Obsah katalógu výučbového software firmy Terasoft:Výučba slovenského jazyka

Následující tituly jsou určené pro výuku českého jazyka. Všechny tři tituly - Pravopis, Jazykové rozbory i Diktáty nabízejí sjednocené prostředí, ovládání, design i bohaté tiskové možnosti. To vše je předurčuje, aby si i nadále udržely nejen pozici nejprodávanějších titulů pro výuku českého jazyka, ale i pozici vůbec nejprodávanějšího výukového software v ČR.

TS Slovenský jazyk 1 – PRAVOPIS

 • Vybrané slová
   

 • Veľké písmená
   

 • Podstatné mená (určovanie vzorov, koncovky podstatných mien)
   

 • Prídavné mená (určovanie druhov, písanie y/i v koncovkách)
   

 • Slovné druhy (slovné druhy, druhy zámen, druhy čísloviek)

Program určený k zábavnému a veľmi efektívnemu precvičovaniu pravopisných javov na úrovni ZŠ (cca 4 000 precvičovaných výrazov)
Obsahuje aj tlačový modul, určený na tlač písomných testov.

Niektoré časti programu sa dajú využiť už od tretej triedy ZŠ, na opakovanie látky ich môžu naopak využiť aj študenti stredných škôl. Aj vy určite oceníte hlavné prednosti tohto výrobku - efektívnosť, veľký rozsah precvičovanej látky a jednoduché ovládanie. Pri chybnej odpovedi sa objaví vhodne zvolená nápoveď, ktorá zároveň vysvetlí, prečo je odpoveď nesprávna.

Program obsahuje aj tlačový modul, určený pre tlač písomných testov (pracovných listov). Tento umožňuje výber zo všetkých výrazov (cca 4 000), precvičovaných v jednotlivých častiach programu. Potom je možné tieto výrazy vytlačiť v nedoplnenej alebo doplnenej podobe. Pre mnohých užívateľov môže byť dôležité aj kompletné ozvučenie. Všetky precvičované výrazy sú nahovorené profesionálnym hovorcom.

 

 

   
 

zpeť


 

TS Slovenský jazyk 2 – Opakovanie gramatiky a literatúry  - NOVINKA

 • Veľmi vhodný i pri príprave na prijímacie skúšky
   

 • Obsahuje 6 oblastí: pravopis, tvorbu a význam slov, tvaroslovie, skladbu, literatúru, súhrnné testy

Tento produkt je určený žiakom ZŠ (od 6. ročníkov ZŠ) a SŠ, pre ktorých sme pripravili až 1800 rozmanitých úloh rozdelených do 6 oblastí. CD svojim obsahom i rozsahom kompletne pokrýva učivo základnej školy. Osvojenie požadovaných vedomostí je dôležitým predpokladom úspešného zloženia prijímacej skúšky. Produkt je takisto mimoriadne vhodný na priebežné opakovanie učiva.

Program dopĺňajú pracovné listy, ktoré sú, hlavne medzi vyučujúcimi, veľmi obľúbenou pomôckou. K dispozícii je 120 pracovných listov určených k vyplneniu, pre jednoduchú kontrolu je samozrejme pripravený i variant s doplnenými odpoveďami.

 

   
 

zpeť


 

Výučba matematiky

 

TS Matematika pre 1. - 4. ročník ZŠ

 • Zábavným spôsobom precvičuje všetky dôležité partie učiva matematiky na 1. stupni ZŠ
   

 • Spracovanie a obsah tohto titulu je plne v súlade s osnovami MŠMT
   

 • Najrozšírenejší a najobľúbenejší program na výučbu matematiky na školách v ČR

Tento program v 13 moduloch obsahuje veľa príkladov zameraných na pamäťové a písomné sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Zaradené sú aj príklady zamerané na orientáciu na číselnej osi, zaokrúhľovanie čísel, rozklady čísel v desiatkovej sústave, porovnávanie čísel, príklady so zátvorkami a ďalšie dôležité tematické celky učiva matematiky 1. stupňa ZŠ.

Jednotlivé typy príkladov je možné precvičovať si samostatne alebo si zvoliť „rozprávkový" variant, ktorý je vhodný najmä pri opakovaní učiva. Za úspešné riešenie úloh sú pre deti odmenou rozprávky a príbehy s vtipnými obrázkami a animáciami .
Obsahuje i rozsiahly tlačový modul, ktorý umožňuje veľmi jednoduché vytváranie písomných testov (pracovných listov). Pripravený test je možné vytlačiť vrátane správneho riešenia zvolených príkladov, ktoré učiteľovi uľahčí následnú opravu.

 

   
 

zpeť


 

TS Matematika pre prvákov 1 (pre 1. ročník ZŠ)

 • Mimoriadne rozsiahly výučbový program, spracovaný po jednotlivých vyučovacích hodinách
   

 • Titul získal celý rad ocenení (napr. zvláštnu cenu na Comenius-Auszeichnungen v Berlíne, prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova ...)

Prvý diel z nového radu programov, určených na vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ. Výnimočnosť tohto CD spočíva aj v tom, že ponúka celý rad rôznych činností, ktoré budú deti vykonávať pri riešení úloh. Okrem vkladania správnych čísel budú deti vymaľovávať a preskupovať objekty, triediť predmety, dokresľovať obrázky, hľadať na obrázkoch zmeny alebo skryté čísla.

Dôraz sa kladie na učenie hrou a manipuláciu s predmetmi. Všetky úlohy sú zadávané grafickými znakmi a hovoreným slovom, písaný text sa kvôli nízkemu veku malých užívateľov v programe nevyskytuje. Na záver každej časti je pre žiakov pripravená súťaž.

Obsah učiva prvého dielu: Osvojenie si čísel 1 až 5, rozvoj elementárnych matematických predstáv o číselných a priestorových vzťahoch, numerácia (priradiť číslo k danej skupine predmetov, znázorniť číslo pomocou skupiny predmetov, porovnávanie, zaradenie čísla v číselnom rade, určovanie poradia), matematické operácie sčítania a odčítania, vyvodenie a osvojenie si čísla 0 (číslo 0 je vyvodené ako výsledok operácie odčítania), zavedenie čísel 6 - 10 a matematické operácie s týmito číslami, príklady s rámčekmi, úvod do geometrie.

 

 

zpeť


 

TS Matematika pre prváčikov a druháčikov 2 - NOVINKA

 • Pokračovanie obľúbeného radu titulov na výučbu matematiky pre 1. stupeň ZŠ
   

 • Výučbová časť je rozpracovaná po jednotlivých vyučovacích hodinách, každá je uvedená dramatizáciou motivačného príbehu zo života zvieratiek
   

 • Veľmi vhodné pre žiakov špeciálnych škôl

 • CD vyniká rozmanitosťou predkladaných úloh
   

Obsiahnuté učivo:
Čísla 11-20 (zavedenie čísel 11-20, číselný rad, porovnávanie, vzťahy pred a za, nerovnice), počítame do 20 bez prechodu desiatky (sčítanie typu 10+6, príklady typu 14-4, 10+10 a 20-10, sčítanie typu 14+4 a 14+6, odčítanie typu 16-2 a 20-6).
Počítame do 20 s prechodom desiatky (sčítanie s prechodom cez desiatku, rozklad čísla 10 na dva sčítance, sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom desiatky).

 

   
 

zpeť


 

TS Matematika  - Logické úlohy a hádanky z geometrie

 • Druhý diel nového radu titulov na výučbu matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Okrem verzie pre školákov ZŠ, nájdete na CD aj špeciálnu verziu, určenú pre deti MŠ 

Celý titul je rozdelený na sedem samostatných častí. V každej z nich sprevádza dieťa jedno zvieratko. Pre deti sú pripravené napr. logické hádanky, úlohy zamerané na precvičenie pohybu a orientácie v štvorcovej sieti, vyfarbovanie jednotlivých políčok podľa predlohy, kreslenie súmerných obrázkov, hľadanie rozdielov medzi plánom a skutočnou stavbou, lúštenie tajného písma opičky Paulínky, rozlišovanie geometrických tvarov a telies a určovanie ich názvov.

 

 

zpeť


 

Výučba anglického jazyka

 

Angličtina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)

 • Medzinárodne úspešný titul, určený k prvému zoznámeniu detí s angličtinou
   

Po spustení programu čaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac než 250 slovíčok a vetných spojení.
Celkovo je pre deti pripravených 32 rozličných hier, v ktorých sa naučia napríklad počítať do dvadsiatich, precvičia si písmenká anglickej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia či odevov. Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Program je kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho anglickú časť nahovorili rodení hovorcovia. Program doplňuje farebný obrázkový slovník.

 

 

zpeť


 

Angličtina pre děti (pre 1. stupeň ZŠ)

 • Medzinárodne úspešný program, voľne nadväzujúci na titul Angličtina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)
   

 • Obsahuje 2 500 anglicky nahovorených slovíčok a jednoduchých viet
   

V tomto programe očakáva deti malý mimozemšťan Titi, ktorý potrebuje pomôcť s opravou svojho kozmického korábu, aby sa mohol vrátiť späť na rodnú planétu. Spoločne s deťmi navštívi postupne 10 rozličných miest (detskú izbu, školskú triedu, cirkus, ihrisko, mesto apod.), kde sa však hovorí výhradne po anglicky. Vo viac ako 50 rozmanitých hrách sa deti naučia napr. pomenovať členov rodiny, popísať vzhľad osôb a vyjadriť ich pocity, precvičia si názvy farieb, školských pomôcok, odevov, zvierat, častí ľudského tela, povolaní, ročných období, budov v meste apod. I v tomto programe je k dispozícii farebný obrázkový slovník, ktorý je doplnený o pamäťovú hru. Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Anglickú časť programu nahovorili rodení hovorcovia.

 

 
 

zpeť


 

TS Angličtina pre malých školákov 1

 • XXXX
   

Angličtina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov k výučbe angličtiny na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu angličtiny na základných školách. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.


Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 23 tematických okruhov (napr. zvieratká, rodina, škola, farby...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 18 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (hračky, riekanky, pokyny pre robota...), pre udržanie pozornosti detí sú zaradené aj básničky a rozprávky.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkom 28 javov, napr. vety so slovesom “to be“, otázky, zápor, privlastňovacie a osobné zámená, sloveso “to have“, prítomný čas, väzba “there is“, používanie správnych predložiek a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je aj možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

TS Angličtina pre školákov 2

 • XXXX
   

Angličtina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre druhý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. popis osôb, potraviny, oblečenie, vesmír, šport...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. módna prehliadka, denný program, obľúbené miesta, povolania, nadprirodzené bytosti...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené aj básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 27 javov, napr. privlastňovanie, použitie „some“ a „any“, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas pomocných, pravidelných i nepravidelných slovies, budúci čas, používanie predložiek s časovými údajmi a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

TS Angličtina pre školákov 3

Angličtina pre školákov 3 je tretím dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre tretí rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. domáca elektronika, verejná doprava, ovocie, zelenina, supermarket, Londýn, peniaze...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, sviatky, vtáci, športy, krajiny, deti...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené aj básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 40 javov, napr. minulé časy, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie, predložky, vety s „can“ a „can’t“, príkazy a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

TS Angličtina pre školákov 4

Angličtina pre školákov 4 je štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre štvrtý rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 18 tematických okruhov
(napr. európske štáty, USA, počasie, obchody, armáda, Vianoce, rozprávky...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module. Na preverenie znalostí slúži tlačový modul.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. Londýn, ľudské telo, vesmír, slávne osobnosti, zamestnania...), pre udržanie detského záujmu sú zaradené i básničky a rozprávky. Program vo dvoch moduloch umožňuje aj nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 30 javov, napr. predprítomný čas, použitie „for“ a „since“, určovanie smeru a miesta, minulý čas pravidelných i nepravidelných slovies, trpný rod v rôznych časoch a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

TS Angličtina pre školákov 5

Angličtina pre školákov 5 je piatym dielom novo spracovaného šesťdielneho
radu programov, ktorý svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre piaty rok výučby angličtiny. Uplatní sa však i pri vyučovaní na viacročných gymnáziách a ostatných SŠ. Program umožňuje nastavenie podľa používanej učebnice.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. Správnu výslovnosť slovíčok si žiaci môžu zdokonaľovať vo výslovnostnom module.
Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre žiakov je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z rôznych oblastí (napr. rodina, spôsoby dopravy, batožina, cvičenie, autonehody, charakteristika, TV program...).
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD
(celkom 42 javov, napr. zvratné zámená, želania, hovorové otázky, podmieňovací spôsob, slovesné podstatné mená, rozkazovací spôsob, predprítomný čas, trpný rod, predminulý čas, neurčité vzťažné vety...).
Veľmi žiadaným vylepšením tohto nového radu je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Ako u všetkých titulov tohto radu ani tu nechýbajú výslovnostné moduly. Ako nám ukázali testy na školách, ich používaním sa deťom rýchlo zlepšuje nielen vlastná výslovnosť, ale aj schopnosť porozumieť prejavu rodených hovorcov.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

Výučba nemeckého jazyka

 

Nemčina pre najmenších (pre 1. stupeň ZŠ)

Po spustení programu čaká na deti kúzelná rozprávková krajina, v ktorej so svojimi novými kamarátmi zažijú nejedno veľké dobrodružstvo. Počas neho si deti formou rozličných hier aktívne osvoja viac než 250 slovíčok a vetných spojení.
Celkovo je pre deti pripravených 32 rozličných hier, v ktorých sa napríklad naučia počítať do dvadsiatich, precvičia si písmenká nemeckej abecedy, názvy farieb, nábytku, ovocia alebo odevov.  Kvôli nízkemu veku malých užívateľov sú všetky pokyny zadávané v slovenčine. Program je kvalitne nahovorený slovenskými hercami, jeho nemeckú časť nahovorili rodení hovorcovia. Program doplňuje farebný obrázkový slovník.

 

zpeť


 

TS Nemčina pre malých školákov 1

Nemčina pre malých školákov 1 je prvým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemčiny na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.
CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 22 tematických okruhov
(napr. čísla, rodina, škola, farby, dom a záhrada, zvieratá, doprava...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (pozdravy, rodina, hračky, súrodenci, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené i básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.
V časti Gramatika je pripraveno pres 2 470 viet. Žiaci si v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu zodpovedajúcemu zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - napr. člen určitý a neurčitý, časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase, zápor pri slovesách, zámená osobné a privlastňovacie, sloveso sein, sloveso haben, časovanie kennen, können, sprechen či heißen a mnoho ďalších gramatických javov).
Veľmi žiadaným vylepšením je tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú i ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

TS Nemčina pre školákov 2

Nemčina pre školákov 2 je druhým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Obsahovo tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, unikátny rozsah precvičovanej látky a spracovanie v súlade s osnovami.
CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.
Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu budú žiaci zároveň priraďovať slovíčka do dvojíc. K dispozícii je aj zábavné precvičovanie slovíčok, ktoré sú kvôli prehľadnosti rozdelené do 19 tematických okruhov
(napr. rozprávky, ovocie a zelenina, šport, povolania, potraviny, rozvrh hodín...). Každé slovíčko je kvôli ľahkému zapamätaniu doplnené ilustratívnym obrázkom.
Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu.
Pre deti je pripravených 16 interaktívne spracovaných kreslených tém z deťom blízkych oblastí (napr. prázdniny, módna prehliadka, záľuby, povolania, ročné obdobia, denný program...), na udržanie záujmu detí sú zaradené aj básničky a jednoduché príbehy.
Program vo dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti slovíčok a viet použitých v programe.
V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky v rozsahu, ktorý zodpovedá zameraniu tohto CD (celkovo 30 javov - skloňovanie zámen, časovanie pravidelných i nepravidelných slovies v prítomnom čase napr. können, fahren, nehmen, essen, müssen, skloňovanie zámena wer, predložky a ich väzby a mnoho iných gramatických javov).
V samostatnom module sa precvičuje množné číslo podstatných mien.
Veľmi žiadaným vylepšením je i tzv. tlačový modul. S jeho pomocou možno veľmi ľahko vytlačiť cvičenie zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet či slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Kvôli jednoduchej kontrole je zaradená možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.
Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

 

 
 

zpeť


 

TS Nemčina pre školákov 3

Nemčina pre školákov 3 je už tretím dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Tento diel je určený pre 3.rok výučby nemčiny. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.

 

 
 

zpeť


 

TS Nemčina pre školákov 4

Nemčina pre školákov 4 je už štvrtým dielom novo spracovaného šesťdielneho radu programov na výučbu nemeckého jazyka na školách. Svojim obsahom tento rad plne pokrýva výučbu nemčiny na ZŠ. Medzi hlavné prednosti patrí najmä podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky. Program umožňuje nastavenie podľa používanej učebnice. Napriek tomu, že je toto CD určené predovšetkým pre žiakov ZŠ a viacročných gymnázií, je možné ho úspešne použiť aj na iných školách. CD je spracované podľa nových pravidiel nemeckého pravopisu.  

 

 
 

zpeť


 

Programy pre předškolákov a 1. - 3. ročník ZŠ

 

TS Detský kútik 1

 • Titul určený predovšetkým prváčikom, ktorí si v ňom precvičia znalosti farieb, čísel aj písmen a takisto sa naučia pomenovať základné tvary
   

Získané znalosti si deti upevnia pri hrách rozvíjajúcich ich postreh, schopnosť kombinovať a logicky uvažovať. Titul dopĺňajú maľovanky a šesť klasických slovenských rozprávok.

 

   
 

zpeť


 

TS Detský kútik 2 - Svet myšiaka Bonifáca

 • Ďalší titul pre prváčikov a deti z MŠ
   

Verným sprievodcom detí bude roztomilý myšiak Bonifác. Vo výučbovej časti, zameranej na precvičenie priestorovej orientácie, sa deti formou hry učia pojmom: pred, za, hneď pred, hneď za, vľavo, vpravo, nad, pod, medzi, pri… Ich obľúbenou zábavou sa iste stane aj dopĺňanie na obrázkoch chýbajúcich predmetov - zvieratiek a vecí podľa slovného popisu. Na CD ďalej objavíte rozprávky, maľovanky, pexesá, animované rozpočítania a pesničky. Hry opäť rozvíjajú logické myslenie a postreh detí. Zaradená je hra "Kameň, papier, nožnice" a hlavne tzv. Kimove hry na tréning detskej pamäti.

 

   
 

zpeť


 

TS Detský kútik 3 - Slovenčina pre najmenších

 • Program zameraný predovšetkým na výučbu slovenského jazyka
   

Titul plne pokrýva výučbu čítania a slovenského jazyka v 1. a 2. triede ZŠ. Prváčikovia nájdu na CD interaktívny šlabikár, budú vyberať názvy obrázkov, do slov doplňovať chýbajúce písmenká a slabiky. Okrem veľkého počtu zábavných úloh, zameraných na výučbu čítania, sú pre druháčikov pripravené úlohy zamerané na pravopis i/y v mäkkých a tvrdých slabikách, na doplňovanie hlások a dvojhlások a na precvičovanie slovných druhov.

 

   
 

zpeť


 

TS Detský kútik 4 - Alenka a veci okolo nás

 • Štvrtý diel radu, zameraný hlavne na výučbu prírodovedy

Zvedavé dievčatko menom Alenka zoznamuje deti so svojou rodinou a vezme ich na návštevu k tete lekárke (časti ľudského tela, osobná hygiena), k strýčkovi, ktorý predáva ovocie a zeleninu (ovocie, zelenina, lesné plody, cudzokrajné ovocie) a deti tiež zoznámi so svojimi obľúbenými zvieratkami (domáce, úžitkové, lesné a cudzokrajné). Na spestrenie vyučovania a pre výučbu čítania sú zaradené známe básničky, riekanky a rozprávky. Nechýbajú ani pesničky a hry zamerané na rozvoj logického myslenia a pamäti.

 

 

   
 

zpeť


 

TS Detský kútik 5 - Martinkove zvieratká

 • Spestrenie hodín prvouky a prírodovedy

Celé CD je doslova pretkané stovkami krásnych fotografií a desiatkami videozáberov zo života zvieratiek, čo spolu s profesionálnym grafickým stvárnením a ozvučením dáva celému titulu iskru, ktorá deti zaujme na dlhé hodiny. Na CD je pre ne pripravená encyklopedická časť, zvieracia školička, zvieracie rodinky (pomenovanie mláďat a ich rodičov), poznávanie zvierat podľa zvuku, vzhľadu a popisu. Opäť nechýbajú ani hry, napr. priraďovacie, foto-puzzle, pexesá - všetky ponúkajú mnoho zábavy, uspokojujú detskú zvedavosť a túžbu po poznávaní. Hry deti nabádajú k tvorbe otázok a zároveň na ne prinášajú odpovede.

 

 

   
 

zpeť


 

TS Výučbové pexesá

 • Titul umožňujúci mnohostranné využitie obľúbenej detskej hry pri výučbe hlavne na 1. stupni ZŠ

Odporúčame využitie na hodinách matematiky (číslice, domino, hodiny, tvary a telesá, zlomky), slovenského jazyka (písmenká, vymenované slová), prvouky (odevy, potraviny, zelenina, kvetiny, nábytok, domáce, lesné a cudzokrajné zvieratká, rodina, povolania), prírodovedy (stromy, listy stromov, ovocie, povolania, vtáci, obojživelníci, hmyz, elektrospotrebiče), vlastivedy (národnosti, dopravné prostriedky, dopravné značky, doprava), hudobnej výchovy (hudobné nástroje, zvukové pexesá). Celkovo je zaradených 750 obrázkových a 150 zvukových dvojíc.

 

 

   
 

zpeť


 

Maľovanie pre deti (určené pre MŠ a 1. stupeň ZŠ)

 • Svetovo úspešný titul, zoznamujúci deti nenásilnou a hravou formou s možnosťami kreslenia na počítači
   

 • Ponúka deťom množstvo preddefinovaných úloh s medzipredmetovými väzbami napr. na slovenský jazyk alebo matematiku

Tento titul je vynikajúcim spôsobom navrhnutý tak, aby stimuloval detskú predstavivosť, obrazotvornosť a rozvíjal koordináciu pri práci s myšou. Okrem voľných možností kreslenia ponúka deťom i veľké množstvo preddefinovaných úloh, rozdelených podľa náročnosti do 3 kategórií (Predškoláci, Prváčikovia, Druháčikovia). Každá kategória obsahuje 50 úloh, program teda ponúka celkovo 150 úloh.


Predškoláci si precvičia hlavne znalosť farieb, orientačné schopnosti v bludiskách, dokresľovaniu neúplných obrázkov, triedenie obrazcov. Naučia sa poznávať prvé písmenká a vyskúšajú si prácu s pečiatkami.
Prváčikovia si, mimo iného, v matematických maľovankách vyskúšajú znalosť čísel, precvičia si sčítanie a odčítanie a zdokonalia sa v kreslení geometrických tvarov. Nechýbajú ani úlohy s písmenkami, pečiatkami alebo matematické hádanky so strašidlami.


Druhákom a tretiakom sú určené úlohy na počítanie až do 100 a na precvičenie násobilky. Ďalšie cvičenie preverí znalosť mäkkých a tvrdých spoluhlások, geometrických tvarov či hodín. Nechýba ani bludisko alebo úlohy na precvičenie symetrie.

 

   
 

zpeť


 

 

Výučba prírodovědy, prírodopisu, biologie (ZŠ, SŠ)

 

TS Biológia - Svet hmyzu

 • Témou tohto interaktívne - didaktického CD-ROMu sa stala najpočetnejšia trieda živočíšnej ríše - trieda hmyzu
   

 • Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémy a videá znásobujú príťažlivosť programu.

V tomto programe žiaci spoznajú veľa nového a zaujímavého z tajuplného sveta hmyzu. Naučia sa rozpoznávať jednotlivých predstaviteľov triedy hmyzu, zoznámia sa nielen so zaujímavosťami ich života, ale pochopia aj význam hmyzu pre človeka.
Dôležitou vlastnosťou tohto titulu sú bohaté možnosti nastavenia. Učiteľ si môže vybrať len tie skupiny alebo jednotlivých zástupcov, ktorých si majú žiaci práve osvojiť. Učivo je preberané s ohľadom na systematické členenie a vzájomné vývojové vzťahy, do úvahy sa vždy berie i prirodzené životné prostredie jednotlivých druhov. Program doplňuje encyklopédia a rozsiahly tlačový modul, ktorý umožňuje jednoduché vytváranie písomných testov, tie je možné vytlačiť, prípadne uložiť, a neskôr s nimi ďalej pracovať. Pre tlačový modul je pripravených celkovo 450 otázok s rôznou úrovňou náročnosti.

 

 

zpeť


 

TS Prírodoveda 1 - Živočíchy a rastliny SR

 • Zoznamuje žiakov s vybranými prírodnými spoločenstvami SR a ich zástupcami

Výučbová časť obsahuje 352 interaktívnych výučbových obrazoviek v 10 kapitolách, nácviková časť obsahuje 177 obrazoviek s úlohami. Hry prenesú deti na návštevu do vybraných prírodných spoločenstiev Slovenskej republiky. Prostredníctvom hier budú objavovať tajomstvá lesa, lúky, rybníka a poľa. Všetky hry sa dajú hrať samostatne alebo vo dvojiciach. Na víťaza čakajú lákavé odmeny v podobe vytlačených diplomov. Opäť nechýbajú ani bohato ilustrované pracovné listy a encyklopédia.

 

   
 

zpeť


 

TS Prírodoveda 2 - Žijů s námi

 • Druhý diel obľúbeného radu programov sa zameriava na živočíchy a rastliny žijúce v blízkosti človeka
   

 • Pes, mačka, domáce úžitkové zvieratá, domáce zvieratá chované pre potešenie, pri ľudských obydliach, na záhrade, izbové kvety...

Výučbová časť obsahuje 350 interaktívnych výučbových obrazoviek, ktoré sú rozdelené do 8 kapitol. Precvičovacia časť obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazoviek s úlohami, ktorých cieľom je príťažlivou formou preveriť a upevniť získané vedomosti žiakov. Hry tentoraz deti prenesú na návštevu k vybraným skupinám chovaných zvierat, ich prostredníctvom budú riešiť úlohy psíka a mačičky, úžitkových zvieratiek, domácich zvieratiek či divokých živočíchov, ktoré žijú voľne v blízkosti ľudských obydlí. Samozrejme opäť nechýbajú bohato ilustrované pracovné listy a encyklopédie.

 

   
 

zpeť


 

TS Prírodoveda 3 - Živočichy a rastliny cudzích krajín - NOVINKA

 • Polárne oblasti, tropické dažďové lesy, savany, púšte a polopúšte, moria a oceány, cudzokrajné ovocie a korenie...
   

 • Určené nielen na výučbu prírodovedy, uplatnenie nachádza i vo výučbe prírodopisu a zemepisu na 2. stupni ZŠ

Výučbová časť obsahuje 500 interaktívnych výučbových obrazoviek rozdelených do 14 kapitol, nácviková časť zahŕňa 240 obrazoviek s úlohami. Spríjemniť si vyučovanie umožnia žiakom doplňovačky, veľké porovnávacie obrazovky, priraďovacie obrázkové úlohy, radenie do dvojíc, zostavovanie potravných reťazcov a nechýba ani práca s mapami a tabuľkami. Všetky texty sú kvalitne nahovorené.

 

 
 

zpeť


 

TS Prírodoveda 4 - Rastliny a huby - NOVINKA

 • Zameraná na najznámejšie rastliny v našej republike a na ich životné prostredie

Titul je určený na výučbu prírodovedy a prvouky, ale plne ho využijú aj žiaci 2. stupňa ZŠ počas hodín prírodopisu. Výučbová časť obsahuje 482 interaktívnych obrazoviek rozdelených do 19 kapitol (rozmanitosť prírodnín, prírodné spoločenstvá, stavba tela rastliny, výživa a dýchanie rastlín, rastliny jednoročné, dvojročné a trváce, kultúrne a plané rastliny, obilniny, buriny, jarné byliny, lúčne, vodné a záhradné rastliny, liečivé a jedovaté rastliny, ihličnaté a listnaté stromy a kre, huby a ďalšie), nácviková časť obsahuje, opäť v 19 kapitolách, 293 obrazoviek s úlohami.

 

   
 

zpeť


 

 

Výučba vlastivedy a dějepisu (ZŠ, SŠ)

 

 

TS Začíname s dejepisom - Pravek - NOVINKA

 • Prvý diel z nového radu programov určených pre výučbu vlastivedy a dejepisu na ZŠ
   

 • Obsahuje interaktívnu výučbovú časť, animovaný príbeh, testy a hry

Interaktívna poznávacia časť zameraná na poznávanie života našich predkov v praveku nám postupne pomáha odhaľovať mnohé tajomstvá o živote pravekých ľudí. Dozvieme sa, ako praveký ľudia zapaľovali oheň, ako získavali obživu, ako vyrábali a používali zbrane. Tiež budeme sledovať umelecké pokusy prvých pravekých umelcov. Zaujímavým spestrením sú podrobné návody, ako sa dá vyrobiť z kosti ihla, ako využiť kosti zvierat pri výrobe loďky, ako zhotoviť ozdoby z mušličiek alebo ako ušiť jednoduchý odev. Predstavu o živote doplňuje aj časť venovaná stavbe obydlí. Tu môžeme jeho budovanie pozorovať naozaj krok za krokom. Príťažlivosť titulu pre deti zvyšuje animovaný napínavý príbeh a zaujímavé hry. Na deti čakajú maľovanky, puzzle, hľadanie rozdielov, skladačky alebo hra, v ktorej deti zdobia a obliekajú pravekých ľudí. Obsahuje testovú časť, ktorá je zameraná na určovanie toho, ktoré z predložených obrázkov patrí do danej historickej epochy.

 

 
 

zpeť


 

Výučba fyziky (ZŠ, SŠ)

 

EDISON 4.0 - Virtuálne elektrolaboratórium na fyziku

 • Veľmi populárne multimediálne elektrolaboratórium, výborne využiteľné pri výučbe fyziky na základných i stredných školách
   

 • Tento unikátny výučbový software je v súčasnosti používaný vo viac ako 40 krajinách sveta

Edison je možné veľmi dobre použiť v jednoduchých obvodoch na základných školách (jednoduché zapojenie so žiarovkami a spínačmi, Ohmov zákon...), ale i na stredných školách, kde sa dá využiť celá škála dostupných komponentov. Tak možno zostavovať zložitejšie obvody s polovodičovými súčiastkami a sledovať ich chovanie. Okrem 3D modelu dokáže Edison automaticky pripravovať schémy zapojenia daného obvodu.

 

 
 

zpeť


 

Newton 2 - Virtuálne laboratórium - jednoduché mechanizmy

 • Unikátne interaktívne virtuálne laboratórium, veľmi dobre využiteľné pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ

Tento program umožňuje sledovanie funkcií niektorých mechanizmov z už vytvorených modelov i zostavovanie vlastných konštrukcií (sústavy a prevody ozubených kôl, remeňové prevody, hrebeňové prevody a mnoho ďalších).
Jedná sa o značne populárny výučbový software, používaný vo viac ako 40 krajinách sveta a patriaci medzi skutočnú špičku virtuálnych interaktívnych aplikácií.

 

 

zpeť


 

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika

 • Produkt ocenený Worlddidac Award 2006
   

 • Titul získal prestížne ocenenie Zlatá Schola Nova 2007

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie, v ktorom sa telesá verne pohybujú podľa simulovaných fyzikálnych zákonov. Súčasťou aplikácie sú desiatky hotových virtuálnych modelov telies, z ktorých je predpripravených viac než 200 virtuálnych experimentov a úloh. Tie sa dajú ďalej interaktívne modifikovať. Telesá možno ľahko a rýchlo prepojiť a meniť ich fyzikálne vlastnosti či parametre. Možno k nim priradiť i na ne pôsobiace sily a následne pozorovať ich vplyv na sledované telesá. Po spustení simulácie sa pripravený experiment premieta formou filmu, telesá sa pohybujú po dráhach presne podľa nastavených parametrov a pôsobiacich síl. Plne lokalizovaná česká verzia. Slovenská verzia sa pripravuje. Užívateľom českej verzie bude zaslaná bezplatne.

 

 

zpeť


 

 

Dalšie predmety a sady titulov (sexuálna výchova, umenie ...)

 

TS Základy rodinnej a sexuálnej výchovy

 • Cieľom tohto titulu je prispieť k výchove celej osobnosti dospievajúcich dievčat a chlapcov, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak vytvárať optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi rovnakého aj opačného pohlavia
   

 • Príjemné učebné prostredie, jednoduché ovládanie, množstvo obrázkov, fotografií, schém a videosekvencií, to všetko

Program je spracovaný v súlade s platnými učebnými osnovami, pričom umožňuje výber primeraného veku (10 - 12 rokov, 13 - 15 rokov, 16 a viac rokov).

 

Zaujímavou a zrozumiteľnou formou podáva informácie o anatómii a o funkciách pohlavných orgánov, menštruačnom cykle, problematike dospievania a o sexuálnom správaní. Veľký dôraz sa kladie na otázku plánovaného rodičovstva, podrobne sa preberajú antikoncepčné metódy, obdobie vzniku nového života, tehotenstvo a pôrod, zaradené sú aj informácie o pohlavne prenosných chorobách a sexuálnych deviáciách s dôrazom na zásady bezpečného správania.

Rozsiahla encyklopédia obsahuje viac ako 250 hesiel, pri väčšine z nich je k dispozícii fotografia, animácia alebo vysvetľujúci nákres, jej výhodou je veľmi jednoduché vyhľadávanie požadovaných informácií a spracovanie, prispôsobené veku užívateľov. Program je tiež doplnený o tlačový modul.

 

   
 

zpeť


 

Artopedia 3 - Galéria svetového maliarstva

 • Je mimoriadne rozsiahla galéria, obsahujúca najznámejšie a najslávnejšie diela svetového maliarstva
   

 • Vďaka kapacite DVD-média sa mohlo zaradiť viac ako 20 300 farebných obrazov od 2 167 maliarov, a to vo vysokom rozlíšení

U nás i v zahraničí úplne ojedinelý projekt, zachytáva známe obrazy stredovekých ikon a oltárov, bohatý odkaz talianskej renesancie, obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu a samozrejme nechýba ani moderné maliarstvo.
Program prináša chronológiu slávnych obrazov, obrazy pod drobnohľadom, možnosť automatickej projekcie obrazov. Súčasťou programu je i podrobná časová osa so znázornením života a obdobia tvorby jednotlivých autorov.
Súčasťou encyklopédie je aj stručný prehľad histórie svetového maliarstva po jednotlivých slohových etapách s hypertextovými odkazmi k príslušným autorom.

 

 
 

zpeť


 

320 000 obrázkov a fotografií

 • Výberová kolekcia, obsahujúca neuveriteľných 320 000 voľne použiteľných farebných obrázkov, fotografií a klipartov
   

 • Kompletný obsah z predtým samostatne vydaných

Táto kolekcia je dnes už takmer neodmysliteľnou pomôckou vyučujúceho pri príprave materiálov na prezentačnú výučbu s využitím projektoru alebo aj interaktívnej tabule.
Vzhľadom na obsiahnuté kategórie využijú tento program na hodinách napr. vyučujúci zemepisu, dejepisu, biológie, chémie, fyziky a tiež vyučujúci na prvom stupni ZŠ na hodinách prvouky, vlastivedy alebo prírodovedy.
Titul obsahuje kategórie ako Anatómia, Cestovanie, Grafika pre web, História, Hmyz, Ľudia, Mapy, Morský život, Pamiatky, Priemysel, Príroda, Cicavce, Spoločnosť, Športy, Svet, Veda, Vesmír, Voľný čas, Vzdelávanie, Poľnohospodárstvo a mnoho ďalších ...

 

 
 

zpeť


 

TS Všeobecný prehľad - Otázky, testy, súťaže

 • JIdeálny pomocník pri príprave na prijímacie skúšky na SŠ
   

 • Vzhľadom na obsiahnuté kategórie otázok odporúčame využitie na hodinách slovenského jazyka, dejepisu, zemepisu, prírodopisu, chémie a fyziky
   

 • Produkt doplňuje rozsiahly tlačový modul

Na CD takisto objavíte špeciálny tréningový modul, s ktorého pomocou si žiaci veľmi ľahko zapamätajú správne odpovede, čím si behom veľmi krátkej doby rozšíria svoj všeobecný rozhľad na úroveň vyžadovanú pri prijímacích skúškach na gymnázia a ostatné SŠ. Možnosťou nastaviť si okruh i počet otázok sa tento modul veľmi ľahko prispôsobí momentálnym znalostiam žiakov. Obsahová náplň je volená tak, aby sa titul stal ideálnym pomocníkom pri príprave na prijímacie skúšky, ktorých súčasťou je aj obávaný všeobecný prehľad. Žiaci si formou podobnou populárnym televíznym súťažiam, precvičia znalosti rôznych častí školského učiva. Všetky 4 typy súťaží vynikajú pestrosťou a dramatickosťou. Dokážu zaujať na tak dlhú dobu, že si žiaci vlastne ani neuvedomia koľko nových znalostí pri ich hraní získali. Na rozdiel od mnohých konkurenčných titulov tu nenájdete len textové otázky, ale aj množstvo fotografií a ilustrácií. Naozaj unikátne je kompletné nahovorenie všetkých textov, vrátane otázok a odpovedí.

 

 
 

zpeť


© Copyright 2007 Terasoft Sk.