Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:


 

Výučba slovenského jazyka

 

TS Slovenský jazyk 1 – PRAVOPIS

 • Vybrané slová
   

 • Veľké písmená
   

 • Podstatné mená (určovanie vzorov, koncovky podstatných mien)
   

 • Prídavné mená (určovanie druhov, písanie y/i v koncovkách)
   

 • Slovné druhy (slovné druhy, druhy zámen, druhy čísloviek)

Program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov)
Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Aj vy určite oceníte hlavné prednosti tohto výrobku - efektívnosť, veľký rozsah precvičovanej látky a jednoduché ovládanie. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená nápoveď, ktorá zároveň vysvetlí, prečo je odpoveď nesprávna.

Program obsahuje aj tlačový modul, určený pre tlač písomných testov (pracovných listov). Tento umožňuje výber zo všetkých výrazov (cca 4 000), precvičovaných v jednotlivých častiach programu. Potom je možné tieto výrazy vytlačiť v nedoplnenej alebo doplnenej podobe. Pre mnohých užívateľov môže byť dôležité aj kompletné ozvučenie. Všetky precvičované výrazy sú nahovorené profesionálnym hovorcom.

 

 

   
 

späť


 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry  - NOVINKA

 • Veľmi vhodný i pri príprave na prijímacie skúšky
   

 • Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam slov, tvaroslovie, skladbu, literatúru, súhrnné testy

Tento produkt je určený žiakom ZŠ (od 6. ročníkov ZŠ) a SŠ, pre ktorých sme pripravili až 1800 rozmanitých úloh rozdelených do 6 oblastí. CD svojim obsahom i rozsahom kompletne pokrýva učivo základnej školy. Osvojenie požadovaných vedomostí je dôležitým predpokladom úspešného zloženia prijímacej skúšky. Produkt je takisto mimoriadne vhodný na priebežné opakovanie učiva.

Program dopĺňajú pracovné listy, ktoré sú, hlavne medzi vyučujúcimi, veľmi obľúbenou pomôckou. K dispozícii je 120 pracovných listov určených k vyplneniu, pre jednoduchú kontrolu je samozrejme pripravený i variant s doplnenými odpoveďami.

 

   
 

späť


 

TS Slovenský jazyk – Vybrané slová - NOVINKA

Titul TS Slovenský jazyk - vybrané slová sú prvým z nového radu výučbových titulov určeným na výučbu slovenského jazyka pre žiakov 3.ročníka ZŠ. Vhľadom na to, že rad úloh sa deťom prekladá formou hry s obrázkami a program je kompletne nahovorený, je tento titul veľmi vhodný aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Odporúčame aj jeho využitie na všetkých typoch interaktívnym tabúľ, kedy vyučujúci ocenia veľmi ľahků orientáciu v programe pomocou užívatelsky priateľských prehľadných animovaných menu či obsahu, z ktorého možno zvolenú casť spustiť jediným kliknutím.

              

späť


 

TS Slovenský jazyk hrou 1 – Vybrané slová - NOVINKA

Titul TS Slovenský jazyk hrou 1 - Vybrané slová sú prvým z nového radu výučbových titulov určeným na zábavnú výučbu slovenského jazyka pre žiakov od 3.ročníka ZŠ.
Volne dopĺňa a nadväzuje na program TS Slovenský jazyk - Vybrané slová.
Hlavným poslaním tohto titulu je automatizácia pravopisných schopností detí. Vzhľadom na spracovanie sa veľmi hodí aj pre žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Odporúčame aj jeho využitie na všetkých typoch interaktívnym tabúľ. Program dolňuje tlačový modul na jednoduchú tvorbu pracovných listov a bohaté tlačové doplnkové materiály.

              

späť


 

Výučba matematiky

 

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ

 • Zábavným spôsobom precvičuje všetky dôležité partie učiva matematiky na 1. stupni ZŠ
   

 • Spracovanie a obsah tohto titulu je plne v súlade s osnovami MŠMT
   

 • Najrozšírenejší a najobľúbenejší program na výučbu matematiky na školách v ČR

Tento program v 13 moduloch obsahuje veľa príkladov zameraných na pamäťové a písomné sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú aj príklady zamerané na orientáciu na číselnej osi, zaokrúhľovanie čísel, rozklady čísel v desiatkovej sústave, porovnávanie čísel, príklady so zátvorkami a ďalšie dôležité tematické celky učiva matematiky 1. stupňa ZŠ.

Jednotlivé typy príkladov je možné precvičovať si samostatne alebo si zvoliť „rozprávkový" variant, ktorý je vhodný najmä pri opakovaní učiva. Za úspešné riešenie úloh sú pre deti odmenou rozprávky a príbehy s vtipnými obrázkami a animáciami .
Obsahuje i rozsiahly tlačový modul, ktorý umožňuje veľmi jednoduché vytváranie písomných testov (pracovných listov). Pripravený test je možné vytlačiť vrátane správneho riešenia zvolených príkladov, ktoré učiteľovi uľahčí následnú opravu.

 

   
 

späť


 

TS Matematika pre prvákov 1 (pre 1. ročník ZŠ)

 • Mimoriadne rozsiahly výučbový program, spracovaný po jednotlivých vyučovacích hodinách
   

 • Titul získal celý rad ocenení (napr. zvláštnu cenu na Comenius-Auszeichnungen v Berlíne, prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova ...)

Prvý diel z nového radu programov, určených na vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ. Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať pri riešení úloh. Okrem vkladania správnych čísel budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť predmety, dokresľovať obrázky, hľadať na obrázkoch zmeny alebo skryté čísla.

Dôraz sa kladie na učenie hrou a manipuláciu s predmetmi. Všetky úlohy sú zadávané grafickými znakmi a hovoreným slovom, písaný text sa kvôli nízkemu veku malých užívateľov v programe nevyskytuje. Na záver každej časti je pre žiakov pripravená súťaž.

Obsah učiva prvého dielu: Osvojenie si čísel 1 až 5, rozvoj elementárnych matematických predstáv o číselných a priestorových vzťahoch, numerácia (priradiť číslo k danej skupine predmetov, znázorniť číslo pomocou skupiny predmetov, porovnávanie, zaradenie čísla v číselnom rade, určovanie poradia), matematické operácie sčítania a odčítania, vyvodenie a osvojenie si čísla 0 (číslo 0 je vyvodené ako výsledok operácie odčítania), zavedenie čísel 6 - 10 a matematické operácie s týmito číslami, príklady s rámčekmi, úvod do geometrie.

 

 

späť


 

TS Matematika pre prváčikov a druháčikov 2 - NOVINKA

 • Pokračovanie obľúbeného radu titulov na výučbu matematiky pre 1. stupeň ZŠ
   

 • Výučbová časť je rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách, každá je uvedená dramatizáciou motivačného príbehu zo života zvieratiek
   

 • Veľmi vhodné pre žiakov špeciálnych škôl

 • CD vyniká rozmanitosťou predkladaných úloh
   

Obsiahnuté učivo:
Čísla 11-20 (zavedenie čísel 11-20, číselný rad, porovnávanie, vzťahy pred a za, nerovnice), počítame do 20 bez prechodu desiatky (sčítanie typu 10+6, príklady typu 14-4, 10+10 a 20-10, sčítanie typu 14+4 a 14+6, odčítanie typu 16-2 a 20-6).
Počítame do 20 s prechodom desiatky (sčítanie s prechodom cez desiatku, rozklad čísla 10 na dva sčítance, sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom desiatky).

 

   
 

späť


   

TS Matematika  - Logické úlohy a hádanky z geometrie

 • Druhý diel nového radu titulov na výučbu matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Okrem verzie pre školákov ZŠ, nájdete na CD aj špeciálnu verziu, určenú pre deti MŠ 

Celý titul je rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z nich sprevádza dieťa jedno zvieratko. Pre deti sú pripravené napr. logické hádanky, úlohy zamerané na precvičenie pohybu a orientácie v štvorcovej sieti, vyfarbovanie jednotlivých políčok podľa predlohy, kreslenie súmerných obrázkov, hľadanie rozdielov medzi plánom a skutočnou stavbou, lúštenie tajného písma opičky Paulínky, rozlišovanie geometrických tvarov a telies a určovanie ich názvov.

 

 

späť


     

Matematika pre 5. ročník ZŠ - Cesta do praveku - NOVINKA

 • Program nadväzuje na veľmi obľúbený program Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ

 • Žiaci si s programom dokonale precvičia všetky potrebné počtárske úkony v odbore prirodzených a desatinných čísel

 • Titul je doplnený tlačovým modulom, ktorý umožňuje vyučujúcim ľahkú prípravu písomných testov

Titul TS Matematika pre 5. ročník ZŠ je už tradične rozdelený na výučbovú a testovaciu časť. Výučbová časť je obsahovo veľmi pestrá. V časti venovanej prirodzeným číslam je pripravených 56 rôznych typov úloh. V časti zameranej na desatinné čísla nájdete 68 rozličných druhov úloh. Tým je zaistené naozaj dôkladné precvičenie preberanej látky. Orientáciu v programe a rýchle spustenie vybranej časti, napr. slovných úloh zameraných na sčítanie a odčítanie desatinných čísel, umožňuje užívateľsky veľmi priateľské prehľadné menu alebo možnosť spustiť si vybranú časť priamo z obsahu. Ako odmenu za dobrú prácu získa dieťa za každý vypočítaný príklad časť obrázka.

V časti Prirodzené čísla si deti precvičia zápis prirodzených čísel v desiatkovej sústave, ich zobrazenie na číselnej osi, zaokrúhľovanie a porovnávanie podľa veľkosti. Veľká pozornosť je venovaná príkladom zameraným na sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie prirodzených čísel. Nechýbajú ani slovné úlohy, číselné rady, práce s číselnou osou, doplňovanie tabuliek, nerovnice, príklady so zátvorkami, hľadanie čísel, prevody jednotiek a, samozrejme, veľké množstvo príkladov zameraných na precvičenie pamäťového i písomného počítania. 

Časť Desatinné čísla je zameraná na počítanie so zmiešanými číslami, desatinnými zlomkami a číslami, na ich porovnávanie, zaokrúhľovanie a zobrazovanie na číselnej osi. Žiaci si precvičia i sčítanie a odčítanie desatinných čísel, násobenie a delenie desatinného čísla desiatimi, stomi a tisícmi, násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom menším než desať a delenie desatinných čísel jednociferným prirodzeným číslom. Ani tentoraz nechýbajú slovné úlohy, doplňovanie tabuliek, maľovanky, prevody jednotiek, práce s číselnou osou, príklady so zátvorkami, nerovnice a i. 

Výučbovú a testovaciu časť doplňuje interaktívna hra plná zábavných animácií. V nej sa spolu so zajacom a medveďom dostanú deti až do praveku, kde zažijú nejedno dobrodružstvo, počas ktorého si ani neuvedomia, koľko príkladov pri hre spočítali. Vďaka tomu deti nestrácajú motiváciu na učenie a program ich zaujme na dlhý čas. 

Neoddeliteľnou súčasťou programu je tlačový modul, ktorý umožňuje vyučujúcim veľmi ľahkú prípravu písomných testov. Umožňuje tlač prakticky všetkých typov úloh obsiahnutých v programe. Všetky typy úloh je možné ľubovoľne kombinovať. Nechýba ani možnosť vytlačenia variantu testu s už doplneným správnym riešením zvolených príkladov, ktorý učiteľovi veľmi uľahčí následné opravovanie.

 

       
 

späť


 

TS Matematika hrou 1 – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ - NOVINKA

Titul TS Matematika hrou 1 – Slovné úlohy a matematické hry pre 1. ročník ZŠ je prvým z nového radu titulov zameraných na výučbu matematiky. Vhľadom na rozsah učiva je CD určené aj na výučbu v 2. ročníku ZŠ. Tento pôvabný titul je tematicky zasadený do sveta rozprávok.
Žiaci sa s ním spoľahlivo naučia vyriešiť všetky základné typy slovných úloh a počas hrania hier si dokonale precvičia aj zautomatizujú všetky preberané matematické úkony.

Vzhľadom na spôsob spracovania odporúčame využitie aj na všetkých typoch interaktívnych tabúľ. Toto CD tiež odporúčame pre žiakov špeciálných škôl, pretože obsahuje celý rad pre ne veľmi vhodných názorných úloh. Jednoduchú orientáciu v programe umožňuje užívateľsky priateľské animované menu s atraktívnym námetom z rozprávkového sveta.

              

späť


 

TS Matematika hrou 2 – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ - NOVINKA

Titul TS Matematika hrou 2 – Slovné úlohy a matematické hry pre 2. ročník ZŠ je druhým dielom z nového radu titulov zameraných na výučbu matematiky. Vzhľadom na rozsah učiva je CD určené aj na výučbu v 3. ročníku ZŠ. Tento pôvabný titul, nádherne animovaný titul je tematicky zasadený do sveta zvieratiek.
Žiaci sa s ním spoľahlivo naučia vyriešiť všetky základné typy slovných úloh a počas hrania hier si dokonale precvičia aj zautomatizujú všetky preberané matematické úkony. Vďaka svojej variabilnosti a členeniu možno tento titul takisto veľmi ľahko zaradiť do rámcovo vzdelávacieho programu školy.

Zmienené CD je veľmi vhodné pre žiakov špeciálných škôl, lebo obsahuje celý rad pre ne vhodných názorných úloh. Vzhľadom na spôsob spracovania odporúčame využitie aj na interaktívnych tabúliach. Jednoduchú orientáciu v programe umožňuje užívateľsky priateľské animované menu s obľúbenými zvieracími postavičkami.

              

späť


 

Výučba anglického jazyka

 

Angličtina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)

 • Medzinárodne úspešný titul, určený k prvému zoznámeniu detí s angličtinou
   

Po spustení programu čaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac než 250 slovíčok a vetných spojení.
Celkovo je pre deti pripravených 32 rozličných hier, v ktorých sa naučia napríklad počítať do dvadsiatich, precvičia si písmenká anglickej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia či odevov. Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Program je kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho anglickú časť nahovorili rodení hovorcovia. Program doplňuje farebný obrázkový slovník.

 

 

späť


 

Angličtina pre děti (pre 1. stupeň ZŠ)

 • Medzinárodne úspešný program, voľne nadväzujúci na titul Angličtina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)
   

 • Obsahuje 2 500 anglicky nahovorených slovíčok a jednoduchých viet
   

V tomto programe očakáva deti malý mimozemšťan Titi, ktorý potrebuje pomôcť s opravou svojho kozmického korábu, aby sa mohol vrátiť späť na rodnú planétu. Spoločne s deťmi navštívi postupne 10 rozličných miest (detskú izbu, školskú triedu, cirkus, ihrisko, mesto apod.), kde sa však hovorí výhradne po anglicky. Vo viac ako 50 rozmanitých hrách sa deti naučia napr. pomenovať členov rodiny, popísať vzhľad osôb a vyjadriť ich pocity, precvičia si názvy farieb, školských pomôcok, odevov, zvierat, častí ľudského tela, povolaní, ročných období, budov v meste apod. I v tomto programe je k dispozícii farebný obrázkový slovník, ktorý je doplnený o pamäťovú hru. Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Anglickú časť programu nahovorili rodení hovorcovia.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre malých školákov 1

Angličtina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov k výučbe angličtiny na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu angličtiny na základných školách. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.


Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 23 tematických okruhov (napr. zvieratká, rodina, škola, farby...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 18 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (hračky, riekanky, pokyny pre robota...), pre udržanie pozornosti detí sú zaradené aj básničky a rozprávky.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkom 28 javov, napr. vety so slovesom “to be“, otázky, zápor, privlastňovacie a osobné zámená, sloveso “to have“, prítomný čas, väzba “there is“, používanie správnych predložiek a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je aj možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 2

Angličtina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre druhý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. popis osôb, potraviny, oblečenie, vesmír, šport...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. módna prehliadka, denný program, obľúbené miesta, povolania, nadprirodzené bytosti...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené aj básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 27 javov, napr. privlastňovanie, použitie „some“ a „any“, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas pomocných, pravidelných i nepravidelných slovies, budúci čas, používanie predložiek s časovými údajmi a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 3

Angličtina pre školákov 3 je tretím dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre tretí rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. domáca elektronika, verejná doprava, ovocie, zelenina, supermarket, Londýn, peniaze...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, sviatky, vtáci, športy, krajiny, deti...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené aj básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 40 javov, napr. minulé časy, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie, predložky, vety s „can“ a „can’t“, príkazy a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 4

Angličtina pre školákov 4 je štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre štvrtý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. európske štáty, USA, počasie, obchody, armáda, Vianoce, rozprávky...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. Londýn, ľudské telo, vesmír, slávne osobnosti, zamestnania...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené i básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje aj nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 30 javov, napr. predprítomný čas, použitie „for“ a „since“, určovanie smeru a miesta, minulý čas pravidelných i nepravidelných slovies, trpný rod v rôznych časoch a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Angličtina pre školákov 5

Angličtina pre školákov 5 je piatym dielom novo spracovaného šesťdielneho
radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre piaty rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ. Program umožňuje nastavenie podľa používanej učebnice.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. rodina, spôsoby dopravy, batožina, cvičenie, autonehody, charakteristika, TV program...).
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 42 javov, napr. zvratné zámená, želania, hovorové otázky, podmieňovací spôsob, slovesné podstatné mená, rozkazovací spôsob, predprítomný čas, trpný rod, predminulý čas, neurčité vzťažné vety...).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Ako u všetkých titulov tohto radu ani tu nechýbajú výslovnostné moduly. Ako nám ukázali testy na školách, ich používaním sa deťom rýchlo zlepšuje nielen vlastná výslovnosť, ale aj schopnosť porozumieť prejavu rodených hovorcov.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


  

TS Angličtina hrou I - pre 1. stupeň ZŠ - NOVINKA

 • Prvý diel nového radu titulov určených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny na prvom stupni ZŠ

 • Vďaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je veľmi vhodný na výučbu s využitím interaktívnej tabule

 • Program doplňujú hry a súťaže a obsiahla encyklopédia

Deti sa s týmto programom veľmi rýchlo naučia svoje prvé anglické slová. Rozsah slovnej zásoby zodpovedá prvému roku výučby. Zadanie úloh, pokyny a preklady sú vzhľadom na vek detí nahovorené po slovensky.

Výučbová časť obsahuje interaktívne spracované témy z deťom blízkych oblastí (pozdravy, čísla, farby, rodina, hračky, škola, moje telo, rozprávkové bytosti, zvieratká, pokyny a i.). Zrozumiteľné a vtipné ilustrácie napomáhajú rýchlemu a trvalému zapamätaniu si slovíčok. Deti sa zoznámia s ich výslovnosťou i pravopisom. Budú zostavovať slovíčka z písmeniek, hľadať obrázky, ktorých názvy si vypočujú, zostavovať dvojice, precvičovať si pravopis slovíčok, lúštiť popletené slová a doplňovačky. 

V ďalších dvoch častiach nazvaných Hry a Súťaže a testy si žiaci, okrem znalosti slovíčok, zábavnou a efektívnou formou dokonale precvičia aj pamäť, postreh a logické myslenie. 

Obrázkový slovníček obsahuje všetky slovíčka, s ktorými sa žiaci zoznámili vo výučbovej časti. K nim sme navyše zaradili také slovíčka, s akými sa deti bežne stretnú napríklad v anglických knihách pre deti.

 

       
 

späť


 

TS Angličtina hrou 2 – pre 1. stupeň ZŠ - NOVINKA

Titul TS Angličtina hrou 2 je druhým dielom nového radu multimediálných interaktívnych výučbových titulov urřených na zábavnú a efektívnu výučbu angličtiny najmä na prvni stupni ZŠ. Svojím pojatím je mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálných škôl.
Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.

Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

              

späť


 

Výučba nemeckého jazyka

 

Nemčina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)

Po spustení programu čaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac než 250 slovíčok a vetných spojení.
Celkovo je pre deti pripravených 32 rozličných hier, v ktorých sa napríklad naučia počítať do dvadsiatich, precvičia si písmenká nemeckej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia alebo odevov.  Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Program je kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho nemeckú časť nahovorili rodení hovorcovia. Program doplňuje farebný obrázkový slovník.

 

späť


 

TS Nemčina pre malých školákov 1

Nemčina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemčiny na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.
CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 22 tematických okruhov
(napr. čísla, rodina, škola, farby, dom a záhrada, zvieratá, doprava...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (pozdravy, rodina, hračky, súrodenci, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené i básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.
V časti Gramatika je pripraveno pres 2 470 viet. Žiaci si v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - napr. člen určitý a neurčitý, časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase, zápor pri slovesách, zámená osobné a privlastňovacie, sloveso sein, sloveso haben, časovanie kennen, können, sprechen či heißen a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú i ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Nemčina pre školákov 2

Nemčina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.
CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 19 tematických okruhov
(napr. rozprávky, ovocie a zelenina, šport, povolania, potraviny, rozvrh hodín...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu.
Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, módna prehliadka, záľuby, povolania, ročné obdobia, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené aj básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu, ktorý zodpovedá zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - skloňovanie zámen, časovanie pravidelných i nepravidelných slovies v prítomnom čase napr. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňovanie zámena wer, predložky a ich väzby a mnoho iných gramatických javov).
V samostatnom module sa precvičuje množné číslo podstatných mien.
Veľmi žiadaným vylepšením je i tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet či slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

späť


 

TS Nemčina pre školákov 3

Nemčina pre školákov 3 je už tretím dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre 3.rok výučby nemčiny. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.

 

 
 

späť


 

TS Nemčina pre školákov 4

Nemčina pre školákov 4 je už štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Program umožňuje nastavenie podľa používanej učebnice. Napriek tomu, že je toto CD určené predovšetkým pre žiakov ZŠ a viacročných gymnázií, je možné ho úspešne použiť aj na iných školách. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.  

 

 
 

späť


 

Programy pre předškolákov a 1. - 3. ročník ZŠ

 

TS Detský kútik 1

 • Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen a takisto sa naučia pomenovať základné tvary
   

Získané znalosti si deti upevnia pri hrách rozvíjajúcich ich postreh, schopnosť kombinovať a logicky uvažovať. Titul dopĺňajú maľovanky a šesť klasických slovenských rozprávok.

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca

 • Ďalší titul pre prváčikov a deti z MŠ
   

Verným sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo výučbovej časti, zameranej na precvičenie priestorovej orientácie, sa deti formou hry učia pojmom: pred, za, hneď pred, hneď za, vľavo, vpravo, nad, pod, medzi, pri… Ich obľúbenou zábavou sa iste stane aj dopĺňanie na obrázkoch chýbajúcich predmetov - zvieratiek a vecí podľa slovného popisu. Na CD ďalej objavíte rozprávky, maľovanky, pexesá, animované rozpočítania a pesničky. Hry opäť rozvíjajú logické myslenie a postreh detí. Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" a hlavne tzv. Kimove hry na tréning detskej pamäti.

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 3 - Slovenčina pre najmenších

 • Program zameraný predovšetkým na výučbu slovenského jazyka
   

Titul plne pokrýva výučbu čítania a slovenského jazyka v 1. a 2. triede ZŠ. Prváčikovia nájdu na CD interaktívny šlabikár, budú vyberať názvy obrázkov, do slov doplňovať chýbajúce písmenká a slabiky. Okrem veľkého počtu zábavných úloh, zameraných na výučbu čítania, sú pre druháčikov pripravené úlohy zamerané na pravopis i/y v mäkkých a tvrdých slabikách, na doplňovanie hlások a dvojhlások a na precvičovanie slovných druhov.

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás

 • Štvrtý diel radu, zameraný hlavne na výučbu prírodovedy

Zvedavé dievčatko menom Alenka zoznamuje deti so svojou rodinou a vezme ich na návštevu k tete lekárke (časti ľudského tela, osobná hygiena), k strýčkovi, ktorý predáva ovocie a zeleninu (ovocie, zelenina, lesné plody, cudzokrajné ovocie) a deti tiež zoznámi so svojimi obľúbenými zvieratkami (domáce, úžitkové, lesné a cudzokrajné). Na spestrenie vyučovania a pre výučbu čítania sú zaradené známe básničky, riekanky a rozprávky. Nechýbajú ani pesničky a hry zamerané na rozvoj logického myslenia a pamäti.

 

 

   
 

späť


 

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká

 • Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy

Celé CD je doslova pretkané stovkami krásnych fotografií a desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu s profesionálnym grafickým stvárnením a ozvučením dáva celému titulu iskru, ktorá deti zaujme na dlhé hodiny. Na CD je pre ne pripravená encyklopedická časť, zvieracia školička, zvieracie rodinky (pomenovanie mláďat a ich rodičov), poznávanie zvierat podľa zvuku, vzhľadu a popisu. Opäť nechýbajú ani hry, napr. priraďovacie, foto-puzzle, pexesá - všetky ponúkajú mnoho zábavy, uspokojujú detskú zvedavosť a túžbu po poznávaní. Hry deti nabádajú k tvorbe otázok a zároveň na ne prinášajú odpovede.

 

 

   
 

späť


 

TS Výučbové pexesá

 • Titul umožňujúci mnohostranné využitie obľúbenej detskej hry pri výučbe hlavne na 1. stupni ZŠ

Odporúčame využitie na hodinách matematiky (číslice, domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského jazyka (písmenká, vymenované slová), prvouky (odevy, potraviny, zelenina, kvetiny, nábytok, domáce, lesné a cudzokrajné zvieratká, rodina, povolania), prírodovedy (stromy, listy stromov, ovocie, povolania, vtáci, obojživelníci, hmyz, elektrospotrebiče), vlastivedy (národnosti, dopravné prostriedky, dopravné značky, doprava), hudobnej výchovy (hudobné nástroje, zvukové pexesá). Celkovo je zaradených 750 obrázkových a 150 zvukových dvojíc.

 

 

   
 

späť


 

Maľovanie pre deti (určené pre MŠ a 1. stupeň ZŠ)

 • Svetovo úspešný titul, zoznamujúci deti nenásilnou a hravou formou s možnosťami kreslenia na počítači
   

 • Ponúka deťom množstvo preddefinovaných úloh s medzipredmetovými väzbami napr. na slovenský jazyk alebo matematiku

Tento titul je vynikajúcim spôsobom navrhnutý tak, aby stimuloval detskú predstavivosť, obrazotvornosť a rozvíjal koordináciu pri práci s myšou. Okrem voľných možností kreslenia ponúka deťom i veľké množstvo preddefinovaných úloh, rozdelených podľa náročnosti do 3 kategórií (Predškoláci, Prváčikovia, Druháčikovia). Každá kategória obsahuje 50 úloh, program teda ponúka celkovo 150 úloh.


Predškoláci si precvičia hlavne znalosť farieb, orientačné schopnosti v bludiskách, dokresľovaniu neúplných obrázkov, triedenie obrazcov. Naučia sa poznávať prvé písmenká a vyskúšajú si prácu s pečiatkami.
Prváčikovia si, mimo iného, v matematických maľovankách vyskúšajú znalosť čísel, precvičia si sčítanie a odčítanie a zdokonalia sa v kreslení geometrických tvarov. Nechýbajú ani úlohy s písmenkami, pečiatkami alebo matematické hádanky so strašidlami.


Druhákom a tretiakom sú určené úlohy na počítanie až do 100 a na precvičenie násobilky. Ďalšie cvičenie preverí znalosť mäkkých a tvrdých spoluhlások, geometrických tvarov či hodín. Nechýba ani bludisko alebo úlohy na precvičenie symetrie.

 

   
 

späť


 

Výučba prírodovědy, prírodopisu, biologie (ZŠ, SŠ)

 

TS Biológia - Svet hmyzu

 • Témou tohto interaktívne - didaktického CD-ROMu sa stala najpočetnejšia trieda živočíšnej ríše - trieda hmyzu
   

 • Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémy a videá znásobujú príťažlivosť programu.

V tomto programe žiaci spoznajú veľa nového a zaujímavého z tajuplného sveta hmyzu. Naučia sa rozpoznávať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu, zoznámia sa nielen so zaujímavosťami ich života, ale pochopia aj význam hmyzu pre človeka.
Dôležitou vlastnosťou tohto titulu sú bohaté možnosti nastavenia. Učiteľ si môže vybrať len tie skupiny alebo jednotlivých zástupcov, ktorých si majú žiaci práve osvojiť. Učivo je preberané s ohľadom na systematické členenie a vzájomné vývojové vzťahy, do úvahy sa vždy berie i prirodzené životné prostredie jednotlivých druhov. Program doplňuje encyklopédia a rozsiahly tlačový modul, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie písomných testov, tie je možné vytlačiť, prípadne uložiť, a neskôr s nimi ďalej pracovať. Pre tlačový modul je pripravených celkovo 450 otázok s rôznou úrovňou náročnosti.

 

 

späť


 

TS Botanika 1 – Vybrané čeľade dvojklíčnolistových rastlín - NOVINKA

 • Určené na výučbu prírodopisu a biológie na 2. stupni ZŠ a na SŠ  

 • Zamerané na najvýznamnejšie čeľade dvojklíčnolistových rastlín

 • Obsahuje výučbovú a testovaciu časť, encyklopédiu a tlačový modul

Výučbová časť obsahuje 606 interaktívnych výučbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 12 kapitol preberajúcich najvýznamnejšie čeľade dvojklíčnolistových rastlín (iskerníkovité, kapustovité, ružovité, ľuľkovité, bôbovité, mrkvovité, astrovité, hluchavkovité, krtičníkovité a klinčekovité).

Precvičovacia časť obsahuje 336 obrazoviek s úlohami, ktoré príťažlivou formou preveria a upevnia získané znalosti žiakov.

Pripravených je i celkom 83 strán bohato ilustrovaných pracovných listov a obsiahla encyklopédia.

 

     
 

späť


 

TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy - NOVINKA

Titul TS Botanika 2 - Divo rastúce dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy je druhým dielom nového radu výučbových titulov určených na výučbu prírodopisu a biológie na druhom stupni ZŠ a na SŠ. Vďaka svojej variabilite a členeniu ho tiež veľmi ľahko možno zaradiť do ramcovo vzdelaávacieho programu školu.

Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.
Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

              

späť


 

TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy - NOVINKA

Titul TS Botanika 3 - Hospodársky významné dvojklíčnolistové rastliny, kry a stromy je tretím dielom nového radu výučbových titulov určených na výučbu prírodopisu a biológie na druhom stupni ZŠ a na SŠ. Vďaka svojej variabilite a členeniu ho tiež veľmi ľahko možno zaradiť do ramcovo vzdelaávacieho programu školu.

Využitie nájde nielen pri práci v počítačových učebniach, ale je aj veľmi vhodný aj na každodenné využitie v prezentáčnej výučbe s využitím projektora a interaktívnej tabuľe.
Tituly tohto radu sú multiplatformné, možno ich teda používať nielen na počítačoch s operačným systémom Windows ale aj Linux alebo Mac(Apple).

              

späť


 

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR

 • Zoznamuje žiakov s vybranými prírodnými spoločenstvami SR a ich zástupcami

Výučbová časť obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v 10 kapitolách, nácviková časť obsahuje 177 obrazoviek s úlohami. Hry prenesú deti na návštevu do vybraných prírodných spoločenstiev Slovenskej republiky. Prostredníctvom hier budú objavovať tajomstvá lesa, lúky, rybníka a poľa. Všetky hry sa dajú hrať samostatne alebo vo dvojiciach. Na víťaza čakajú lákavé odmeny v podobe vytlačených diplomov. Opäť nechýbajú ani bohato ilustrované pracovné listy a encyklopédia.

 

   
 

späť


 

TS Prírodoveda 2 - Žijú s nami

 • Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka
   

 • Pes, mačka, domáce úžitkové zvieratá, domáce zvieratá chované pre potešenie, pri ľudských obydliach, na záhrade, izbové kvety...

Výučbová časť obsahuje 350 interaktívnych výučbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 8 kapitol. Precvičovacia časť obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazoviek s úlohami, ktorých cieľom je príťažlivou formou preveriť a upevniť získané vedomosti žiakov. Hry tentoraz deti prenesú na návštevu k vybraným skupinám chovaných zvierat, ich prostredníctvom budú riešiť úlohy psíka a mačičky, úžitkových zvieratiek, domácich zvieratiek či divokých živočíchov, ktoré žijú voľne v blízkosti ľudských obydlí. Samozrejme opäť nechýbajú bohato ilustrované pracovné listy a encyklopédie.

 

   
 

späť


 

TS Prírodoveda 3 - Živočichy a rastliny cudzích krajín - NOVINKA

 • Polárne oblasti, tropické dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte, moria a oceány, cudzokrajné ovocie a korenie...
   

 • Určené nielen na výučbu prírodovedy, uplatnenie nachádza i vo výučbe prírodopisu a zemepisu na 2. stupni ZŠ

Výučbová časť obsahuje 500 interaktívnych výučbových obrazoviek rozdelených do 14 kapitol, nácviková časť zahŕňa 240 obrazoviek s úlohami. Spríjemniť si vyučovanie umožnia žiakom doplňovačky, veľké porovnávacie obrazovky, priraďovacie obrázkové úlohy, radenie do dvojíc, zostavovanie potravných reťazcov a nechýba ani práca s mapami a tabuľkami. Všetky texty sú kvalitne nahovorené.

 

 
 

späť


 

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby - NOVINKA

 • Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a na ich životné prostredie

Titul je určený na výučbu prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2. stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu. Výučbová časť obsahuje 482 interaktívnych obrazoviek rozdelených do 19 kapitol (rozmanitosť prírodnín, prírodné spoločenstvá, stavba tela rastliny, výživa a dýchanie rastlín, rastliny jednoročné, dvojročné a trváce, kultúrne a plané rastliny, obilniny, buriny, jarné byliny, lúčne, vodné a záhradné rastliny, liečivé a jedovaté rastliny, ihličnaté a listnaté stromy a kre, huby a ďalšie), nácviková časť obsahuje, opäť v 19 kapitolách, 293 obrazoviek s úlohami.

 

   
 

späť


 

TS Prírodoveda 5 - Spoznávame našu prírodu - NOVINKA

 • Zamerané na poznávanie najznámejších rastlín, húb, živočíchov, minerálov a hornín

 • Výučbovú časť doplňujú hry a súťaže, ktoré zábavnou formou upevnia získané znalosti žiakov

 • Obsahuje veľké množstvo kvalitných fotografií a ilustrácií, ktoré priblížia deťom opisované organizmy natoľko, že po úspešnom zvládnutí programu už nebudú mať problém s ich poznávaním ani v skutočnosti

Výučbová časť obsahuje výučbové informatívne obrazovky, ktoré sú venované najznámejším organizmom, s ktorými sa žiaci v prírode stretnú. Nájdeme tu celkom päť častí: Lesy, Lúky a pastviny, Polia a medze, Vody a ich okolie, Horniny a nerasty. Každá časť je ďalej rozčlenená na podkapitoly (napr. Listnaté stromy a kry, Huby, Lesné byliny a i.). Každá podkapitola navyše okrem výučbových obrazoviek obsahuje i precvičovaciu časť. Pod ikonkou usmievavej kvetiny či tučniaka s nápisom „Vyskúšaj sa“ sú pripravené rozmanité testovacie obrazovky.

Titul ďalej obsahuje rad testov, súťaží a hier, v ktorých si deti zábavnou formou preveria a upevnia získané znalosti. Deti budú súťažiť v poznávaní podľa kresby či fotografie, zaraďovať organizmy do ich prirodzeného životného prostredia a do systému alebo hľadať organizmy, ktoré logicky nepatria medzi ostatné. Nechýba pexeso, obrázkové loto ani vedomostný kvíz. 

Encyklopédia obsahuje všetky rastliny, živočíchy, huby, horniny a nerasty použité v programe, ktoré sú doplnené o fotografie a ilustrácie.

  

 

späť


 

TS Prírodoveda 6 – Spoznávame živočíchy a rastliny (naše aj cudzokrajné) - NOVINKA

 • Najnovší diel edície sa venuje živočíchom a rastlinám, s ktorými sa môžeme stretávať vo svojom okolí, prípadne si ich poprezerať v zoologickej alebo v botanickej záhrade 

 • Vďaka svojmu grafickému spracovaniu a spôsobu ovládania je veľmi vhodný na výučbu s využitím interaktívnej tabul 

 • Program doplňujú hry a súťaže a obsiahla encyklopédia

Výučbová časť obsahuje viac než 190 výučbových informatívnych obrazoviek. Nájdete tu tieto kapitoly: Záhrady (Ovocie, Zelenina, Okrasné rastliny, Plano rastúce rastliny, Živočíchy voľne žijúce), Ľudské sídla a ich okolie (Chované živočíchy, Voľne žijúce živočíchy, Domáci maznáčikovia, Rastliny), Zoologická záhrada (Polárne oblasti, Stepi a savany, Púšte a polopúšte, Tropické pralesy, Moria a oceány), Botanická záhrada (Exotické ovocie, Úžitkové rastliny, Korenia). 

Každá podkapitola vo výučbovej časti navyše okrem výučbových obrazoviek obsahuje i precvičovaciu časť. Pod ikonkou usmievavej kvetiny či tučniaka s nápisom „Vyskúšaj sa“ sú pripravené rozmanité testovacie obrazovky.

Nechýbajú ani súťaže a hry, ktoré zábavnou formou preveria znalosti detí. Tie budú súťažiť v poznávaní podľa kresby či fotografie a vyskúšajú si zaraďovanie organizmov do ich prirodzeného prostredia. Pripravená je i súťaž Hádaj, kto som, v ktorej si otestujú svoj postreh a logické myslenie. Deti si zahrajú obľúbené pexeso alebo obrázkové loto. Precvičia si i zaraďovanie živočíchov do systému. Pod názvom Nájdi odpoveď sa skrýva vedomostný kvíz.

Encyklopédia obsahuje všetky živočíchy a rastliny vyskytujúce sa v programe, ktoré sú doplnené o fotografie a ilustrácie.

 

 

späť


 

TS Prírodopis 1 - Živočíchy a rastliny SR, verzia pre interaktívne tabule

Terasoft pripravil úplne nové pojatie spracovania materiálov na interaktívnu výučbu. Tento rozsiahlý systém, ktorý Vám predkladáme, Vám jednoduchým spôsobom s minimálnou námahou umožní plnenie vštkých kľúčových kompetencií v súlade s osnovami. Veľkou výhodou a jedinečnosťou pripraveného materiálu je možnosť používať ho prakticky so všetkými učebnicami, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu.

Naše úplne nové a originálne pojatie modernej výučby navyše nezaťažuje vyučujúcich nutnosťou študovat zložité a rozsiahlé manuály. Všetko je jasné, prehľadné a ihneď k dispozícii.
Tento titul je vytvorený v natívnom softwarovom prostredí tabúľ Activeboard, ale je ho možné používať aj na iných interaktívnych tabuliach s využitím software ActivInspire Personal Edition, ktorý obsahuje tento DVD-ROM.

              

späť


 

TS Prírodopis 2 - Žijú s nami, verzia pre interaktívne tabule

Terasoft pripravil úplne nové pojatie spracovania materiálov na interaktívnu výučbu. Tento rozsiahlý systém, ktorý Vám predkladáme, Vám jednoduchým spôsobom s minimálnou námahou umožní plnenie vštkých kľúčových kompetencií v súlade s osnovami. Veľkou výhodou a jedinečnosťou pripraveného materiálu je možnosť používať ho prakticky so všetkými učebnicami, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu.

Naše úplne nové a originálne pojatie modernej výučby navyše nezaťažuje vyučujúcich nutnosťou študovat zložité a rozsiahlé manuály. Všetko je jasné, prehľadné a ihneď k dispozícii.
Tento titul je vytvorený v natívnom softwarovom prostredí tabúľ Activeboard, ale je ho možné používať aj na iných interaktívnych tabuliach s využitím software ActivInspire Personal Edition, ktorý obsahuje tento DVD-ROM.

              

späť


 

Výučba vlastivedy a dějepisu (ZŠ, SŠ)

 

Spoznávame minulosť I - Pravek

 • Prvý diel z nového radu programov určených pre výučbu vlastivedy a dejepisu na ZŠ
   

 • Obsahuje interaktívnu výučbovú časť, animovaný príbeh, testy a hry

Interaktívna poznávacia časť zameraná na poznávanie života našich predkov v praveku nám postupne pomáha odhaľovať mnohé tajomstvá o živote pravekých ľudí. Dozvieme sa, ako praveký ľudia zapaľovali oheň, ako získavali obživu, ako vyrábali a používali zbrane. Tiež budeme sledovať umelecké pokusy prvých pravekých umelcov. Zaujímavým spestrením sú podrobné návody, ako sa dá vyrobiť z kosti ihla, ako využiť kosti zvierat pri výrobe loďky, ako zhotoviť ozdoby z mušličiek alebo ako ušiť jednoduchý odev. Predstavu o živote doplňuje aj časť venovaná stavbe obydlí. Tu môžeme jeho budovanie pozorovať naozaj krok za krokom. Príťažlivosť titulu pre deti zvyšuje animovaný napínavý príbeh a zaujímavé hry. Na deti čakajú maľovanky, puzzle, hľadanie rozdielov, skladačky alebo hra, v ktorej deti zdobia a obliekajú pravekých ľudí. Obsahuje testovú časť, ktorá je zameraná na určovanie toho, ktoré z predložených obrázkov patrí do danej historickej epochy.

 

     
 

späť


 

Spoznávame minulosť II – Egypt - NOVINKA

 • Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu vlastivedy a dejepisu na ZŠ

 • Nechýba ani napínavý príbeh, hry a ilustrovaná testová časť

 • Výučbová časť oboznamuje žiakov so životom starovekých Egypťanov, všetko je doplnené názornými ilustráciami a animáciami

Druhý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu vlastivedy a dejepisu v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekého Egypta plného tajomstiev a záhad, z ktorých mnohé ešte len čakajú na svoje rozlúštenie. Vzhľadom na spôsob spracovania je mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť – interaktívna poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom starovekých Egypťanov. Všetko doplňujú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia mocných faraónov a tajomných pyramíd, a takisto spoznajú každodenný život prostých ľudí. Nechýbajú ani informácie o odievaní, šperkoch, používaných o nástrojoch a zbraniach. Celý rad výrobných a stavebných postupov starovekých Egypťanov  možno sledovať podrobne krok za krokom.

Príbeh – strhujúci napínavý príbeh plný nebezpečenstiev, nástrah, záhad a lásky, v ktorom žiaci, s využitím získaných vedomostí z výučbovej časti, pomáhajú hrdinom splniť prichystané úlohy. Bez ich vyriešenia by totiž príbeh nemohol šťastne skončiť.

Hry – na deti čaká pestrá ponuka rozličných hier. V nich sa napríklad zahrajú na archeológov, ktorí budú z nájdených úlomkov zostavovať predmety či vykopané kostry staroegyptských zvierat. Vyskúšajú si tiež zostavenie egyptskej lode alebo chariotu a pokúsia sa dokončiť rozostavanú pyramídu.

Testy – bohato ilustrovaná testová časť zábavnou formou preverí, čo všetko si deti zapamätali. Na výber sú pripravené testy s desiatimi, dvadsiatimi a dvadsiatimi šiestimi otázkami.

  

       
 

späť


 

Spoznávame minulosť III - Mezopotámia - kolíska civilizácie - NOVINKA

Spoznávame minulosť III s podtitulom Mezopotámia - kolíska civilizácie je už tretí diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu dejepisu a vlastivedy v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekej Mezopotámie, kde sa položily základy našej civilizácie.
Vzhľadom na spôsob spracovania je titul mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť - interaktívna poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom v starovekej Mezopotámii. Všetko dopĺňajú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia, v ktorom vzniklo poľnohospodárstvo, vytvárali sa prvé štáty, vynašlo sa koleso a písmo.

              

späť


 

Spoznávame minulosť IV - Staroveké Grécko - NOVINKA

Spoznávame minulosť IV s podtitulom Staroveké Grécko je už štvrtý diel z nového radu interaktívnych animovaných programov určených na výučbu dejepisu a vlastivedy v ZŠ. Tentoraz žiakov zavedieme do obdobia starovekého Grécka, v ktorom sa položili základy európskej kultúry i súčasnej modernej západnej civilizácie.
Vzhľadom na spôsob spracovania je titul mimoriadne vhodný aj pre žiakov špeciálnych škôl.

Výučbová časť - interaktívna bohato ilustrovaná poznávacia časť zoznamuje žiakov so životom v starovekom Grécku. Všetko dopĺňajú názorné ilustrácie a animácie. Deti sa prenesú do obdobia, v ktorom Grécko zažívalo časy svojho najväščieho rozkvetu. Zoznámia sa so životom aristokracie aj prostých občanov a otrokov. Spoznajú, ako sa starí Gréci obliekali, ako stavali domy a mestá a poučia sa aj o ich vojenskom majstrovstve.

              

späť


 

Výučba fyziky (ZŠ, SŠ)

 

EDISON 4.0 - Virtuálne elektrolaboratórium na fyziku

 • Veľmi populárne multimediálne elektrolaboratórium, výborne využiteľné pri výučbe fyziky na základných i stredných školách
   

 • Tento unikátny výučbový software je v súčasnosti používaný vo viac ako 40 krajinách sveta

Edison je možné veľmi dobre použiť v jednoduchých obvodoch na základných školách (jednoduché zapojenie so žiarovkami a spínačmi, Ohmov zákon...), ale i na stredných školách, kde sa dá využiť celá škála dostupných komponentov. Tak možno zostavovať zložitejšie obvody s polovodičovými súčiastkami a sledovať ich chovanie. Okrem 3D modelu dokáže Edison automaticky pripravovať schémy zapojenia daného obvodu.

 

 
 

späť


 

Newton 2 - Virtuálne laboratórium - jednoduché mechanizmy

 • Unikátne interaktívne virtuálne laboratórium, veľmi dobre využiteľné pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ

Tento program umožňuje sledovanie funkcií niektorých mechanizmov z už vytvorených modelov i zostavovanie vlastných konštrukcií (sústavy a prevody ozubených kôl, remeňové prevody, hrebeňové prevody a mnoho ďalších).
Jedná sa o značne populárny výučbový software, používaný vo viac ako 40 krajinách sveta a patriaci medzi skutočnú špičku virtuálnych interaktívnych aplikácií.

 

 

späť


 

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika

 • Produkt ocenený Worlddidac Award 2006
   

 • Titul získal prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova 2007

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie, v ktorom sa telesá verne pohybujú podľa simulovaných fyzikálnych zákonov. Súčasťou aplikácie sú desiatky hotových virtuálnych modelov telies, z ktorých je predpripravených viac než 200 virtuálnych experimentov a úloh. Tie sa dajú ďalej interaktívne modifikovať. Telesá možno ľahko a rýchlo prepojiť a meniť ich fyzikálne vlastnosti či parametre. Možno k nim priradiť i na ne pôsobiace sily a následne pozorovať ich vplyv na sledované telesá. Po spustení simulácie sa pripravený experiment premieta formou filmu, telesá sa pohybujú po dráhach presne podľa nastavených parametrov a pôsobiacich síl. Plne lokalizovaná česká verzia. Slovenská verzia sa pripravuje. Užívateľom českej verzie bude zaslaná bezplatne.

 

 

späť


 

Dalšie predmety a sady titulov (sexuálna výchova, umenie ...)

 

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

 • Cieľom tohto titulu je prispieť k výchove celej osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvárať optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi rovnakého aj opačného pohlavia
   

 • Príjemné učebné prostredie, jednoduché ovládanie, množstvo obrázkov, fotografií, schém a videosekvencií

Program je spracovaný v súlade s platnými učebnými osnovami, pričom umožňuje výber primeraného veku (10 - 12 rokov, 13 - 15 rokov, 16 a viac rokov).

 

Zaujímavou a zrozumiteľnou formou podáva informácie o anatómii a o funkciách pohlavných orgánov, menštruačnom cykle, problematike dospievania a o sexuálnom správaní. Veľký dôraz sa kladie na otázku plánovaného rodičovstva, podrobne sa preberajú antikoncepčné metódy, obdobie vzniku nového života, tehotenstvo a pôrod, zaradené sú aj informácie o pohlavne prenosných chorobách a sexuálnych deviáciách s dôrazom na zásady bezpečného správania.

Rozsiahla encyklopédia obsahuje viac ako 250 hesiel, pri väčšine z nich je k dispozícii fotografia, animácia alebo vysvetľujúci nákres, jej výhodou je veľmi jednoduché vyhľadávanie požadovaných informácií a spracovanie, prispôsobené veku užívateľov. Program je tiež doplnený o tlačový modul.

 

   
 

späť


 

Artopedia 3 - Galéria svetového maliarstva

 • Je mimoriadne rozsiahla galéria, obsahujúca najznámejšie a najslávnejšie diela svetového maliarstva
   

 • Vďaka kapacite DVD-média sa mohlo zaradiť viac ako 20 300 farebných obrazov od 2 167 maliarov, a to vo vysokom rozlíšení

U nás i v zahraničí úplne ojedinelý projekt, zachytáva známe obrazy stredovekých ikon a oltárov, bohatý odkaz talianskej renesancie, obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu a samozrejme nechýba ani moderné maliarstvo.
Program prináša chronológiu slávnych obrazov, obrazy pod drobnohľadom, možnosť automatickej projekcie obrazov. Súčasťou programu je i podrobná časová osa so znázornením života a obdobia tvorby jednotlivých autorov.
Súčasťou encyklopédie je aj stručný prehľad histórie svetového maliarstva po jednotlivých slohových etapách s hypertextovými odkazmi k príslušným autorom.

 

 
 

späť


 

320 000 obrázkov a fotografií

 • Výberová kolekcia, obsahujúca neuveriteľných 320 000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií a klipartov
   

 • Kompletný obsah z predtým samostatne vydaných

Táto kolekcia je dnes už takmer neodmysliteľnou pomôckou vyučujúceho pri príprave materiálov na prezentačnú výučbu s využitím projektoru alebo aj interaktívnej tabule.
Vzhľadom na obsiahnuté kategórie využijú tento program na hodinách napr. vyučujúci zemepisu, dejepisu, biológie, chémie, fyziky a tiež vyučujúci na prvom stupni ZŠ na hodinách prvouky, vlastivedy alebo prírodovedy.
Titul obsahuje kategórie ako Anatómia, Cestovanie, Grafika pre web, História, Hmyz, Ľudia, Mapy, Morský život, Pamiatky, Priemysel, Príroda, Cicavce, Spoločnosť, Športy, Svet, Veda, Vesmír, Voľný čas, Vzdelávanie, Poľnohospodárstvo a mnoho ďalších ...

 

 
 

späť


 

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy, súťaže

 • JIdeálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na SŠ
   

 • Vzhľadom na obsiahnuté kategórie otázok odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky
   

 • Produkt doplňuje rozsiahly tlačový modul

Na CD takisto objavíte špeciálny tréningový modul, s ktorého pomocou si žiaci veľmi ľahko zapamätajú správne odpovede, čím si behom veľmi krátkej doby rozšíria svoj všeobecný rozhľad na úroveň vyžadovanú pri prijímacích skúškach na gymnázia a ostatné SŠ. Možnosťou nastaviť si okruh i počet otázok sa tento modul veľmi ľahko prispôsobí momentálnym znalostiam žiakov. Obsahová náplň je volená tak, aby sa titul stal ideálnym pomocníkom pri príprave na prijímacie skúšky, ktorých súčasťou je aj obávaný všeobecný prehľad. Žiaci si formou podobnou populárnym televíznym súťažiam, precvičia znalosti rôznych častí školského učiva. Všetky 4 typy súťaží vynikajú pestrosťou a dramatickosťou. Dokážu zaujať na tak dlhú dobu, že si žiaci vlastne ani neuvedomia koľko nových znalostí pri ich hraní získali. Na rozdiel od mnohých konkurenčných titulov tu nenájdete len textové otázky, ale aj množstvo fotografií a ilustrácií. Naozaj unikátne je kompletné nahovorenie všetkých textov, vrátane otázok a odpovedí.

 

 
 

späť


 

TS Chémia - Názvoslovie anorganickej chémie pre ZŠ - NOVINKA

 • Prvý diel z radu programov určených na výučbu chémie na ZŠ, zameraný na problematiku chemického názvoslovia

 • Výučbová časť žiakom názorným spôsobom vysvetľuje princípy a zásady tvorby názvov a vzorcov chemických zlúčenín

 • Implementovaný tlačový modul pre ľahkú tvorbu pracovných listov

Učivo je rozdelené na 2 tematické celky - prvý preberá prvky, druhý je venovaný zlúčeninám.

V časti venovanej prvkom sa žiaci okrem názvov a značiek prvkov tiež naučia napr. vyhľadávať prvky v periodickej tabuľke, rozlišovať atómy a molekuly alebo prvky a zlúčeniny.
Časť venovaná zlúčeninám naučí žiakov písať vzorce a odvodzovať názvy zo vzorcov pri najdôležitejších skupinách chemických zlúčenín (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli a i.). Skutočnosť, že v testovej časti žiaci vzorce či názvy nevyberajú z pripravených možností, ale sami ich samostatne zostavujú, robí tento program úplne unikátnym.

Úžitkovú hodnotu programu ďalej zvyšuje implementovaný tlačový modul.

Program oživujú farebné modely molekúl najvýznamnejších zlúčenín.

         

späť


© Copyright 2007 Terasoft Sk.