý umožňuje vyučujúcim ľahkú prípravu písomných testov

Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová časť je obsahovo veľmi pestrá. V časti venovanej prirodzeným číslam je pripravených 56 rôznych typov úloh. V časti zameranej na desatinné čísla nájdete 68 rozličných druhov úloh. Tým je zaistené naozaj dôkladné precvičenie preberanej látky. Orientáciu v programe a rýchle spustenie vybranej časti, napr. slovných úloh zameraných na sčítanie a odčítanie desatinných čísel, umožňuje užívateľsky veľmi priateľské prehľadné menu alebo možnosť spustiť si vybranú časť priamo z obsahu. Ako odmenu za dobrú prácu získa dieťa za každý vypočítaný príklad časť obrázka.

V časti Prirodzené čísla si deti precvičia zápis prirodzených čísel v desiatkovej sústave, ich zobrazenie na číselnej osi, zaokrúhľovanie a porovnávanie podľa veľkosti. Veľká pozornosť je venovaná príkladom zameraným na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie prirodzených čísel. Nechýbajú ani slovné úlohy, číselné rady, práce s číselnou osou, doplňovanie tabuliek, nerovnice, príklady so zátvorkami, hľadanie čísel, prevody jednotiek a, samozrejme, veľké množstvo príkladov zameraných na precvičenie pamäťového i písomného počítania. 

Časť Desatinné čísla je zameraná na počítanie so zmiešanými číslami, desatinnými zlomkami a číslami, na ich porovnávanie, zaokrúhľovanie a zobrazovanie na číselnej osi. Žiaci si precvičia i sčítanie a odčítanie desatinných čísel, násobenie a delenie desatinného čísla desiatimi, stomi a tisícmi, násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom menším než desať a delenie desatinných čísel jednociferným prirodzeným číslom. Ani tentoraz nechýbajú slovné úlohy, doplňovanie tabuliek, maľovanky, prevody jednotiek, práce s číselnou osou, príklady so zátvorkami, nerovnice a i. 

Výučbovú a testovaciu časť doplňuje interaktívna hra plná zábavných animácií. V nej sa spolu so zajacom a medveďom dostanú deti až do praveku, kde zažijú nejedno dobrodružstvo, počas ktorého si ani neuvedomia, koľko príkladov pri hre spočítali. Vďaka tomu deti nestrácajú motiváciu na učenie a program ich zaujme na dlhý čas. 

Neoddeliteľnou súčasťou programu je tlačový modul, ktorý umožňuje vyučujúcim veľmi ľahkú prípravu písomných testov. Umožňuje tlač prakticky všetkých typov úloh obsiahnutých v programe. Všetky typy úloh je možné ľubovoľne kombinovať. Nechýba ani možnosť vytlačenia variantu testu s už doplneným správnym riešením zvolených príkladov, ktorý učiteľovi veľmi uľahčí následné opravovanie.

 

       
 

späť


 

TS Matematika hrou 1 – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ - NOVINKA

Titul TS Matematika hrou 1 – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ je prvým z nového radu titulov zameraných na výučbu matematiky. Vhľadom na rozsah učiva je CD určené aj na výučbu v 2. ročníku ZŠ. Tento pôvabný titul je tematicky zasadený do sveta rozprávok.
Žiaci sa s ním spoľahlivo naučia vyriešiť všetky základné typy slovných úloh a počas hrania hier si dokonale precvičia aj zautomatizujú všetky preberané matematické úkony.

Vzhľadom na spôsob spracovania odporúčame využitie aj na všetkých typoch interaktívnych tabúľ. Toto CD tiež odporúčame pre žiakov špeciálných škôl, pretože obsahuje celý rad pre ne veľmi vhodných názorných úloh. Jednoduchú orientáciu v programe umožňuje užívateľsky priateľské animované menu s atraktívnym námetom z rozprávkového sveta.

              

späť


 

TS Matematika hrou 2 – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ - NOVINKA

Titul TS Matematika hrou 2 – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ je druhým dielom z nového radu titulov zameraných na výučbu matematiky. Vzhľadom na rozsah učiva je CD určené aj na výučbu v 3. ročníku ZŠ. Tento pôvabný titul, nádherne animovaný titul je tematicky zasadený do sveta zvieratiek.
Žiaci sa s ním spoľahlivo naučia vyriešiť všetky základné typy slovných úloh a počas hrania hier si dokonale precvičia aj zautomatizujú všetky preberané matematické úkony. Vďaka svojej variabilnosti a členeniu možno tento titul takisto veľmi ľahko zaradiť do rámcovo vzdelávacieho programu školy.

Zmienené CD je veľmi vhodné pre žiakov špeciálných škôl, lebo obsahuje celý rad pre ne vhodných názorných úloh. Vzhľadom na spôsob spracovania odporúčame využitie aj na interaktívnych tabúliach. Jednoduchú orientáciu v programe umožňuje užívateľsky priateľské animované menu s obľúbenými zvieracími postavičkami.

              

späť


 

© Copyright 2017 Terasoft Sk.