Obsah katalogu výukového software firmy Terasoft:


Úvodní slovo o nás

NOVINKY

Výuka českého jazyka (1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ)
Výuka matematiky (1. stupeň ZŠ)

Výuka anglického jazyka (ZŠ, SŠ)
Výuka německého jazyka (ZŠ, SŠ)

Programy pro předškoláky a 1. - 3. ročník ZŠ

Výuka přírodovědy, přírodopisu, biologie (ZŠ, SŠ)

Výuka vlastivědy a dějepisu (ZŠ, SŠ)
Výuka fyziky (ZŠ, SŠ)

Výuka chemie (ZŠ)

Výuka informatiky

Zábavná výuka (ZŠ, SŠ)
Další předměty a sady titulů (sexuální výchova, umění...)

Tituly pro interaktivní tabule


Výuka českého jazyka

Následující tituly jsou určené pro výuku českého jazyka. Všechny tři tituly - Pravopis, Jazykové rozbory i Diktáty nabízejí sjednocené prostředí, ovládání, design i bohaté tiskové možnosti. To vše je předurčuje, aby si i nadále udržely nejen pozici nejprodávanějších titulů pro výuku českého jazyka, ale i pozici vůbec nejprodávanějšího výukového software v ČR.

TS Český jazyk 1 – PRAVOPIS

TS Český jazyk 1 - PRAVOPIS je určen k zábavnému a velmi efektivnímu procvičování pravopisných jevů na úrovni ZŠ. Některé části lze využít již od druhé třídy ZŠ. Pro opakování látky mohou být naopak využity i studenty středních škol. V programu jsou použity postupně se odkrývající motivační obrázky vztahující se k tématu. Při chybné odpovědi se objeví vhodně zvolená nápověda, která i objasní, proč odpověď není správná. Tématy jednotlivých programů jsou Vyjmenovaná slova, Přídavná jména, Podstatná jména, Velká písmena, Druhy slov, Pravopis s/z, Pravopis „ě“, shoda přísudku a spodoba. Jedná se o ty gramatické jevy, ve kterých se nejčastěji chybuje a jejichž zvládnutí je pro správný pravopis naprosto nutné. Programy jsou velmi vhodné pro domácí procvičování.

Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří především efektivnost výuky, velký rozsah procvičované látky a snadné ovládání. Velikou výhodou je možnost tisku pracovních listů. Ty lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Takto vytvořené testy lze tisknout, ukládat na disk nebo i dále upravovat v textovém editoru. Pro mnohé uživatele může být důležité i kompletní ozvučení. Všechny proc.p vičované výrazy jsou namluveny profesionálním mluvčím.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

 

 

zpět


TS Český jazyk 2 - Jazykové rozbory

TS Český jazyk 2 - jazykové rozbory přímo navazuje na TS Český jazyk 1 - PRAVOPIS. Naleznete jej na více než 2 500 školách i v mnoha tisících domácnostech.

Hlavním tématem tohoto CD-ROM jsou tentokrát především jazykové rozbory. Program umožňuje jejich velmi efektivní a zábavné procvičování. Procvičovat lze větné rozbory, větné členy, mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen a sloves nebo druhy vedlejších vět. Nechybí ani tak v praxi důležitá témata, jakými jsou psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětích.

Všechny části obsahují možnost nastavení parametrů, které umožňují individuálně přizpůsobit program znalostem a věku dítěte. Díky této možnosti mohou jeden program používat žáci od třetí třídy ZŠ až po závěrečné opakování před maturitou ve 4. ročníku gymnázia. Velmi vhodné je využití pro domácí procvičování i pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří efektivnost, velký rozsah procvičované látky a snadné ovládání. Stále unikátní je systém nápověd, zobrazovaný při chybných odpovědí. Velikou výhodou je možnost tisku pracovních listů. Ty lze velmi snadno vytvářet náhodným nebo ručním výběrem ze všech obsažených jevů. Takto vytvořené testy lze tisknout, ukládat na disk nebo i dále upravovat v textovém editoru.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

 

zpět


TS Český jazyk 3 – Diktáty

TS Český jazyk 3 - DIKTÁTY navazuje na dva mimořádně úspěšné tituly TS Český jazyk 1 - PRAVOPIS a TS Český jazyk 2 - Větné rozbory. Tento titul je velmi vhodný pro přípravu na přijímací zkoušky na gymnázia, víceletá gymnázia i jiné střední školy.

Program je zaměřen na procvičování pravopisných jevů v diktátech. Podkladem se staly skutečné diktáty používané na školách v České republice. Na tomto CD-ROM naleznete více než 300 diktátů (cca 18 000 doplňovaných jevů) členěných do několika kategorií, podle vhodnosti použití v jednotlivých ročnících. Většinu diktátů pro vyšší ročníky tvoří diktáty použité při přijímacích zkouškách na gymnázia a ostatní SŠ. Naopak, v první kategorii jsou začleněny speciálně připravené diktáty pro 1. stupeň ZŠ, vhodné již od druhého ročníku. Tento titul představuje, s velkým náskokem, nejrozsáhlejší takto zaměřený software na českém trhu.

Program umožňuje práci ve dvou režimech. V prvním z nich - procvičovacím - žák postupně doplňuje pravopisné jevy, přičemž chybné odpovědi jsou ihned vyhodnocovány a žákovi je předkládána interaktivní nápověda, která zdůvodní probíraný jev a umožní žákovi správně odpovědět. V testovacím režimu je naopak nejprve doplněn celý diktát, který je vyhodnocen až na závěr. Po vyhodnocení je možno u všech doplňovaných jevů si prohlédnout zdůvodnění.

Diktáty jsou doplněny stovkami motivačních obrázků, které se zobrazí při úspěšném vyřešení diktátu. V případě chyb v diktátu, je zobrazena pouze část odpovídající procentuální úspěšnosti uživatele.

Mezi velké přednosti tohoto programu patří i tiskový modul, který umožňuje vytisknutí zvoleného diktátu, do kterého je pak možno doplňovat vynechané pravopisné jevy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Český jazyk 4 – Pravopisná cvičení

Titul TS Český jazyk 4 - Pravopisná cvičení je volným pokračováním titulů pro výuku českého jazyka. Předchozí díly TS Český jazyk 1 - pravopis, TS Český jazyk 2 - jazykové rozbory a TS - Český jazyk 3 - diktáty patří mezi absolutně nejprodávanější a nejpoužívanější tituly v ČR. Všechny tyto 3 programy již mají za sebou úspěšnou evaluaci MŠMT i registraci pro použití v IKI.

Tento díl je zaměřen především na procvičování a zdokonalování pravopisných znalostí žáků. Na rozdíl od programu TS Český jazyk 1 - pravopis zde již nejsou jednotlivé pravopisné jevy procvičovány na slovních spojeních, ale jsou procvičovány ve větách nebo v tematicky zaměřených souvislých textech. Program je velmi vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení a pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ.

Titul obsahuje 3 verze. Klasická výuková část je rozdělena na procvičovací a testovací režim. Učitel či žák si zde vybere cvičení procvičující požadovaný pravopisný jev nebo jevy. Cvičení jsou pro přehlednost rozdělena do 17 hlavních kategorií (např. cvičení pro 2. ročník, vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní slov přejatých, skupiny souhlásek, koncovky příd. jmen...). Každá kategorie je většinou ještě rozdělena na podkategorie. Je tedy možné zvolit např. cvičení zaměřené na vyjmenovaná slova po M nebo koncovky podst. jmen v rodě mužském. U každého typu je také uvedeno od jaké třídy je vhodné toto cvičení zařadit. Celkem je v programu přibližně 15 000 doplňovaných jevů.

Na případnou chybu žáka v procvičovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím správného zdůvodnění doplňovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvětlení správného řešení objeví až po vyplnění celého cvičení.

Získané znalosti si žáci mohou procvičit také při hře. Na CD naleznete dvě verze atraktivní dobrodružné hry, kterou svým nezaměnitelným způsobem namluvil Jiří Lábus. Cílem dětí je pomoci detektivu Koumesovi vyřešit zapeklité případy z hmyzí louky. Ve hře děti naleznou velké množství nádherných interaktivních animací z pera Josefa Quise. Při hraní budou potřebovat nejen důvtip a bystrý mozek, ale samozřejmě se neobejdou bez znalostí pravopisu.

Tento CD-ROM je zpracován na základě publikace SPN - pedagogického nakladatelství, a. s., Diktáty a cvičení z českého jazyka, která je mimořádně vhodná pro opakování a prověřování znalostí ve škole i při domácí práci a uplatní se rovněž velmi dobře při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Český jazyk 5 – Opakování mluvnice a literatury

TS Český jazyk 5 je dalším ze zcela nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v běžných počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru.

 • Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem MS Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).
 • Produkt je určen pro žáky ZŠ (od 6. ročníku ZŠ) a SŠ, pro které je připraveno 1 800 rozmanitých úkolů, které jsou rozděleny do těchto 6 oblastí: Pravopis, Tvoření a význam slov, Tvarosloví, Skladba, Literatura, Souhrnné testy.
 • Efektivním způsobem připraví na úspěšné složení přijímací zkoušky z českého jazyka na všech typech středních škol.
 • Titul je také mimořádně vhodný k průběžnému opakování učiva.
 • Kromě klasických testových otázek jsou např. zařazeny úkoly na doplňování vybraných pravopisných jevů, řazení do dvojic, určování mluvnických kategorií, přiřazovací úkoly, práce s literárními ukázkami...
 • Práci s programem zpříjemňuje namluvení titulu (včetně literárních ukázek), vkusná grafika, animace i doprovodné ilustrační fotografie.
 • Program doplňují pracovní listy, které jsou zejména mezi vyučujícími velmi oblíbenou pomůckou. K dispozici je 120 pracovních listů určených k vyplnění a samozřejmě pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými odpověďmi.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


TS Český jazyk 6 – Procvičujeme pravopis

 • Program určený pro žáky 2. - 9. ročníku ZŠ navazuje na velmi oblíbený titul TS Český jazyk 4.
 • Obsahuje celkem 300 cvičení zaměřených na procvičování pravopisných znalostí.
 • Velmi vhodné pro přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, při opakování je mohou používat i studenti SŠ.
 • Doplněno rozsáhlými pracovními listy.

Program obsahuje cvičení rozdělené do 17 hlavních kategorií (např. pravopisná cvičení pro 2. ročník, párové souhlásky na konci a uvnitř slov, vyjmenovaná slova, psaní u/ú/ů, koncovky podstatných jmen, koncovky přítomných tvarů sloves, koncovky příčestí minulého, koncovky přídavných jmen, skupiny -bě, -pě, -vě, -mě, skupiny souhlásek, předložky s a z, přepony s-, z- a vz-, délka samohlásek v domácích slovech, psaní velkých písmen, čárka ve větě jednoduché a souvětí, psaní slov přejatých). U každého typu cvičení je také uvedeno, od jaké třídy je vhodné je zařadit do výuky. Cvičení mohou děti doplňovat v procvičovacím nebo testovacím režimu. Na případnou chybu v procvičovacím režimu reaguje program ihned nabídnutím správného zdůvodnění doplňovaného jevu. V testovacím režimu se chyby a vysvětlení správného řešení objeví až po vyplnění celého cvičení.

Svoje znalosti si mohou děti procvičit i při hraní dobrodružné hry. Setkají se zde opět s oblíbeným detektivem Koumesem, který je tentokrát postaven před další nelehký úkol. Při řešení záhady šesti vzácných koberců se podívá až do dalekého Egypta. Podaří se mu koberce najít a s nimi získat i klíč k velkému pokladu? Při své cestě musí splnit řadu obtížných úkolů a děti mu jistě rádi pomohou alespoň s řešením pravopisných cvičení. Pro mladší děti je připravena i zjednodušená verze hry, která má již přednastavené plnění úkolů ve správném pořadí.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


TS Český jazyk - Vyjmenovaná slova

 • Program určený pro žáky 3. ročníku ZŠ, díky svému zpracování je vhodný i pro žáky se specifickými poruchami učení

 • Svým provedením je velmi vhodný pro výuku s využitím interaktivní tabule

 • Výukovou část titulu doplňují cvičení, která upevňují získané znalosti žáků

Naučit se vyjmenovaná slova není pro děti vůbec jednoduché, věříme však, že toto CD přispěje k tomu, že děti již nebudou mít z vyjmenovaných slov obavy a přestanou ve psaní y/i po obojetných souhláskách chybovat. Jednotlivé výukové stránky programu byly navrženy tak, aby vyučujícím co nejvíce usnadnily přípravu na vyučování i samotnou výuku a svojí přehledností usnadnily žákům snadnou orientaci v probírané látce.

Žáci se nejprve na přehledných výukových stranách seznámí s vyjmenovanými slovy po dané obojetné souhlásce, naučí se příslušnou řadu vyjmenovaných slov, poznají slova příbuzná a seznámí se s dalšími slovy, ve kterých podle pravidel českého pravopisu píšeme y/ý. Velká pozornost je věnována i slovům, která znějí stejně, ale liší se svým významem podle toho, zda v nich napíšeme i/y. Nechybí ani výukové stránky věnované slovům, ve kterých se často chybuje.

V částech Procvičování a Testování si dětí důkladně procvičí své znalosti z výukové části. Mohou si zvolit doplňování y/i ve výrazech (více než 1300 výrazů) nebo ve větách (celkem 91 cvičení). Program obsahuje i rozsáhlé pracovní listy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 98/XP/Vista, Windows7, Linux, Mac OS 9 a X (Apple), procesor 600 MHz, 128 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 1024x768, myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika.

zpět


TS Český jazyk hrou I – Vyjmenovaná slova

 • Děti si během hraní 6 napínavých her dokonale procvičí a upevní svoji znalost vyjmenovaných slov.

Každou řadu vyjmenovaných slov si dítě hravým způsobem upevňuje v 6 zábavných hrách:

 • Skládání slov – hra zaměřená na skládání slov z jednotlivých písmenek. Možnost zvolit si procvičování vyjmenovaných slov po konkrétní obojetné souhlásce nebo velkou hru, kde si děti procvičí znalost všech vyjmenovaných slov.
 • Slova příbuzná – výuková hra zaměřená na rozpoznávání příbuzných slov k jednotlivým vyjmenovaným slovům.
 • Řady slov – děti si zopakují to, zda se již zpaměti dobře naučily jednotlivé řady vyjmenovaných slov. V této hře je budou sestavovat z ilustrovaných kartiček.
 • Souboj pirátů – Akčně pojatá hra, se kterou se podíváme mezi piráty. Děti se zúčastní souboje pirátských lodí. Dokáží svojí znalostí vyjmenovaných slov zabránit jejich potopení?
 • Člověče nezlob se! – Strategická výuková hra na motivy tolik oblíbené hry Člověče nezlob se! Zaměřená na doplňování y/i ve slovech. Určena pro jednoho nebo dva hráče.
 • Zachraňte princeznu! - V této napínavé hře se tentokrát mohou děti pokusit zachránit princeznu ze spárů zlého čaroděje. A ani tentokrát se neobejdou bez výborné znalosti vyjmenovaných slov.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


 

Výuka matematiky

 

TS Matematika - Logické hádanky a úkoly z geometrie

TS Matematika - logické hádanky a úkoly z geometrie je pokračováním nové řady titulů pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Kromě verze určené pro žáky ZŠ zde naleznete i speciální verzi určenou pro žáky MŠ, kterou velmi dobře využijí i žáci speciálních škol. Koncepce titulu umožňuje jeho velmi snadné zařazení do rámcově vzdělávacího programu školy. Jenom připomínáme, že předchozí titul této řady získal celou řadu ocenění v ČR (Zlatá Schola Nova) i na mezinárodních soutěžích (Comenius-Auszeichnungen 2005 v Berlíně). To vše Vám dává jistotu, že používáte titul, jehož obsahové, pedagogické i technické zpracování je na té nejvyšší možné úrovni a že se Vám stane velmi cenným pomocníkem při každodenní výuce.

Pro vyučujícího je nyní opět o něco snazší připravit žákům zajímavou a zároveň efektivní hodinu matematiky. TS Matematika je uspořádána tak, aby ji bylo možné plnohodnotně využívat nejen v počítačových učebnách, ale i v běžných hodinách s využitím projektoru a případně i interaktivní tabule, což nepochybně mnohonásobně zvyšuje její užitnou hodnotu.

Celý titul je rozdělen na šest samostatných částí, každou z nich žáky provází jedno zvířátko. V souladu s věkovým určením klademe velký důraz na motivační úvod, kterým začíná každá samostatná část programu a v němž průvodci ze světa zvířátek pomohou dětem pochopit problematiku probírané látky. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem (namluvila paní Naďa Konvalinková), psaný text se vzhledem k věku dětí v programu prakticky vůbec nevyskytuje.

Hádanky tety Kozy - 8 hádanek (připraveny jsou různé varianty) s postupně upřesňovanými nápovědami, které procvičí logické myšlení.
Záhadné obrázky slona Šimona - úkoly zaměřené na procvičení pohybu a orientace ve čtvercové síti.
Úkoly medvídka Lojzíka - pro mladší děti je připraveno vybarvování jednotlivých políček podle předlohy, pro starší obsahuje také kreslení souměrných obrázků.
Tajné písmo opičky Lotynky - pro děti, které ještě neumějí číst, je připraveno luštění obrázkového písma, starší děti již budou sestavovat slova z písmenek.
Obrazce zajíce Matěje - rozlišování geometrických tvarů a jejich názvy.
Kostičky kocoura Zrzundy - rozlišování geometrických těles, rozdíly mezi plánem a skutečnou stavbou, vnímání prostoru a roviny.

Poslední, prémiovou částí, je Bludiště krokodýla Karla. Zde je cílem osvobodit uvězněné akvarijní rybičky. K tomu budou děti využívat získané dovednosti. Při řešení bludišť uplatní své kombinační a logické schopnosti.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


TS Matematika pro prvňáčky 1

TS Matematika pro prvňáčky 1 je prvním dílem z nové řady výukových programů pro výuku matematiky. Tento půvabný, nádherně ilustrovaný titul, který je zpracován v souladu se schválenými osnovami, by neměl chybět žádnému předškoláčkovi a prvňáčkovi. Svým zpracováním totiž naprosto dokonale odstraňuje strach a obavy, které někdy matematika u dětí vzbuzuje. Oslovuje v dětech jejich zvídavost a snahu po objevování. Během testování programu mu děti dokonce samy dávaly přednost před nainstalovanými hrami. Jde o první program na našem trhu, který je nejen testovací ale i výukový a zároveň plně interaktivní. Každá reakce dítěte je ihned slovně vyhodnocena, správná odpověď je pochválena, při chybě je nabídnuta pomoc a rada, která přispěje k tomu, že dítě úkol vyřeší správně. Roli trpělivé paní učitelky přijala paní Naďa Konvalinková, která děti po celém CD provází. Vzhledem k tomu, že je tento opravdu mimořádně rozsáhlý výukový program rozpracován po jednotlivých vyučovacích hodinách, dokáže plně zastoupit rodiče v každodenní domácí přípravě na vyučování. Jeho přednosti plně oceníte i při nemoci dítěte. Dítě se po nemoci vrací do školy nejen dokonale připravené, ale je velmi často v látce dokonce napřed. Každé téma je dítěti předkládáno pomocí dramatizace úvodní motivační situace ze života zvířátek. Zvířátka se v programu chovají jako děti. Úvodní motivační situace většinou děti provází celou úvodní částí a velmi často zasahuje i do části věnované procvičování a zautomatizování početních operací. A tak děti pomohou například opičce Lotynce zařídit její nový domeček, medvídkovi Lojzíkovi spravit jeho rozbité hračky, se želvami se vydají na houby, užovce pomohou s výběrem nových šatů nebo se s medvídkem vydají do zábavního parku. Toto CD je dále výjimečné množstvím rozličných činností, které jsou pro děti připraveny. Děti budou kromě vkládání správných čísel také vymalovávat, přeskupovat objekty, třídit předměty, dokreslovat obrázky, stavět z kostek, hledat na obrázcích změny a ukrytá čísla a plnit celou řadu dalších úkolů. Úkoly jsou dítěti vždy předkládány formou hry. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na geometrii. V části věnované geometrii se v dětech snažíme probudit zájem o pozorování a experimentování s tvary a prostorem.

Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k věku dětí v programu prakticky vůbec nevyskytuje. Velká pozornost je věnována slovním úlohám. A nechybí ani pohádky s úkoly, které i ty nejmenší naučí, jak která číslice vypadá. Na závěr každé části jsme pro děti připravili soutěž, jejímž cílem je ověřit, zda si dítě učivo důkladně osvojilo. Děti soutěží o diplomy chytré lišky, trpělivé želvy a moudrého slona. Získaný diplom si mohou i vytisknout a pochlubit se s ním rodičům nebo kamarádům.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Matematika pro prvňáčky 2

TS Matematika pro prvňáčky 2 je již třetím dílem z nové řady výukových programů pro výuku matematiky na 1. stupni ZŠ. Vzhledem k rozsahu učiva je CD určeno i pro výuku ve 2. ročníku ZŠ. Velmi dobře jej využijí i žáci speciálních škol. O kvalitě vypovídají i získaná četná ocenění předchozích dílů v ČR (např. prestižní ocenění Zlatá Schola Nova) i na mezinárodních soutěžích. To vše vám dává jistotu, že používáte tituly, jejichž obsahové, pedagogické i technické zpracování je na světové úrovni a že se vám stanou neocenitelnými pomocníky při každodenní domácí přípravě vašich dětí. Každá výuková část je uvedena tzv. motivační částí. V ní je použita dramatizace úvodní situace ze života zvířátek, která děti nejen vhodně aktivizuje, ale především jim umožní pochopení předloženého problému. Všechny úkoly jsou zadávány grafickou formou a mluveným slovem, psaný text se vzhledem k věku dětí v programu vyskytuje jen v minimálním množství, např. ve slovních úlohách. Velká pozornost je věnována procvičování a zautomatizování početních operací. Na závěr každé části je pro děti připravena soutěž, jejímž cílem je hravou formou ověřit, že dítě si učivo důkladně osvojilo.

Celé CD namluvila Martina Hudečková. V tomto dílu je obsaženo následující učivo: Čísla 11-20 (zavedení čísel 11-20, číselná řada, porovnávání, vztahy před a za, nerovnice), Počítáme do 20 bez přechodu desítky (sčítání typu 10+6, příklady typu 14-4, 10+10 a 20-10, sčítání typu 14+4 a 14+6, odčítání typu 16-2 a 20-6), Počítáme do 20 s přechodem desítky (sčítání s přechodem přes desítku, sčítání tří sčítanců, sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem desítky)

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple), procesor 300 MHz, 32 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika.

zpět


TS Matematika pro 1. – 4. ročník ZŠ

Titul TS Matematika pro 1.– 4. ročník ZŠ je určen všem školáčkům, kteří se chtějí procvičit a zdokonalit v matematice. vaše dítě velmi snadno vylepší školní výsledky nebo dožene zameškanou látku. Učivo, které je rozděleno do 13 modulů, je zpracováno v souladu se schválenými osnovami MŠMT ČR. Děti si zábavnou formou procvičí problematické partie učiva matematiky, jejichž zvládnutí je však naprosto nezbytné. Jednotlivé typy příkladů je možné procvičovat samostatně nebo zvolit „pohádkovou“ variantu. ta je vhodná zejména pro opakování učiva. Odměnou pro děti za úspěšné řešení příkladů jsou příběhy s vtipnými obrázky a animacemi. všechny příběhy a komentáře svým nezaměnitelným stylem namluvil Martin Dejdar. Menší děti zde naleznou klasické české pohádky, starší školáci i detektivní příběhy či dobrodružství robota Toma.

Na CD naleznete mnoho příkladů na pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zařazeny jsou příklady zaměřené na orientaci na číselné ose, zaokrouhlování čísel, rozklady čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, příklady se závorkami a další důležité partie učiva matematiky prvního stupně ZŠ.

Pro rodiče, kteří se doma připravují se svými dětmi, představuje tento program značnou časovou úsporu i díky mimořádně rozsáhlému tiskovému modulu, který je určený pro velmi jednoduché vytváření písemných testů (pracovních listů). Připravený test je možné vytisknout, případně uložit a později s ním dále pracovat. tiskový modul umožňuje tisk všech typů úloh v programu obsažených. Je možno tedy vytisknout i příklady na písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení nebo příklady s rámečky. Všechny typy úloh lze libovolně kombinovat. Samozřejmostí je možnost vytisknutí správného řešení zvolených příkladů, které rodičům velmi usnadní následné opravování.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


Matematika pro 5. ročník ZŠ

Program navazuje na velmi oblíbený program Matematika pro 1.-4 . ročník ZŠ. Žáci se díky němu naučí a upevní všechny potřebné početní úkony nutné pro zvládnutí učiva pátého ročníku.

Titul umožňuje procvičování matematiky v oboru přirozených a desetinných čísel.

Výukovou a procvičovací část doplňuje zábavný animovaný interaktivní příběh plný dobrodružství. Díky němu děti neztrácejí motivaci k učení a program je upoutá na dlouhou dobu.

Program je doplněn tiskovým modulem, který umožňuje vyučujícím přípravu písemných testů.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple), procesor 300 MHz, 32 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika.

 

 

zpět


Matematika hrou I - Slovní úlohy a matematické hry pro 1. ročník ZŠ

 • Půvabný animovaný program, se kterým se děti spolehlivě naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 1. ročníku ZŠ
 • K dokonalému procvičení a zautomatizování početních operací přispívá i řada zajímavých her
 • Program doporučujeme i pro žáky speciálních škol, neboť obsahuje celou řadu pro ně velmi vhodných názorných úkolů

S tímto půvabným, nádherně animovaným programem se děti spolehlivě naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 1. ročníku ZŠ. Snadnou orientaci v programu umožňují uživatelsky přátelská animovaná menu s atraktivním námětem pohádkového světa. Program umožňuje výběr číselného oboru (Číselný obor 1-5, Číselný obor 0-10 a Číselný obor 0-20), ve kterém budou děti procvičovat počítání.

Obsahuje tyto hlavní části:

Slovní úlohy - v této části je připraveno celkem 270 slovních úloh, které pokrývají všechny typy slovních úloh, s nimiž se děti ve škole setkají. Všechny potřebné texty jsou vzhledem k věku dětí i namluveny. Velkou výhodou je i grafické znázornění každé úlohy.

Doplňovačky s tajenkou - počítání, počítání a zase počítání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat tato část, jejímž úkolem je především automatizace početních spojů. Na děti zde čekají nejen pohádkoví hrdinové, ale především 116 sad příkladů, po jejichž správném vyřešení získají nápovědu, která jim pomůže vyluštit název pohádky.

Bludiště - zde je přichystáno 15 kreslených bludišť s pohádkovou tematikou pro procvičení orientační schopnosti dětí.

Část Hry s čísly obsahuje řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde hry Pexeso, Domino, Draci, Vajíčka, Číslicové puzzle a Matematické loto.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 98,XP,Vista, Windows7, Linux, Mac OS 9 a X (Apple), procesor 600 MHz, 128 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 1024x768, myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika.

zpět


TS Matematika hrou II – Slovní úlohy a matematické hry pro 2. ročník ZŠ

 • V programu si děti dokonale procvičí a zautomatizují všechny potřebné početní operace v číselném oboru 0-100 a násobení a dělení v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5

Druhý díl výukové řady je určen pro žáky 2. ročníků ZŠ. Děti se s programem naučí vyřešit všechny základní typy slovních úloh a během hraní her si dokonale procvičí a zautomatizují všechny početní úkony potřebné pro zvládnutí matematiky v 2. ročníku ZŠ. Titul je velmi vhodný i pro žáky speciálních škol. V tomto dílu se děti podívají do světa zvířátek.

Program je rozčleněn na dvě hlavní části. První je zaměřena na počítání v číselném oboru 0 - 100, druhá část na procvičování násobilky.
V každé části najdeme:

 • Slovní úlohy – připraveno je celkem 250 slovních úloh. Číselný obor 0 - 100 obsahuje slovní úlohy na sčítání a odčítání v oborech 0-20 a 0-100, dále slovní úlohy na porovnávání, úlohy s využitím vztahů o n-více a n-méně, úlohy na sčítání více než dvou čísel a odčítání více než jednoho čísla a slovní úlohy zaměřené na převod časových jednotek. Část Procvičujeme násobilku obsahuje slovní úlohy zaměřené na násobení a dělení v oboru násobilek 2,3,4 a 5 a slovní úlohy s využitím vztahů n-krát více a n-krát méně v oboru násobilek 2, 3, 4 a 5.
 • Doplňovačky s tajenkou – děti budou hádat názvy zvířátek a počítáním příkladů získávat indicie, podle kterých by měly být schopné zvířátko poznat.
 • Výprava za bílým jednorožcem – na děti čeká putování, při němž budou plnit řadu úkolů, jejichž vyřešení jim umožní na konci spatřit bájného bílého jednorožce.
 • Hry s čísly obsahují řadu her, které děti zaujmou na dlouhou dobu a pomohou jim dokonale zautomatizovat všechny potřebné číselné operace. Najdeme zde tyto hry: Číselné pyramidy, Domino, Závody zvířátek, Matematické loto, Bingo a Lovec fotografií.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


TS Matematika hrou III – Matematické hry pro 2. a 3. ročník ZŠ

Třetí díl z oblíbené řady titulů zaměřených na výuku matematiky formou her. Tento půvabný, nádherně animovaný titul je tematicky zasazen do světa zvířátek. Děti si při práci s ním během hraní her dokonale procvičí a zautomatizují všechny probírané početní úkony, které jsou nezbytnou podmínkou pro úspěch v dalším studiu matematiky.Toto CD je velmi vhodné i pro žáky speciálních škol, neboť obsahuje celou řadu pro ně velmi vhodných názorných úkolů.

Program je rozdělen na dvě části: Počítáme do 100 a Procvičujeme násobilku. V obou je pro děti připraveno 6 zábavných her, které zajistí opravdu důkladné procvičení probírané látky.

 • Zlatá rybka – v této hře si děti vyzkoušejí role prodavačů v obchodě se zvířaty. Povede se jim obsloužit všechny zákazníky tak, aby z obchodu odešli spokojení? No, lehké to rozhodně nebude. A bez počítání se to samozřejmě neobejde. Cílem této hry je především procvičení automatizace početních spojů.
 • Hledání čísla – tato plně animovaná hra zavede děti do prostředí statku, pouště, pralesa či do oblastí věčného sněhu a ledu, kde si při řešení číselných řad dokonale procvičí násobkové řady i hbité sčítání a odčítání.
 • Domino – v této hře děti sestavují obrazec z dominových kartiček. Připraveny jsou kartičky s číslicemi a příklady.
 • Matematické loto – další hra zaměřená na rozvoj početních dovedností. Odměnou pro děti jsou obrázky zvířátek.
 • Závody zvířátek – cílem této oblíbené napínavé hry je rozvíjení postřehu a početních dovedností v probíraném číselném oboru. Hra je zasazena do atraktivního prostředí podmořského světa. Hbitým a správným počítáním příkladů pomohou děti svému favoritovi zvítězit v závodě.
 • Lovec fotografií – hra se zaměřuje na procvičování pamětného počítání v probíraném číselném oboru. Počítání, počítání a zase počítání. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat tato část, jejímž úkolem je především automatizace početních spojů. Za správné vyřešení příkladů na děti čeká odměna v podobě fotografií zvířat. Získané fotografie si pak mohou prohlédnout v galerii.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


 

Výuka anglického jazyka

TS Angličtina představuje v současnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější produkt pro výuku angličtiny na školách v ČR. Svým pojetím přispívá k podstatnému zefektivnění výuky i při domácím procvičování. Díky provázanosti se školními osnovami jde o jednu z nejlepších cest k výraznému vylepšení školních výsledků.

TS Angličtina pro malé školáky 1

Interaktivní program pro výuku angličtiny v rozsahu prvního roku výuky na ZŠ. Zatím jediný program na trhu, který je zpracován v souladu s osnovami. Program umožňuje zábavné procvičování slovní zásoby a trénování výslovnosti. Pro děti je velice přitažlivá i část zaměřená na nácvik porozumění mluvenému projevu a psanému textu. CD lze s výhodou využít i pro výuku předškolních dětí.V programu nechybí ani množství cvičení zaměřených na procvičování gramatiky. Tiskový modul umožňuje tisk gramatických cvičení, překladů vět nebo slovíček. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. České komentáře namluvil svým osobitým stylem Jiří Lábus.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět

 

 

 

 


TS Angličtina pro školáky 2

Tento druhý díl je určen pro pokročilejší začátečníky a odpovídá přibližně druhému roku výuky angličtiny na ZŠ.

Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic ZŠ: Project English 1 – 2.polovina, Angličtina pro 5. ročník ZŠ (Lacinová, Kadlecová), Angličtina pro 5. ročník ZŠ (Zahálková). Programy na CD jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby a hlavní gramatické jevy. Naleznete zde možnost zábavnou formou procvičovat slovní zásobu dle jednotlivých lekcí, jednoduše lze procvičovat i správné psaní slovíček nebo procvičovat slovní zásobu dle jednotlivých tématických okruhů. Podrobně lze procvičovat i všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu zaměření tohoto CD. (minulý čas, přítomný čas průběhový, budoucí čas a mnoho dalších gramatických jevů).

Vše na CD je kompletně ozvučeno a kvalitně namluveno rodilým mluvčím.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


 


TS Angličtina pro školáky 3

Angličtina pro školáky 3 je třetím dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ. Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Tento díl je určen pro třetí rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 6. ročníků ZŠ. Své uplatnění však nalezne i při výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Angličtina pro 6. ročník základní školy - Zahálková, Angličtina pro 6. ročník základní školy - Lacinová, Project 3, Project English 2 - 1. polovina). Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi velmi často používaných slovíček, která jsou rozdělena do 18 tematických okruhů (např. domácí elektronika, veřejná doprava, policie, supermarket, peníze...). Každé slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro žáky je připraveno 16 interaktivně zpracovaných kreslených témat z dětem blízkých oblastí (např. prázdniny, sporty, země, děti...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a pohádky. Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu zaměření tohoto CD (celkem 40 témat, např. minulé časy, porovnávání, předložky, věty s can a can't, příkazy a mnoho dalších gramatických jevů). Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Zařazena je i možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením.

Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět

 


TS Angličtina pro školáky 4

Angličtina pro školáky 4 je čtvrtým dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ. Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Tento díl je určen pro čtvrtý rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 7. ročníků ZŠ. Své uplatnění však nalezne i při výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Angličtina pro 7. ročník základní školy - Zahálková, Angličtina pro 7. ročník základní školy - Lacinová, Project 4, Project English 2 - 2. polovina). Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi velmi často používaných slovíček, která jsou rozdělena do 18 tematických okruhů (např. geometrické tvary, obchody, armáda, vánoce, pohádky...). Každé slovíčko je pro snadné zapamatování doplněno ilustrativním obrázkem. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro žáky je připraveno 1 6 interaktivně zpracovaných kreslených témat z různých oblastí (např. Londýn, lidské tělo, vesmír, slavní lidé, zaměstnání...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a pohádky. Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu zaměření tohoto CD (celkem 30 témat, např. předpřítomný čas, použití for a since, určování směru a místa, minulý čas pravidelných i nepravidelných sloves, trpný rod v různých časech a mnoho dalších gramatických jevů). Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Zařazena je i možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením.

Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět

 


TS Angličtina pro školáky 5

Angličtina pro školáky 5 je pátým dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ. Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Tento díl je určen pro pátý rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 8. ročníků ZŠ. Své uplatnění však nalezne i při výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Angličtina pro 8. ročník základní školy - Zahálková, Angličtina pro 8. ročník základní školy - Lacinová, Project Plus, Project English 3 - 1. polovina). Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Je připraveno 16 interaktivně zpracovaných kreslených témat různých oblastí (např. rodina, způsoby dopravy, zavazadla, cvičení, autonehody, charakteristika, TV program...). Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu zaměření tohoto CD (celkem 42 témat, např. zvratná zájmena, přání, tázací dovětky, podmiňovací způsob, gerundium, imperativ, předpřítomný čas, trpný rod, předminulý čas, neurčité vztažné věty...). Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Zařazena je i možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením.

Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět

 


Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem

Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ)

Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ) je mezinárodně úspěšný titul určený k prvnímu seznámení dětí s angličtinou. Jeho vydáním vycházíme vstříc potřebám vyučujících, kteří nyní začínají výuku cizího jazyka již od 3. třídy ZŠ. Vzhledem k mimořádně přitažlivému zpracování učiva se výuka angličtiny již od samého začátku stane zajímavou a zábavnou a žáci se budou na hodiny těšit. Při práci s tímto produktem si děti formou rozličných her  aktivně osvojí více než 250 slovíček a větných spojení. Přitažlivost titulu zvyšuje veselá grafika a vtipné animace.

Po spuštění programu čeká na děti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, během nějž se snadno a zcela přirozeně naučí svá první slovíčka a věty. Programem děti provází Bolek, který jim do češtiny překládá vše, čemu nerozumějí. Pokud si dítě přesto neví s něčím rady, přispěchá mu na pomoc pohádková víla, která mu se vším poradí.

Nová slovíčka a hry se v pohádkové krajině objevují postupně, v závislosti na rychlosti, s jakou se dítě slovíčka učí. Každé slovíčko je dokonale procvičeno v plně animovaných interaktivních hrách. Celkem je pro děti připraveno 32 rozmanitých her. Děti se budou například učit počítat do dvaceti na turnaji v odbíjení balónků, písmenka anglické abecedy si osvojí na žvýkačkovém festivalu a procvičí si je i při hře s počítačovým pejskem. Barvy se budou učit s tučňákem a pirátem. Názvy nábytku si procvičí při spolupráci s bytovým návrhářem, názvy ovoce při hře na zmrzlináře a názvy oblečení při hře na módní návrhářku. Další slovíčka se naučí např. ve hře na hledání slovíček se skřítkem Gorakem, při tvorbě obrázků, sestavování skládanek nebo na hádankovém turnaji. Nechybí ani oblíbené pexeso a puzzle. 

Vzhledem k věku dětí jsou všechny pokyny zadávány v češtině. Program namluvili známí čeští herci (např. Bolek - Jiří Lábus, víla - Naďa Konvalinková), anglickou část pak rodilí mluvčí.

K dispozici je i barevný obrázkový slovník.

Využitelnost titulu ve výuce dále zvyšuje obsáhlý manuál včetně metodiky s konkrétními návrhy na jeho použití v hodinách.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 500 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 16bitové zobrazení, myš, zvuková karta, CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika

zpět


Angličtina pro děti s Bolkem a Lolkem (pro 4. a 5. ročník ZŠ)

Angličtina pro děti s Bolkem a Lolkem (pro 4. a 5. ročník ZŠ)

Angličtina pro děti s Bolkem a Lolkem (pro 4. a 5. ročník ZŠ) je mezinárodně úspěšný titul, který volně navazuje na program Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ). Stejně jako v předchozím dílu i zde se děti setkají s Bolkem a Lolkem, kteří se stanou jejich průvodci. Při práci s tímto produktem si děti formou rozličných her nenásilným způsobem aktivně osvojí více než  2 500 slovíček a jednoduchých vět. Přitažlivost titulu zvyšuje veselá grafika a zábavné animace.

Úkolem dětí je pomoci malému mimozemšťanovi Titimu s opravou jeho kosmické lodi a umožnit mu tak návrat zpět na jeho rodnou planetu. Spolu s ním postupně navštíví 10 rozličných míst (dětský pokoj, školní třída, cirkus, hřiště, město aj.), kde se však mluví pouze anglicky. Na každém z nich na ně čeká nejméně pět úkolů.

 Celkem je pro děti připraveno více než 50 rozmanitých her. V nich se děti například naučí pojmenovat členy rodiny, popsat vzhled osob a vyjádřit jejich pocity, procvičí si názvy barev a předmětů, které patří do dětského pokoje, naučí se pojmenovat základní potraviny a kuchyňské náčiní. Zapamatují si i názvy školních pomůcek, oděvů, zvířat, částí lidského těla, ročních období, povolání, budov ve městě apod. Seznámí se také se základními předložkami a procvičí si popis polohy a slovesa vyjadřující různé druhy pohybu.

Nově naučená slovíčka si děti v každé části navíc procvičí i při vymalovávání omalovánek, při vytváření vlastních obrázků či při hledání rozdílů mezi dvěma obrázky nebo během cesty podzemní lanovkou, kdy hrají napínavou hru na hledání správných slovíček.

Vzhledem k věku dětí jsou všechny pokyny zadávány v češtině. Program namluvili známí čeští herci, anglickou část pak rodilí mluvčí.

K dispozici je i barevný obrázkový slovník, doplněný o paměťovou hru, která pomůže dětem snadno si zapamatovat nová slovíčka.

Využitelnost titulu ve výuce dále zvyšuje obsáhlý manuál včetně metodiky s konkrétními návrhy na jeho použití v hodinách.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 500 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 16bitové zobrazení, myš, zvuková karta, CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika

zpět


Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem

TS Angličtina hrou I - pro 1. stupeň ZŠ  

TS Angličtina hrou I je prvním dílem nové řady multimediálních interaktivních výukových titulů určených pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ. Svým pojetím je mimořádně vhodný i pro žáky speciálních škol.

Své využití najde nejen při práci v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule.

Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možné je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).

S tímto titulem se děti velmi rychle naučí svá první anglická slova. Rozsah slovní zásoby odpovídá přibližně prvnímu roku výuky na školách. Slovíčka byla vybrána i s ohledem na jejich výskyt v nejpoužívanějších školních učebnicích. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími. Zadání úkolů, pokyny a překlady jsou, vzhledem k věku dětí, namluveny česky. Srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají k rychlému a trvalému zapamatování anglických slov. 

Výuková část obsahuje interaktivně zpracovaná témata z dětem blízkých oblastí (pozdravy, čísla, barvy, rodina, hračky, škola, moje tělo, pohádkové bytosti, zvířátka, pokyny aj.). V této části se děti seznámí s výslovností i pravopisem jednotlivých slovíček. Budou také např. hledat obrázky, jejichž názvy uslyší nebo sestavovat slova z rozházených písmenek. Pod ikonkou chlapce s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou v každé části připraveny rozmanité testovací obrazovky např. poznávání obrázků, přiřazování názvů, procvičování pravopisu, sestavování dvojic, omalovánky, popletené názvy, doplňovačky aj.

Hry obsahují celkem šest her. Obrázkové loto a Pexeso, jež je rozdělené do několika kategorií, asi není třeba blíže představovat. Ve hře Čarodějův učeň mají žáci za úkol vyzpovídat jednotlivé postavičky a najít správnou odpověď na čarodějovu otázku. Ve hře Začarovaná slova budou podle pokynů pohádkové víly hledat začarované obrázky a texty. Hra Skládání slov je zaměřena na procvičení pravopisu. Děti v ní sestavují slova z rozházených písmenek. Ve hře Hrajeme si s obrázky čeká na děti veselý klaun, podle jehož pokynů budou děti na obrázcích hledat požadované objekty.

Soutěže a testy je název další části titulu, která obsahuje 5 různých soutěží v několika variantách. Jejím cílem je formou soutěží prověřit a upevnit získané znalosti žáků. Kromě znalosti slovíček si žáci dokonale procvičí i paměť, postřeh a logické myšlení.

Obrázkový slovníček umožňuje procvičování slovní zásoby podobným způsobem jako výuková část. Slovíčka jsou však tentokrát roztříděna podle abecedy. Pod jednotlivými animovanými písmenky se nacházejí slovíčka začínající na vybrané písmenko. Ani v této části nechybí procvičení pravopisu jednotlivých slovíček.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 500 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 16bitové zobrazení, myš, zvuková karta, CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika

zpět


Angličtina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem

TS Angličtina hrou II - pro 1. stupeň ZŠ  

 • Druhý díl nové řady titulů určených pro zábavnou a efektivní výuku angličtiny na prvním stupni ZŠ

 • Výuková část obsahuje 14 interaktivně zpracovaných témat, srozumitelné a vtipné ilustrace napomáhají rychlému a trvalému zapamatování slovíček

 • Znalost slovíček si děti procvičí a upevní prostřednictvím šesti zajímavých her a pěti napínavých soutěží

Výuková část seznamuje s novou slovní zásobou, která je rozdělena do 14 témat (angličtina kolem nás, čísla 10-20, domov (místnosti), dny v týdnu, na farmě, v parku, v zoologické zahradě, geometrické tvary a tělesa, oblečení, potraviny, nápoje, dopravní prostředky, předložky, slovesa).

Děti se seznámí s výslovností i pravopisem jednotlivých slovíček. Budou také např. hledat obrázky, jejichž názvy uslyší nebo sestavovat slova z rozházených písmenek. Pod ikonkou chlapce s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou v každé části připraveny rozmanité testovací obrazovky např. poznávání obrázků, přiřazování názvů, procvičování pravopisu, sestavování dvojic, omalovánky, popletené názvy, doplňovačky aj. Všechna slovíčka jsou anglicky namluvena ženským i mužským hlasem.

V dalších dvou částech nazvaných Hry a Soutěže a Testy si děti zábavnou a efektivní formou dokonale procvičí znalost slovíček z výukové části. Pro děti je připraveno celkem 5 soutěží a 6 her. Děti budou trénovat svoji schopnost porozumění mluvenému slovu a procvičovat pravopis slovíček. Nechybí ani u dětí oblíbená pexesa a obrázkové loto. Program umožňuje vyučujícímu i nastavení konkrétního tematického okruhu, který potřebuje s dětmi procvičit.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 98/XP/Vista, Windows7, Linux, Mac OS 9 a X (Apple), procesor 600 MHz, 128 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 1024x768, myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika.

 

 

zpět


 

Výuka německého jazyka

TS Němčina představuje v současnosti nejrozšířenější a nejpoužívanější produkt pro výuku němčiny na školách v ČR. Svým pojetím přispívá k podstatnému zefektivnění výuky i při domácím procvičování. Díky provázanosti se školními osnovami jde o jednu z nejlepších cest k výraznému vylepšení školních výsledků.

TS Němčina pro malé školáky 1

Interaktivní program pro výuku němčiny v rozsahu prvního roku výuky na ZŠ. Zatím jediný program na trhu, který je zpracován v souladu s osnovami. Program umožňuje zábavné procvičování slovní zásoby a trénování výslovnosti. Pro děti je velice přitažlivá i část zaměřená na nácvik porozumění mluvenému projevu a psanému textu. CD lze s výhodou využít i pro výuku předškolních dětí.V programu nechybí ani množství cvičení zaměřených na procvičování gramatiky. Tiskový modul umožňuje tisk gramatických cvičení, překladů vět nebo slovíček. CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět 

 

 

 

 


TS Němčina pro školáky 2

CD-ROM TS Němčina 2 je sada výukových programů podporující výuku němčiny v rozsahu druhého roku výuky na ZŠ. Slovní zásoba programu je na úrovni nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (NĚMČINA 1 - 2. část, (Maroušková), Heute haben wir Deutsch 2, Wer? Wie? Was? 2, Das Deutschmobil 2). Programy na CD jsou zaměřeny na procvičování slovní zásoby a hlavní gramatické jevy.

Naleznete zde možnost zábavnou formou procvičovat slovní zásobu dle jednotlivých lekcí, jednoduše lze procvičovat i správné psaní slovíček nebo procvičovat slovní zásobu dle jednotlivých tématických okruhů (jídlo, rozvrh hodin, časové údaje...). Podrobně lze procvičovat i všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícím zaměření tohoto CD. Vše na CD je kompletně ozvučeno a kvalitně namluveno rodilým mluvčím.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


 

 


TS Němčina pro školáky 3

Němčina pro školáky 3 je již třetím dílem nově zpracované šestidílné řady programů pro výuku německého jazyka na školách. Svým obsahem tato řada plně pokrývá výuku němčiny na ZŠ. Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice a je zpracován v souladu s novými pravidly německého pravopisu. Tento díl je určen pro 3. rok výuky němčiny, tedy zejména pro žáky 6. ročníků ZŠ. Své uplatnění však nalezne i při výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ. Slovní zásoba programu je na úrovni pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Nová Němčina 2 - 1. část, Němčina pro 6. ročník základní školy (Maroušková) a 2. poloviny učebnic Heute haben wir Deutsch 2, Wer? Wie? Was? 2 a Das Deutschmobil 2).

Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. K dispozici je i zábavné procvičování některých v praxi často používaných slovíček, která jsou rozdělena do 16 tematických okruhů (např. město, zahrada, kancelář, supermarket, hromadná doprava, stromy...). Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je připraveno 16 interaktivně zpracovaných kreslených témat z dětem blízkých oblastí (rodina, měsíce, přátelé, domácí mazlíčci, procvičování předložek, denní program...). Pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i básničky a jednoduché příběhy.

Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky (celkem 30 jevů - skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen, časování pravidelných i nepravidelných sloves, složená podstatná jména, tázací zájmena, ukazovací zájmeno dieser, zájmeno kein, předložky a jejich vazby a mnoho dalších gramatických jevů). V samostatném modulu je procvičováno množné číslo podstatných jmen. Velmi žádaným vylepšením je i tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu je zařazena možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením. Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Němčina pro školáky 4 

Němčina pro školáky 4 je čtvrtým dílem nově zpracované šestidílné řady programů pro výuku němčiny na školách. Svým obsahem tato řada plně pokrývá výuku němčiny na ZŠ. Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Program umožňuje nastavení podle používané učebnice. Přestože je toto CD určeno především pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, lze jej s úspěchem použít i na jiných školách.

CD je zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. Slovní zásoba programu je na úrovni šesti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Němčina pro 7. ročník základní školy - Maroušková, Heute haben wir Deutsch 3, Nová Němčina 2 - 2. část, Nová Němčina 3 - 1. část, Wer? Wie? Was? 3 a Das Deutschmobil 3).

Nově jsou zařazeny i části procvičující výslovnost slovíček a vět. Zábavnou formou je procvičována slovní zásoba dle jednotlivých lekcí zvolené učebnice nebo slovní zásoba rozdělená na jednotlivé tematické okruhy (na horách, na venkově, u moře, na prázdninách...).

Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Pro děti je připraveno 16 interaktivně zpracovaných kreslených témat z dětem blízkých oblastí (volný čas, rodina, oběd v restauraci, denní program, dovolená...), pro udržení zájmu dětí jsou zařazeny i jednoduché příběhy.

V části Gramatika je v interaktivních cvičeních připraveno více než 2000 vět, na kterých si žáci důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu 4. roku výuky (např. perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, předložky se 3. a 4. pádem, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen, množné číslo podstatných jmen, préteritum způsobových sloves a mnoho dalších gramatických jevů).

Velmi žádaným vylepšením je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu je zařazena možnost vytisknutí pracovního listu se správným řešením.

Vše na CD je kompletně ozvučeno a namluveno rodilými mluvčími.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Němčina pro školáky 5 

TS Němčina pro školáky 5 je předposledním dílem úspěšné šestidílné řady programů pro výuku němčiny na školách. Mezi její hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, snadné zařazení do ŠVP, interaktivita a unikátní rozsah procvičované látky. Svým obsahem plně pokrývá výuku němčiny na ZŠ. Přestože je toto CD určeno především pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií, lze jej s úspěchem použít i na středních odborných školách a učilištích.

CD je zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu.

Slovní zásoba programu vychází z pěti nejpoužívanějších učebnic pro ZŠ (Němčina pro 8. ročník základní školy - Maroušková, Pingpong Neu 2, Wer? Wie? Was? 3 - 2. polovina, Das Deutschmobil 3 - 2. polovina, Heute haben wir Deutsch 4). Vyučující si velmi snadno vytvoří učební lekci v souladu s učebnicí, kterou při výuce užívá.

V části Gramatika je v interaktivních cvičeních připraveno přes 2200 vět, na nichž si žáci důkladně procvičí hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícím 5. roku výuky. Věty jsou rozděleny do 64 kategorií (skloňování podstatných a přídavných jmen, perfektum a préteritum pravidelných a nepravidelných sloves, směrová příslovce, dělení slov, řadové číslovky, vedlejší věty časové, stupňování přídavných jmen a příslovcí, předložkové vazby sloves aj.).

V modulu Tematické okruhy je přichystáno více než 400 slovíček uspořádaných do 19 tematicky zaměřených částí (lidské tělo, oblečení, popis osoby, povahové rysy, rodina, nemoci, film, sport, v restauraci, v kanceláři aj.).

V části Porozumění si žáci procvičí svoji schopnost porozumět a reagovat na mluvenou nebo psanou němčinu. Celkem je připraveno 17 interaktivně zpracovaných kreslených témat (charakteristika osoby, rodinné vztahy, nakupování, TV program, oblečení, Berlín, německá města, povolání aj.).

Program ve dvou modulech umožňuje i nácvik správné výslovnosti slovíček a vět použitých v programu.

Tiskový modul umožňuje vyučujícímu snadné vytištění cvičení zaměřených na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček. Možné jsou i libovolné kombinace. Pro snadnou kontrolu program umožňuje tisk pracovních listů se správným řešením.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


Němčina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ) Němčina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ) 

Němčina pro nejmenší s Bolkem a Lolkem (pro 3. a 4. ročník ZŠ) je mezinárodně úspěšný titul určený k prvnímu seznámení dětí s němčinou. Jeho vydáním vycházíme vstříc potřebám vyučujících, kteří nyní začínají výuku cizího jazyka již od 3. třídy ZŠ. Vzhledem k mimořádně přitažlivému zpracování učiva se výuka němčiny již od samého začátku stane zajímavou a zábavnou a žáci se budou na hodiny těšit. Při práci s tímto produktem si děti formou rozličných her  aktivně osvojí více než 250 slovíček a větných spojení. Přitažlivost titulu zvyšuje veselá grafika a vtipné animace.

Po spuštění programu čeká na děti kouzelná pohádková krajina, ve které se svými novými kamarády zažijí nejedno velké dobrodružství, během nějž se snadno a zcela přirozeně naučí svá první slovíčka a věty. Programem děti provází Bolek, který jim do češtiny překládá vše, čemu nerozumějí. Pokud si dítě přesto neví s něčím rady, přispěchá mu na pomoc pohádková víla, která mu se vším poradí.

Nová slovíčka a hry se v pohádkové krajině objevují postupně, v závislosti na rychlosti, s jakou se dítě slovíčka učí. Každé slovíčko je dokonale procvičeno v plně animovaných interaktivních hrách. Celkem je pro děti připraveno 32 rozmanitých her. Děti se budou například učit počítat do dvaceti na turnaji v odbíjení balónků, písmenka německé abecedy si osvojí na žvýkačkovém festivalu a procvičí si je i při hře s počítačovým pejskem. Barvy se budou učit s tučňákem a pirátem. Názvy nábytku si procvičí při spolupráci s bytovým návrhářem, názvy ovoce při hře na zmrzlináře a názvy oblečení při hře na módní návrhářku. Další slovíčka se naučí např. ve hře na hledání slovíček se skřítkem Gorakem, při tvorbě obrázků, sestavování skládanek nebo na hádankovém turnaji. Nechybí ani oblíbené pexeso a puzzle. 

Vzhledem k věku dětí jsou všechny pokyny zadávány v češtině. Program namluvili známí čeští herci (např. Bolek - Jiří Lábus, víla - Naďa Konvalinková), německou část pak rodilí mluvčí.

K dispozici je i barevný obrázkový slovník.

Využitelnost titulu ve výuce dále zvyšuje obsáhlý manuál včetně metodiky s konkrétními návrhy na jeho použití v hodinách.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 500 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 16bitové zobrazení, myš, zvuková karta, CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika

zpět


 

Programy pro předškoláky a 1. - 3. ročník ZŠ


TS Dětský koutek 1

Dětský koutek je multimediální CD pro děti, které grafickou formou spojuje hry, pohádky, dětskou školičku a omalovánky. Pomocí souvisejících úkolů se děti mohou naučit základní pojmy (barvy, čísla, písmena, tvary). CD-ROM byl vyvinut pro děti ve věkové kategorii od 3 do 8 let. Celé CD je kompletně ozvučeno.

Součástí CD-ROM je i program, který umožňuje tisk prázdných obrázků z Omalovánek. K dispozici je všech 66 obrázků.

Pohádky
Tato část obsahuje 6 plně namluvených českých pohádek (Šípková Růženka, Perníková chaloupka, Budulínek, Honza a drak, Chaloupka a zvířátka a Červená Karkulka). Pohádky je možno prohlížet buď ve formě knížky (text a malý obrázek) nebo ve formě samostatných obrázků. Děti si mohou zvolit dva způsoby čtení knížky. Buď automaticky (program přečte pohádku celou a automaticky se vrátí do hlavního menu pohádek) nebo manuálně (děti mohou nalistovat libovolnou stránku pohádky a nechat si ji přečíst).

Omalovánky
Všechny obrázky z Pohádek si děti mohou pomocí kouzelné pastelky omalovávat. K dispozici je 66 obrázků. Koncepce omalovánek je velmi jednoduchá a děti ji hravě zvládnou. Mají na výběr ze 40 pastelek. V omalovánkách je implementována technologie ochrany okrajů kreseb (okraje kresbiček nelze obarvit) a neslívavosti barev (jednotlivé barvy se nemohou slít např. s obrysy).

Školička
Ve Školičce se děti mohou naučit základní znalosti jakou jsou písmena, čísla, tvary a barvy. Děti si mohou vybrat pořadí testovaných písmen, čísel, barev nebo tvarů. V části Písmena babička dítěti představí písmenko pomocí čtyř obrázků. Druhá část Školičky - Čísla - je založena na stejném principu. V dalších dvou částech si dítě opět pomocí obrázků a her procvičí naučené dovednosti. Další část - Barvy - je založena na principu přirovnání. Babička představí barvu pomocí dvou typických obrázků a dítě musí stisknout pomocí myši pastelku odpovídající barvy. V poslední části se děti učí poznávat základní tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník).

Dětské hry
Do programu je zakomponováno i několik jednoduchých dětských her, které rozvíjí postřeh a logické myšlení (Člověče, nezlob se!, Logické pexeso, Domino, Čaroděj Barvykaz).

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Dětský koutek 2 - Svět myšáka Bonifáce

Multimediální CD-ROM pro děti ve věku 3 – 8 let.

TS Dětský koutek II, volné pokračování velmi úspěšného CD-ROM Dětský koutek I, je určen všem dětem, které si rády hrají, zpívají, milují pohádky a i se chtějí něco nového naučit. Věrným průvodcem dětí bude roztomilý myšák Bonifác, který je bude provázet v celém CD. CD-ROM je určen pro děti ve věku 3-8 let, čemuž odpovídá intuitivní ovládání a kompletní namluvení. CD-ROM nabízí dětem v hlavním menu 7 základních částí.

Prostorová orientace
Hlavním cílem této didakticky nejvýznamnější části je naučit děti základní pojmy prostorové orientace. Děti se učí formou hry pojmy: před, za, hned před, hned za, vlevo, vpravo, nad, pod, mezi, u…. Oblíbenou zábavou dětí se jistě stane doplňování chybějících předmětů, zvířátek a věcí podle slovního popisu do obrázků. Při testování tohoto programu jsme s úžasem sledovali děti, jak si s počítačem nadšeně povídají.

Pohádky
6
profesionálně namluvených českých pohádek - Hrnečku, vař! - Otesánek - O kohoutkovi a slepičce - O Smolíčkovi - Vlk a sedm kůzlátek - O koblížkovi. Stejně jako u Dětského koutku I je zachována možnost zobrazení pohádky ve formě knížky s textem či samotných obrázků. Dítě si může nechat celou pohádku přečíst automaticky nebo si v knížce libovolně listovat a text si nechat přečíst na požádání.

Omalovánky
Všechny obrázky z pohádek si děti mohou vymalovat buď podle předlohy nebo pouze podle vlastní fantazie. Pro děti je k dispozici 66 veselých kreseb, vybírat mohou ze 40 barevných pastelek.

Rozpočitadla
Tato část objasňuje, k čemu a proč se tyto oblíbené rytmické básničky používají. V rámci hry je pro děti připraveno 6 nejznámějších rozpočitadel - Pampeliška - Liška - En ten týky - U potoka - Čáry máry - Jak se chodí do světa. Rozpočitadla využívají systému karaoke - právě říkaná slabika je barevně zvýrazněna.

Písničky
V části Písničky si děti zazpívají šest lidových písniček. Písničky umožňují i vlastní zpěv s využitím karaoke (právě zpívané slovo je barevně zvýrazněno).

Pexesa
Šest sad pexes zabaví Vaše děti na velmi dlouhou dobu. Připravena jsou pexesa klasická i kombinační. Novinkou jsou zvuková pexesa, která jsou zaměřena na zvuky zvířátek a zvuky, se kterými se dítě běžně setkává. Pobavte se s dětmi!

Hry
Část Hry se snaží rozvíjet logické myšlení a postřeh dětí. Zde si děti zahrají známou hru "Kámen, nůžky, papír", procvičí si paměť a postřeh na tzv. Kimových hrách (hry vyžadované osnovami MŠ). V této části je možno nastavit obtížnost, takže si bez problémů zahrají i ti nejmenší.

Půvabná dětská grafika, vhodně zvolený bohatý obsah, intuitivní ovládání, kvalitní namluvení, interaktivita a schopnost zaujmout a udržet pozornost dítěte po dlouhou dobu - to vše jsou znaky, pro které se Dětský koutek II brzy stane oblíbeným kamarádem Vašeho dítěte.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanikaa

zpět


TS Dětský koutek 3 - Čeština pro nejmenší

TS Dětský koutek III, pokračování úspěšné edice Dětský koutek, je především zaměřen na výuku čtení. Na tomto CD se děti přenesou do světa písmenek. Věrným průvodcem po celém CD jim bude veselý skřítek Abeceda. CD-ROM byl vyvinut pro děti ve věkové kategorii od 3 do 8 let, čemuž odpovídá také intuitivní ovládání a kompletní ozvučení CD. Produkt je mimořádně vhodný také pro děti s poruchami učení.

Samostatnou částí je část nazvaná Učíme se se skřítkem, která je rozdělena na 3 kategorie podle věku dětí: Předškoláčci si procvičí tvary písmenek v pohádkovém bludišti, pak pomohou skřítkovi natrhat kouzelné písmenkové ovoce a nakonec si na obrázcích procvičí začáteční písmena slov. Prvňáčci vybírají například názvy obrázků, doplňují chybějící písmenka a slabiky do slov. Druháčci kromě velkého množství zábavných úkolů, které jsou zaměřeny na výuku čtení, zde naleznou úkoly na pravopis i/y v měkkých a tvrdých slabikách, řadu úkolů na hlásky, které se jinak vyslovují a jinak píší a úkoly na procvičování slovních druhů. Velké množství úkolů v této části plně pokrývá výuku čtení a českého jazyka v 1. a 2. třídě.

Knížka plná písmenek by se dala přirovnat ke klasické učebnici - Slabikáři, kde jsou probírána písmena v pořadí dle platných učebních osnov. Každé písmeno (velké i malé, tiskací i psací) je vzorově předepsáno. Ke každému písmenu je uvedeno několik doprovodných obrázků, básnička a jednoduchá hra na procvičení.

Hry opět rozvíjí logické myšlení a postřeh dětí. Jsou zaměřeny na procvičování českého jazyka. Zde děti skládají popletené pohádky, pomáhají přemoci zlého čaroděje Slovomela (z písmenek skládají do původní podoby slova, která čaroděj ve svém mlýnku rozemlel). V pexesech děti procvičují tiskací písmenka i jejich psací ekvivalenty. V poslední části spojují děti písmenka podle abecedy.

V části Zpíváme si se děti mohou seznámit se čtyřmi lidovými písničkami. Písničky umožňují vlastní zpěv s využitím karaoke (právě zpívaný text je zvýrazněn).

Krásná grafika, intuitivní ovládání, kvalitní ozvučení, originální básničky, rozsah a interaktivita - to vše jsou znaky, kterými je Dětský koutek III možno charakterizovat.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Dětský koutek 4 - Alenka a věci kolem nás

Alenka a věci kolem nás je volným pokračováním mimořádně úspěšné edice programů TS Dětský koutek.CD-ROM je doslova nabitý pohádkami, písničkami, zábavnou výukou a spoustou skvělých her. Ty procvičí především bystrý mozek, pozornost, schopnost koncentrace a logické uvažování. Průvodcem po celém titulu je zvídavá holčička Alenka.

CD-ROM je určen pro děti ve věku 3 - 8 let. Každé dítě zde nalezne množství zábavy a poučení přiměřené svému věku. Na tvorbě titulu spolupracovala řada profesionálních mluvčích, tomu odpovídá i výsledná kvalita zvukového doprovodu. CD-ROM nabízí dětem v hlavním menu 7 základních částí:

Říkáme si s mámou

Pro děti je připraveno šest nádherných lidových říkánek (Houpy houpy; Šiju boty; Halí belí; Foukej, foukej větříčku; Abeceda a Pepíku, Pepíku). Menší děti se mohou pouze dívat na obrázky a poslouchat říkanku. Starší děti, které už umí číst, si mohou zobrazit obrázky s textem a říkanku si také přečíst Po přečtení říkanky se obrázek "zamotá" a dítě má za úkol obrázek poskládat - klasická hra PUZZLE. Po dokončení puzzle se dítěti za odměnu přehraje animace s daným obrázkem.

Říkáme si s tátou
Zde naleznete sadu dalších šesti říkanek (První třída kašička; Černá Máry; Ruka; Spi panenko; Kovej, kovej kováříčku a Paci, paci pacičky). Zpracování je obdobné jako u předchozí části.

Alenčina zvířátka
V této části Alenka děti naučí poznávat zvířátka. Zvířátka jsou namalována ve svém přirozeném prostředí. Děti si mohou vybrat: domácí zvířátka, užitková zvířátka, zvířátka v lese a zvířátka v safari. Dítě pak dostává různé hádanky a vždy musí uhodnout, o které zvířátko se jedná.

Pohádky pro nejmenší
Tady je připraveno celkem šest krátkých pohádek - Byl jeden domeček, Princeznička na bále, Vařila myšička, Polámal se mraveneček, Byl jeden pes a Zaklínadlo.

Hry
Hrám vévodí čaroděj Fidlimix. Fidlimix je zlý skřítek, proti kterému bojuje Alenka. Sama ale boj nesvede, dítě jí musí pomoci. Zlý čaroděj zamíchal spoustu předmětů a Alenka potřebuje poradit. Fidlimix zamíchá do obrázků vždy jeden, který se k ostatním logicky nehodí. To ale není jediná hra, kterou zde najdete. Nechybí oblíbená pexesa, tentokráte zaměřená na zvířecí rodinky, ovoce, zeleninu a rozlišování odstínů barev. Další hrou je hledání chybějících částí nebo věcí. Je třeba nalézt např. druhou botu do páru nebo třeba ztracenou mašličku. Na tuto hru navazuje další oblíbená hra, procvičující schopnost koncentrace. Tou je hledání rozdílů mezi dvěma podobnými obrázky. Po množství logických her je příjemné si zazpívat některé lidové písničky nebo si vymalovat tolik oblíbené omalovánky.

U tety doktorky
Tato část je zaměřena na určování částí těla, částí hlavy, na poznávání prstů a poznávání věcí, které každodenně potřebujeme k hygieně.

Ovoce a zelenina
Na závěr si děti procvičí znalosti ovoce, zeleniny, lesních plodů a cizokrajného ovoce.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Dětský koutek 5 -  Martínkova zvířátka

Martínkova zvířátka je didaktický multimediální CD-ROM. Svým určením a zpracováním je zatím na našem trhu naprosto jedinečný. Celé CD je doslova protkáno stovkami krásných fotografií a desítkami videozáběrů ze života zvířátek, což spolu s profesionálním grafickým ztvárněním a ozvučením dává celému titulu jiskru, která děti na dlouhé hodiny zaujme.

CD-ROM Martínkova zvířátka je další součástí nesmírně oblíbené a úspěšné edice TS Dětský koutek. Titul je určený především dětem ve věku 3 - 9 let. Ty se v něm přenesou do světa zvířátek, kde prožijí velká dobrodružství a získají mnoho nových vědomostí. Poznají mnoho zajímavostí ze zvířecího světa. Také si hravou formou upevní a procvičí své znalosti, pozornost a schopnost koncentrace.

CD-ROM nabízí dětem v hlavním menu 7 základních částí:

Zvířátka se představují
Tato kapitola zastupuje "encyklopedickou" část. Najdete zde téměř stovku zvířátek, přehledně rozdělených do kategorií. Ke každému z nich jsou přiřazeny fotografie a namluvený popis. Nechybí ani množství videozáběrů a zvuků.

Zvířecí školička
Otestuje metodou zábavného zkoušení získané vědomosti. Celá část školičky je rozdělena do kategorií podle druhů zvířátek.

Poznej mě podle zvuku
V této části se děti naučí základní zvuky zvířátek. Ve hře děti zkouší vrátit nemocným zvířátkům zpět jejich správné hlasy.

Rodinky
Stejně jako lidé i zvířátka mají své rodinky. V této části děti Martínek naučí, jak se jmenují a jak vypadají mláďátka a jejich rodiče. Zvířátka jsou zasazena do jejich přirozeného životního prostředí. Množství animací a zvuků zvyšuje atraktivitu této části.

Poznej mě podle vzhledu
Další z didakticky významných částí si bere za úkol hravou formou naučit děti vnímat rozdíly mezi skutečným a výtvarně ztvárněným světem. Tímto tréninkem se rozvíjí schopnost postřehu, koncentrace i představivosti.

Poznej mě podle popisu
Kapitola určená, vzhledem k vyšší náročnosti, hlavně starším dětem. Úkol se zdá být jednoduchý - ukázat podle postupně zpřesňované charakteristiky zvíře, které odpovídá popisu. No, ale... Sami se přesvědčíte, že tak jednoduché to zase není.

Hry
Asi nejzajímavější část nenápadně trénuje a rozšiřuje schopnosti logického myšlení a nabízí nové informace. Přiřazovací hry, foto-puzzle, pexesa - to vše nabízí spoustu zábavy, uspokojuje dětskou zvědavost a touhu po poznávání. Hry vybízí děti k tvoření otázek a přináší na ně odpověd

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Výuková pexesa

Zábavný multimediální CD-ROM s výraznými výukovými prvky.

S titulem Pexesa pro celou rodinu máte postaráno o zábavu pro malé i velké na velmi dlouhou dobu. Vtipné kresby, vysoká didaktická hodnota, pestrý obsah i namluvení Jiřím Lábusem, to vše přispěje k tomu, že si toto CD Vaše děti velmi brzy zamilují. A přizvou-li Vás ke hře, neváhejte, pobavíte se velmi dobře i vy. Ovládání a orientace v programu je velmi jednoduchá a intuitivní, takže vše zvládnou i ti nejmenší.

Na výběr máte tři varianty známého pexesa. V klasických obrázkových pexesech budete vyhledávat stejné dvojice obrázků. Tato skupina je pro přehlednost rozdělena do 8 okruhů. Tematické skupiny jsou voleny tak, aby uspokojily rozdílné zájmy a stupeň znalostí dětí. Aby si děti procvičovaly svou slovní zásobu jsou názvy všech kartiček namluveny. Děti si procvičí barvy, rozlišování jednotlivých národností, pohrají si s pohádkovými postavičkami, naučí se rozlišovat jednotlivé druhy zvířátek, listy stromů, květiny, hudební nástroje... Malé i velké chlapce jistě zaujmou dopravní prostředky nebo třeba vojenská technika. Kategorie „Učíme se“ nenásilně procvičí názvy písmenek, zlomky, vyjmenovaná slova a mnoho dalšího.

Zajímavostí jsou pexesa zvuková. Tuto skupinu jsme rozdělili na dvě podskupiny. Kartičky první skupiny obsahují známe zvuky, kartičky hudební skupiny zajímavé melodie. Váš úkol je opět stejný, odkrýt dvě kartičky se stejným zvukem nebo melodií. Třetí možností jsou paměťové hry. Úkolem je zapamatovat si polohu odkrytých kartiček a pak hledat požadované kartičky.

Rozsah titulu je opravdu ojedinělý, připravili jsme pro Vás 750 obrázkových dvojic a 150 zvukových dvojic. U všech her si můžete vybrat, zda chcete hrát sami, s kamarádem nebo si můžete zahrát proti počítači. U všech typů pexes si můžete zvolit z pěti stupňů obtížnosti. Nastavit si můžete také pozadí, na kterém budete hrát, jako podklad byly zvoleny půvabné obrázky s dětskou tematikou. Všechny výsledky jsou zaznamenávány, takže k radosti ze hry se přidává i touha zapsat své jméno do tabulky vítězů. Tabulky jsou připraveny pro všechny stupně obtížnosti i typy her.

Program Vám také umožní vytisknout si oblíbené kartičky na tiskárně, takže si můžete spolu s dětmi zahrát i pexeso v jeho nejklasičtější podobě.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


Kreslení pro děti

Kreslení pro děti je světově úspěšný titul, který nenásilnou a hravou formou seznamuje děti s možnostmi kreslení na počítači. Vynikajícím způsobem stimuluje dětskou představivost, obrazotvornost a rozvíjí koordinaci při práci s myší.

 • Program má mimořádně intuitivní ovládací prostředí, které nevyžaduje žádné další vysvětlování. Bez problémů s ním pracují již děti ve věku 3 až 4 let. Dokonce i ty nejmenší děti mohou začít tvořit ihned po spuštění programu.
 • Všechny ovládací prvky jsou svým tvarem, barvou i velikostí plně přizpůsobeny dětským schopnostem. Každému tlačítku a kreslicímu nástroji je také přiřazen vlastní charakteristický, dobře zapamatovatelný zvuk, který u dětí vytváří asociaci s tím, co se děje na obrazovce. Děti si samozřejmě mohou své výtvory také uložit nebo vytisknout. Všechny pokyny jsou kromě grafického a zvukového ztvárnění také namluveny.
 • Na CD nechybí ani tolik oblíbené omalovánky a pro děti je připravena i řada zajímavých úkolů. Ke každé omalovánce a úkolu je zařazen náhled a zadání úkolu. Připravené omalovánky je možno rozdělit na tři oblasti - obrázky ze známých říkadel a písniček, obrázky ze světa zvířátek a obrázky z pohádek.
 • Úkoly jsou podle věku dětí rozděleny na tři stupně obtížnosti. V každé kategorii je připraveno 50 úkolů, celkem tedy 150 úkolů. Zadání všech úkolů je namluveno. Úkoly jsou zaměřeny nejen na procvičení práce s programem, ale nechybí ani úlohy z matematiky a českého jazyka.
 • Předškoláčci si v úkolech procvičí znalost barev, v bludištích si vyzkouší orientační schopnosti, budou dokreslovat neúplné obrázky, poznávat a třídit obrazce, pracovat s razítky a naučí se poznávat i první písmenka.
 • Prvňáčci si mimo jiné v matematických omalovánkách vyzkouší znalost čísel, procvičí si sčítání a odčítání, zdokonalí se v kreslení geometrických tvarů. Připraveny jsou i úkoly s písmenky, razítky nebo matematické hádanky se strašidly.
 • Pro druháčky a třeťáčky jsou připraveny úkoly procvičující počítání do 100, znalost násobilky, měkkých a tvrdých souhlásek, geometrických tvarů nebo hodin. Nechybí ani bludiště a úkoly na procvičení symetrie

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


 

Výuka přírodovědy, přírodopisu, biologie (ZŠ, SŠ)


TS Botanika 1 - Vybrané čeledi dvouděložných rostlin

TS Botanika 1 - vybrané čeledi dvouděložných rostlin je prvním dílem nové řady výukových titulů určených pro výuku přírodopisu a biologie pro žáky 2. stupně ZŠ i pro studenty SŠ. Vzhledem ke způsobu zpracování, množství zajímavých informací, nádherných ilustrací a fotografií je tento titul vhodný také pro všechny zájemce a obdivovatele bohatého světa rostlin. Vzhledem k rozsahu a způsobu zpracování nemá na českém i světovém trhu prakticky konkurenci.

Tento titul je výsledkem cílevědomého požadavku poskytnout uživatelům titul, s nímž se poznávání a objevování stane hrou. Přáli bychom si, abyste se o kvalitách a přínosu tohoto titulu přesvědčili sami nebo spolu s vašimi dětmi při jeho používání a abyste se k němu vždy rádi vraceli. O kvalitách našich titulů svědčí i to, že obdobně zaměřená řada TS Přírodověda 1-4 získala četná ocenění např. zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži v Berlíně (6/2005), hlavní cenu GRAND PRIX Křišťálovou tužku ministryně školství na mezinárodním festivalu TECHFILM (11/2005) nebo prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (3/2006).


Výuková část obsahuje 606 interaktivních obrazovek, které jsou rozděleny do 12 kapitol probírajících nejvýznamnější čeledi dvouděložných rostlin. Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu, fotografií, ilustrací i textu. Jeho celkovou atmosféru podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Všechny obecné pojmy jsou názorně vysvětlovány na realisticky ztvárněných nákresech. Pro zpříjemnění práce s programem a pro udržení zájmu jsou připraveny také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či práce s tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje ve 12 kapitolách 336 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti.


Titul doplňují pracovní listy, které umožňují procvičování a opakovaní získaných vědomostí i bez přítomnosti počítače. Celkem je připraveno 83 stran bohatě ilustrovaných pracovních listů. Jejich náplň je velmi pestrá. Děti budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými správnými odpověďmi.
 

Významnou součástí titulu je encyklopedie. Najdete v ní veškeré rostliny a důležité pojmy použité v programu, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy.

 

 

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)

zpět


TS Botanika 2 - Dvouděložné byliny, keře a stromy

TS Botanika 2 - dvouděložné byliny, keře a stromy je 2. dílem nové řady výukových titulů určených pro výuku přírodopisu a biologie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy. Své využití najde nejen při práci v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možné je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).

Tento titul je výsledkem cílevědomé snahy poskytnout školám titul, s nímž se výuka stane hrou. Přáli bychom si, abyste se o kvalitách a přínosu tohoto titulu přesvědčovali sami při každodenní výuce. Doufáme, že nejen splní vaše očekávání, ale ve skutečnosti je i předčí. O kvalitách našich titulů svědčí i to, že obdobně zaměřená řada Přírodověda 1-4 získala četná ocenění např. zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži v Berlíně, hlavní cenu GRAND PRIX Křišťálovou tužku ministryně školství na mezinárodním festivalu TECHFILM nebo prestižní ocenění Zlatá Schola Nova.

Výuková část obsahuje 668 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 14 kapitol, v nichž se postupně probírají dvouděložné byliny, keře a stromy. Na CD jsou zařazeny i kapitoly tematicky zaměřené na hospodářsky významné rostliny a na nejznámější cizokrajné rostliny. Samostatné kapitoly jsou věnovány léčivým a jedovatým rostlinám. Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu, fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Všechny obecné pojmy jsou vysvětlovány na názorných realisticky ztvárněných nákresech. Pro zpříjemnění výuky jsou pro žáky připraveny také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či práce s tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny. Vzhledem k rozsahu a způsobu zpracování nemá tento titul na českém i světovém trhu prakticky konkurenci.

Procvičovací část obsahuje ve 14 kapitolách 396 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Celkem je pro žáky připraveno 95 stran bohatě ilustrovaných pracovních listů. Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré rostliny a důležité pojmy použité v programu, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy.

 

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)

zpět


TS Přírodověda 1 - Rostliny a houby 

TS Přírodověda 1 (rostliny a houby) je prvním ze zcela nové řady výukových titulů Terasoft určených nejen pro práci v počítačových učebnách ale i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru. Vyniká především nebývalým rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací i textu. Proto je určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu.

Výuka
Výuková část obsahuje 482 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 19 kapitol (rozmanitost přírodnin, přírodní společenstva, stavba těla rostliny, výživa a dýchání rostlin, rostliny jednoleté, dvouleté a vytrvalé, kulturní a plané rostliny, obilniny, plevele, jarní byliny, luční, vodní a zahradní rostliny, léčivé a jedovaté rostliny, jehličnaté a listnaté stromy a keře, houby...). Důraz je kladen na vytvoření znalosti určitého množství přírodnin. Otázky zařazené do této části mají za cíl vzbudit a udržet zájem žáků a zároveň slouží i jako zpětnovazební kontrola. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, omalovánky a nechybí ani práce s mapou nebo tabulkami. U dětí je rozvíjena schopnost pozorovat, uvažovat a poznávat rostliny a houby naší přírody. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Testy
Procvičovací část obsahuje opět v 19 kapitolách 293 obrazovek s úkoly, které jsou zaměřeny na zdokonalení žáků v poznávání přírodnin, zařazeny jsou úkoly z každodenního života dětí i úlohy, k jejichž vyřešení je nutno využít mezipředmětové vztahy.

Hry
Hry jsou zaměřené na procvičení znalostí jednotlivých, dětem důvěrně známých, životních prostředí (les, rybník, pole, louka a zahrada). Svým provedením, animacemi či pestrostí otázek jsou velmi vhodným motivačním prvkem a důležitým zpestřením zejména pro žáky 1. stupně.

Pracovní listy
Pracovní listy jsou zejména mezi vyučujícími velmi oblíbenou pomůckou, která umožňuje práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň pracovních listů je velmi pestrá, žáci mohou doplňovat, tvořit dvojice, vymalovávat, poznávat zobrazené přírodniny... Pro snadnou možnost kontroly samozřejmě nechybí ani možnost vytisknutí varianty s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie
Encyklopedie obsahuje veškeré přírodniny zmíněné v programu. Téměř všechny pojmy jsou doplněné o fotografie, ilustrace nebo vysvětlující nákres.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Přírodověda 2 - Živočichové a rostliny cizích krajin 

TS Přírodověda 2 (živočichové a rostliny cizích krajin) je dalším pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple). Předcházející tituly této řady získaly četná ocenění např. vítězství v soutěži o Křišťálovou tužku ministryně školství (11/04), prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (3/05) či zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži pořádané Institutem pro vzdělávání a média GPI v Berlíně (6/05). Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je titul určen nejen pro výuku přírodovědy, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu a zeměpisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Výuková část obsahuje 500 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 14 kapitol (polární oblasti, tropické deštné lesy, savany, pouště a polopouště, moře a oceány, cizokrajné ovoce a koření, ...). Titul vyniká také rozsahem výukového materiálu - fotografií, ilustrací, map i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic, sestavování potravních řetězců a nechybí ani práce s mapami a tabulkami. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje ve 14 kapitolách 240 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti do různých cizokrajných ekosystémů. Ocitnou se například v africké savaně, zavítají na návštěvu k Eskymákům nebo se dostanou na osamělý ostrov. Hry je možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy jsou velmi oblíbenou pracovní pomůckou. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy obsažené v programu, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace, nákresy a mapy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

zpět


 

 

TS Přírodověda 3 - Živočichové a rostliny ČR 

TS Přírodověda 3 (živočichové a rostliny ČR) je již třetím pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple). Tituly této řady získaly četná ocenění např. vítězství v kategorii v soutěži o Křišťálovou tužku ministryně školství (2004), prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (2005) nebo zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži pořádané Institutem pro vzdělávání a média GPI v Berlíně (2005). Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem nastavení je tento titul určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Výuková část obsahuje 352 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 10 kapitol probírajících jednotlivá přírodní společenstva naší republiky. Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Důraz je kladen na vytvoření znalosti vybraných přírodních společenstev a jejich zástupců. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či sestavování potravních řetězců. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje v 10 kapitolách 177 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti na návštěvu do vybraných přírodních společenstev naší republiky. Prostřednictvím her budou objevovat tajemství lesa, louky, rybníka a pole. Všechny hry je možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena varianta s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

zpět


TS Přírodověda 4 - Žijí s námi 

TS Přírodověda 4 (žijí s námi) je již čtvrtým pokračováním nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple). Tituly této řady získaly četná ocenění např. prestižní ocenění Zlatá Schola Nova (3/2005), zlatou Komenského medaili v mezinárodní soutěži pořádané Institutem pro vzdělávání a média GPI v Berlíně (6/2005) nebo na 43. mezinárodním festivalu filmů TECHFILM hlavní cenu GRAND PRIX - Křišťálovou tužku ministryně školství (11/2005). Vzhledem ke způsobu zpracování a možnostem individuálního nastavení je tento titul určen nejen pro výuku přírodovědy a prvouky na 1. stupni ZŠ, ale využijí jej i žáci 2. stupně ZŠ při výuce přírodopisu. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Výuková část obsahuje 350 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 8 kapitol probírajících jednotlivé skupiny živočichů a rostlin žijících v blízkosti člověka. Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, velké srovnávací obrazovky, přiřazovací obrázkové úkoly, řazení do dvojic či práce s mapou. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje v 8 kapitolách 130 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je přitažlivou formou prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti na návštěvu k vybraným skupinám chovaných živočichů. Prostřednictvím her budou řešit úkoly pejska a kočičky, užitkových zvířátek, domácích zvířátek či divokých živočichů, kteří volně žijí v blízkosti lidských sídel. Všechny hry je možno hrát samostatně nebo ve dvojicích. Na vítěze čekají lákavé odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy umožňují práci s programem i v hodinách bez přítomnosti počítače. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, luštit doplňovačky, poznávat živočichy i rostliny. Pro snadnou kontrolu je připravena i verze s doplněnými správnými odpověďmi.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy, rostliny a důležité pojmy, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a nákresy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

zpět


TS Přírodověda 5 – Poznáváme naši přírodu

TS Přírodověda 5 s podtitulem Poznáváme naši přírodu je již 5. dílem řady výukových titulů určených pro výuku přírodopisu a přírodovědy na ZŠ. Své využití najde nejen při práci v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule.

Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možné je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).

Výuková část obsahuje výukové informativní obrazovky, jež jsou věnovány nejznámějším rostlinám, živočichům, houbám, nerostům a horninám, s nimiž se dítě v přírodě setká. Rozdělena je na pět částí:

 • Lesy (Byliny, Jehličnany, Listnaté stromy a keře, Houby, Živočichové – savci, Živočichové - ptáci, obojživelníci a plazi, Bezobratlí živočichové)

 • Louky a pastviny (Rostliny, Živočichové)

 • Pole a meze (Plané rostliny, Obilniny, Pěstované rostliny, Živočichové)

 • Vody a jejich okolí (Rostliny, Živočichové - savci, ptáci, plazi a obojživelníci, Živočichové – ryby, Živočichové - bezobratlí)

 • Horniny a nerosty

Každá podkapitola navíc kromě výukových obrazovek obsahuje i procvičovací část. Pod ikonkou usměvavé květiny či tučňáka s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou připravené rozmanité testovací obrazovky.

Titul vyniká rozsahem a zpracováním výukového materiálu, fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska a přitažlivé hravé ilustrace a animace Radovana Marčeka. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Soutěže a testy je název další části titulu. Jejím cílem je formou soutěží prověřit a upevnit získané znalosti žáků. Ti budou soutěžit v poznávání podle kresby či fotografie, vyzkouší si i zařazování organismů do jejich přirozeného prostředí. Připravena je i soutěž Hádej, kdo jsem, v níž si žáci procvičí postřeh a logické myšlení.

Hry obsahují celkem pět her. Obrázkové loto a Pexeso, jež je rozdělené do několika kategorií, asi není třeba blíže představovat. Ve hře Kam patřím si žáci procvičí zařazování živočichů do systému. Pod názvem Najdi odpověď se skrývá znalostní kvíz.

Encyklopedie obsahuje veškeré rostliny, živočichy, houby, horniny a nerosty použité v programu, které jsou doplněny o fotografie a ilustrace.

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

zpět


TS Přírodověda 6 – Poznáváme živočichy a rostliny

Nejnovější díl edice je věnovaný živočichům a rostlinám, s nimiž se můžeme setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické či botanické zahradě.

Program je určený pro výuku přírodopisu, přírodovědy a prvouky na ZŠ. Díky své variabilitě a členění jej lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy.

Díky svému grafickému zpracování a způsobu ovládání je velmi vhodný pro výuku s využitím interaktivní tabule.

Výuková část obsahuje více než 190 výukových informativních obrazovek, jež jsou věnovány živočichům a rostlinám, s nimiž se dítě může setkat ve svém okolí, nebo si je prohlédnout v zoologické či botanické zahradě.

 • Výuková část obsahuje tyto kapitoly:

 • Zahrady (Ovoce, Zelenina, Okrasné rostliny, Planě rostoucí rostliny, Živočichové volně žijící)

 • Lidská sídla a jejich okolí (Chovaní živočichové, Volně žijící živočichové, Domácí mazlíčci, Rostliny)

 • Zoologická zahrada (Polární oblasti, Stepi a savany, Pouště a polopouště, Tropické pralesy, Moře a oceány)

 • Botanická zahrada (Exotické ovoce, Užitkové rostliny, Koření)

Každá podkapitola navíc kromě výukových obrazovek obsahuje i procvičovací část. Pod ikonkou usměvavé květiny či tučňáka s nápisem „Vyzkoušej se“ jsou připravené rozmanité testovací obrazovky.

Titul vyniká rozsahem zpracování výukového materiálu, fotografií, ilustrací i textu. Celkovou atmosféru titulu podtrhují ilustrace Květoslava Híska a přitažlivé hravé ilustrace a animace Radovana Marčeka. Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Soutěže a testy je název další části titulu. Jejím cílem je formou soutěží prověřit a upevnit získané znalosti žáků. Ti budou soutěžit v poznávání podle kresby či fotografie, vyzkouší si zařazování organismů do jejich přirozeného prostředí. Připravena je i soutěž Hádej, kdo jsem, v níž si žáci procvičí postřeh a logické myšlení.

 Program dále obsahuje 5 her, které zábavnou formou prověří znalosti dětí. Obrázkové loto a Pexeso, jež je rozděleno do několika kategorií, asi není třeba blíže představovat. Ve hře Kam patřím si žáci procvičí zařazování živočichů do systému. Pod názvem Najdi odpověď se skrývá znalostní kvíz.

Encyklopedie obsahuje veškeré živočichy a rostliny vyskytující se v programu, které jsou doplněny o fotografie a ilustrace.

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

zpět


TS Biologie - Tajemný svět hmyzu

Tématem tohoto interaktivně - didaktického CD-ROMu se stala druhově a početně nejbohatší třída živočišné říše - třída hmyzu. Díky tomuto CD se dozvíte mnoho nového a zajímavého z tajuplného světa hmyzu. Naučí vás rozpoznat jednotlivé představitele třídy hmyzu, seznámíte se nejen se zajímavostmi z jejich života, ale poznáte i význam hmyzu pro člověka. Stovky nádherných fotografií, kresby, nákresy, schémata a videa zvyšují přitažlivost programu. Zpracování a obsah tohoto titulu je plně v souladu s osnovami MŠMT.

Obsah tohoto CD lze rozčlenit do pěti samostatných částí. Uspořádání poznatků bere ohled na systematické členění a vzájemné vývojové vztahy, zohledněno je vždy i přirozené životní prostředí jednotlivých druhů.

Úvodní část se zabývá základními charakteristikami třídy hmyzu. Důraz je kladen na seznámení s vnější a vnitřní stavbou těla a možnými způsoby vývinu. Další kapitola je věnována hmyzu s proměnou nedokonalou. Následující tři části hmyzu s proměnou dokonalou. Z ní byly vyčleněny další dvě samostatné skupiny brouci a motýli.

Do programu bylo začleněno více než 150 živočichů. Vybráni byli ti představitelé, kteří jsou nejčastěji uváděni v učebnicích nebo se kterými se lze v přírodě nejčastěji setkat. Nechybí ani ti zástupci, kteří jsou nějakým způsobem zajímaví.

Samostatnou část tvoří 26 poznávacích obrazových tabulí. Kromě přiřazování správných názvů jednotlivým zástupcům hmyzu jsou určeny i k procvičení částí těla hmyzu, jednotlivých typů končetin nebo ústních ústrojí.

Důležitou součástí programu je rozsáhlá encyklopedie. Obsahuje 250 hesel, u naprosté většiny je k dispozici fotografie, animace nebo vysvětlující nákres. Výhodou encyklopedie je možnost zobrazení fotografie nebo ilustrace ve větším rozlišení.

Na základě požadavků vyučujících byl k programu přidán tiskový modul, který je určený pro velmi snadné vytváření písemných testů (pracovních listů). Připravený test lze vytisknout, popřípadě uložit a v budoucnu s ním dále pracovat. Pro tiskový modul je připraveno okolo 450 otázek, rozdělených do 7 kategorií. Otázky mají různou úroveň obtížnosti - nejjednodušší založené na reprodukci získaných poznatků, až po ty u nichž je nutná analýza a vyvození správného závěru.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


 

Výuka vlastivědy a dějepisu (ZŠ, SŠ)


TS Poznáváme minulost I – Pravěk
 • První díl z nové řady programů určených pro výuku vlastivědy a dějepisu na ZŠ

 • Obsahuje interaktivní výukovou část, animovaný příběh, testy a hry

Interaktivní poznávací část zaměřená na poznávání života našich předků v pravěku nám postupně pomáhá odhalovat četná tajemství o životě pravěkých lidí. Dozvíme se, jak pravěcí lidé rozdělávali oheň, jak získávali obživu, jak vyráběli a používali zbraně. Také budeme sledovat umělecké pokusy prvních pravěkých umělců. Zajímavým zpestřením jsou podrobné návody, jak lze vyrobit z kosti jehlu, jak využít kosti zvířat při výrobě loďky, jak zhotovit ozdoby z mušliček či jak ušít jednoduchý oděv. Představu o životě doplňuje i část věnovaná stavbě obydlí. Zde můžeme jeho budování sledovat opravdu krok za krokem.

Přitažlivost titulu pro děti zvyšuje animovaný napínavý příběh a zařazené hry. Na děti čekají omalovánky, puzzle, hledání rozdílů, skládanky či hra, ve které děti zdobí a oblékají pravěké lidi.

Zařazená testová část je zaměřena na určování toho, které z předložených obrázků patří do dané historické epochy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 700 MHz, 128 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ

 

zpět


TS Poznáváme minulost II – Egypt

 

Druhý díl z nové řady interaktivních animovaných programů určených pro výuku vlastivědy a dějepisu na ZŠ. Tentokrát žáky zavedeme do období starověkého Egypta plného tajemství a záhad, z nichž mnohé ještě čekají na své rozluštění. Vzhledem k způsobu zpracování je mimořádně vhodný i pro žáky speciálních škol.

Výuková část - interaktivní poznávací část seznamuje žáky se životem starověkých Egypťanů. Vše je doplněno názornými ilustracemi a animacemi. Děti se přenesou do období mocných faraonů a tajemných pyramid. Poznají i každodenní život prostých lidí. Dozví se například, jak a proč se stavěly egyptské pyramidy a chrámy, jak se vztyčovaly obelisky, jaké bohy starověcí Egypťané uctívali, proč ze svých zemřelých dělali mumie a jak taková mumifikace probíhala, kdo to byl faraon a jak byla rozdělená tehdejší společnost, jaké písmo Egypťané používali, na co se psalo a jak se tento materiál vyráběl. Poznají i tajemství řeky života - Nilu. Nechybí ani informace o odívání, špercích, používaných nástrojích a zbraních. Řadu výrobních a stavebních postupů starověkých Egypťanů je možno sledovat podrobně krok za krokem.

Příběh – strhující napínavý příběh plný nebezpečí, nástrah, záhad i lásky, v němž žáci s využitím získaných znalostí z výukové části pomáhají hrdinům splnit přichystané úkoly, bez jejichž vyřešení by příběh nemohl šťastně skončit.

Hry – na děti čeká pestrá nabídka rozličných her. V nich si například zahrají na archeology a budou z úlomků sestavovat nalezené předměty či vykopané kostry staroegyptských zvířat. Vyzkouší si i sestavení egyptské lodi či chariotu a pokusí se dokončit rozestavěnou pyramidu. Všechny hry jsou zpracovány v několika variantách a mají rozdílný stupeň obtížnosti. Některé náročnější hry jsou na začátku uzamčeny a dítě k nim získá přístup za odměnu až po úspěšném absolvování příslušného vědomostního testu.

Testy – bohatě ilustrovaná testová část zábavnou formou prověří, co si děti zapamatovaly. Na výběr jsou připraveny testy s deseti, dvaceti a dvaceti šesti otázkami

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 700 MHz, 128 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ

zpět


TS Poznáváme minulost III – Mezopotámie

 • Určeno pro výuku vlastivědy a dějepisu na ZŠ

 • Tituly obsahují interaktivní výukovou část, příběh, testy a hry

 • Programy jsou mimořádně vhodné i pro žáky speciálních škol

Poznáváme minulost III - Mezopotámie, již třetí díl výukové řady, nás zavede do období starověké Mezopotámie, kde byly položeny základy naší civilizace. Výuková část přináší mnoho informací o životě lidí v Mezopotámii v období, v němž vzniklo zemědělství, vytvářely se první státy, bylo vynalezeno kolo a písmo. Vše doplňují ilustrace a animace, nechybí ani informace o odívání, špercích, používaných nástrojích a zbraních. Řadu výrobních a stavebních postupů je možno sledovat podrobně krok za krokem. Nechybí ani hry, testová část a napínavý příběh.

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 700 MHz, 128 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ

 

zpět


Poznáváme minulost IV – Starověké Řecko

 • Tento již čtvrtý díl z řady interaktivních animovaných programů určených pro výuku vlastivědy a dějepisu na ZŠ tentokrát děti zavede do období starověkého Řecka, v němž byly položeny základy evropské kultury i současné moderní západní civilizace
 • Bohatě ilustrovanou, animovanou výukovou část doplňují testy, hry a příběh, ve kterém si děti při plnění různých úkolů zopakují to, co se naučily ve výuce

Výuková část - interaktivní bohatě ilustrovaná poznávací část seznamuje děti se životem ve starověkém Řecku. Vše je doplněno názornými ilustracemi a animacemi. Děti se přenesou do období, v němž Řecko zažívalo období největšího rozkvětu. Seznámí se s životem aristokracie i prostých občanů a otroků. Poznají, jak se staří Řekové oblékali, jak stavěli své domy a města a budou moci obdivovat i jejich válečné mistrovství. Dozvědí se mnoho nového o jejich zemědělství, řemeslech i obchodu. Nechybí zde ani informace o řeckém umění, mytologii či významných osobnostech. Děti navštíví městské státy Spartu a Atény a přenesou se i do dějiště olympijských her. Také budou svědky objevu řecké abecedy. Řadu výrobních a stavebních postupů obyvatel starověkého Řecka je možno se zatajeným dechem sledovat podrobně krok za krokem.

 • Příběh – na děti tentokrát čeká napínavý příběh statečného Herkula a jeho přátel, který se odehrává v době, kdy Athény získaly moc a bohatství díky své obrovské flotile obchodních a válečných lodí.
 • Hry – v této části je pro děti připravena pestrá nabídka rozličných her. V nich si například zahrají na archeology a budou z úlomků sestavovat nalezené předměty. Děti jistě zaujmou hry zaměřené na optické klamy a iluze, kdy na vlastní oči poznají dokonalé mistrovství starořeckých stavitelů. Již tradičně na ně čekají i omalovánky a puzzle.
 • Testy – bohatě ilustrovaná testová část zábavnou formou prověří znalosti dětí, které získaly ve výukové části.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


 

TS Vlastivěda 1 - Starší české dějiny

TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) je dalším ze zcela nové řady výukových titulů společnosti Terasoft určených pro práci v běžných počítačových učebnách i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple). Svým pojetím navazuje na titul TS Přírodověda 1, který v listopadu 2004 v soutěži o Křišťálovou tužku ministryně školství zvítězil v kategorii Já, občan Evropy.

Titul vyniká také rozsahem výukového materiálu - textů, ilustrací, fotografií a materiálů pro podporu projektového vyučování. Proto je určen nejen pro výuku vlastivědy, ale plně jej využijí i žáci 2. stupně ZŠ při výuce dějepisu. Zpracování a obsah tohoto titulu je plně v souladu s osnovami MŠMT.

Výuková část obsahuje 329 obrazovek, které jsou rozděleny do 15 kapitol mapujících historický vývoj na našem území od pravěku až do roku 1620. Ilustrace Jiřího Petráčka dokreslují celkovou atmosféru produktu. Bohatý fotografický materiál žákům přibližuje významné archeologické nálezy a dochované pamětihodnosti. Důraz je kladen na práci s mapami a časovou přímkou. Pro zpříjemnění výuky zde žáci naleznou také doplňovačky, zahrají si na archeology, vydají se po stopách praotce Čecha, vyluští tajemný nápis zapsaný v hlaholici... Všechny texty jsou kvalitně namluveny.

Procvičovací část obsahuje v 15 kapitolách 170 obrazovek s úkoly, jejichž cílem je prověřit a upevnit získané znalosti žáků.

Hry přenesou děti do různých historických období. Ocitnou se např. ve vesnici lovců mamutů, přijmou pozvání na hostinu nebo zavítají na středověký hrad, ocitnou se uprostřed husitské bitvy a nakonec se podívají do alchymistické dílny na dvoře Rudolfa II. Hry je možno hrát v jednom nebo ve dvou hráčích a na vítěze čekají odměny v podobě vytištěných diplomů.

Pracovní listy jsou zejména mezi vyučujícími velmi oblíbenou pomůckou. Náplň bohatě ilustrovaných pracovních listů je velmi pestrá. Žáci budou doplňovat, tvořit dvojice, poznávat historické osobnosti, pracovat s mapami i časovou přímkou... Pro snadnou kontrolu je připravena i varianta s doplněnými odpověďmi.

Projektové vyučování přináší vyučujícím kvalitně zpracované pomůcky, které využijí při přípravě projektů i při výuce v hodinách bez přítomnosti počítače. Zařazeny jsou 3 sady karet, z nichž každá obsahuje 52 karet s nejdůležitějšími osobnostmi a událostmi daného období.

Encyklopedie obsahuje přehled pojmů, událostí a osobností, které jsou doplněny o fotografie, ilustrace a mapy.

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, 250 MB volného místa na harddisku, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit (HiColor)
Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

zpět


TS DĚJEPIS (otázky, testy, soutěže)

Na CD-ROM Dějepis naleznete velmi rozsáhlou obsahovou náplň, zahrnující dějiny od pravěku až do současnosti. Podklady byly vytvářeny ve spolupráci s předními odborníky. Otázky jsou voleny v souladu s platnými učebnicemi dějepisu a odpovídají požadavkům školních osnov. Ve všech soutěžích si lze nastavit jednotlivé okruhy tak, aby vyhovovaly oblastem Vašeho zájmu nebo třeba látce probírané ve škole. Na rozdíl od mnoha konkurenčních titulů zde nenaleznete pouze textové otázky, ale i množství fotografií a ilustrací. Naprosto unikátní je také kompletní namluvení všech textů, včetně otázek a odpovědí. To spolu s inteligentními komentáři moderátora dodává všem soutěžím výjimečně dramatickou atmosféru a potřebné napětí.

Pro rozšíření možností využití ve výuce nabízíme, u našich nových produktů již obvyklý, tiskový modul. S jeho pomocí lze z otázek rozdělených podle témat snadno připravit vytištěné testové otázky - pracovní listy, které je možno využít např. ve škole k přípravě testů nebo i k domácí přípravě. Samozřejmě, pro snadnou kontrolu je možné si tyto testy vytisknout i doplněné o správné odpovědi.

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

 

zpět


 

Výuka fyziky (ZŠ, SŠ)


TS Edison 5.0

 • Nová verze velmi populární multimediální elektrolaboratoře výborně využitelná ve výuce fyziky na základních a středních školách

 • Svým provedením je velmi vhodná pro prezentaci na interaktivních tabulích

 • Oproti předchozí verzi přináší mnoho nových funkcí i daleko kvalitnější grafické zpracování

Edison přináší jedinečné prostředí pro výuku elektrotechniky. Učitelé i žáci mohou vytvářet virtuální elektrické obvody s využitím množství fotorealistických komponent. To vše je jednoduše dostupné na jednotlivých policích multimediální laboratoře. Jednoduše si zvolíte a přetáhnete součástky na vaši plochu nebo je umístíte přímo do realistického rozvodného panelu se skrytými spoji. Součástky lze propojit dohromady pomocí myši a funkční obvod je na světě. Nyní můžete začít testovat, upravovat a případně řešit problémy pomocí virtuálních přístrojů.
Uživatelé mají velký výběr např. z baterií, rezistorů, diod, žárovek, LED diod, tranzistorů i logických hradel. K dispozici jsou propojovací panely a celá řada virtuálních přístrojů (zdroje napětí a signálu, měřící přístroje, osciloskopy...).

Edison lze velmi dobře použít jak v jednoduchých obvodech na základní škole (jednoduchá zapojení se žárovkami a spínači, Ohmův zákon...), tak i na středních školách, kde je možno využít celou škálu dostupných komponent a sestavovat složitější obvody s polovodičovými součástkami a sledovat jejich chování.
Edison také kromě 3D modelu automaticky připravuje schémata zapojení daného obvodu.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


TS Newton 2

Newton 2 je unikátní interaktivní virtuální laboratoř velmi dobře využitelná ve výuce fyziky na základních a středních školách. Umožňuje sledování funkce některých mechanizmů z již vytvořených modelů i sestavování vlastních konstrukcí.

Tento velmi populární výukový software je používaný ve více než 40 zemích světa. Společnost Terasoft, a. s., díky dohodě o výhradním zastoupení pro prodej v České republice, uvádí nyní na trh plně lokalizovanou českou verzi tohoto titulu.

Minimální (doporučená) konfigurace:
Pentium 100 MHz, 32 MB RAM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, 65 MB volného místa na HDD, mechanika CD-ROM, zvuková karta

zpět


TS Newton 3

Newton 3.0 je interaktivní virtuální laboratoř, pokrývající téměř všechny oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, která je velmi dobře využitelná ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikace zobrazuje virtuální 3D prostředí, ve kterém se tělesa pohybují věrně podle simulovaných fyzikálních zákonů.

Součástí aplikace jsou desítky hotových virtuálních modelů těles, z nichž je předpřipraveno více než 200 virtuálních experimentů a úloh, které je možno dále interaktivně modifikovat. Ve 3D okně můžeme tělesa spojovat pružinami nebo klouby, můžeme libovolně měnit jejich fyzikální vlastnosti (hmotnost, pružnost, koeficient tření...) a můžeme k nim také přiřadit působící síly, či definovat rychlosti, kterými se pohybují.

Po spuštění simulace pokus začne probíhat stejně jako ve skutečné laboratoři. Tělesa se rozpohybují po svých drahách, jejich cestu mohou doprovázet měnící se vektory sil a rychlostí.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux,
Mac OS 9 a X (Apple)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


 

Výuka chemie (ZŠ)


TS Chemie 1 - Názvosloví anorganické chemie

TS Chemie 1 - názvosloví anorganické chemie je prvním dílem nové řady výukových titulů určených pro výuku chemie na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Díky své variabilitě a členění ho lze také velmi snadno zařadit do rámcově vzdělávacího programu školy. Lze jej plnohodnotně využívat nejen v počítačových učebnách, ale je velmi vhodný i pro každodenní využití v prezentační výuce s využitím projektoru a interaktivní tabule. Tituly této řady jsou multiplatformní, je tedy možno je používat nejen na počítačích s operačním systémem Windows, ale i Linux nebo Mac OS 9 a X (Apple).

Výuková část žákům názorným způsobem vysvětluje zásady tvorby názvů a vzorců chemických sloučenin. Celkem tato část obsahuje 200 interaktivních výukových obrazovek, které jsou rozděleny do 22 kapitol. Učivo je rozděleno na 2 tematické celky - první probírá prvky, druhý je zaměřen na sloučeniny. V části věnované prvkům se žáci naučí kromě názvů a značek prvků také např. vyhledávat prvky v periodické tabulce, rozlišovat atomy a molekuly nebo prvky a sloučeniny. Část věnovaná sloučeninám naučí žáky psát vzorce a odvozovat názvy ze vzorců u nejdůležitějších skupin chemických sloučenin (halogenidy, oxidy, hydroxidy, sulfidy, bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny, soli aj.). V úvodních kapitolách druhé části je pozornost věnována důkladnému zautomatizování určení koncovky odpovídající danému oxidačnímu číslu. Kromě výkladových obrazovek zde najdeme i četné obrazovky s úkoly, takže žáci budou nejen doplňovat, přiřazovat, ale i tvořit dvojice, pracovat s modely sloučenin nebo luštit doplňovačky. Po grafické stránce program oživují barevné modely molekul nejvýznamnějších sloučenin. Samozřejmostí je možnost nastavení úrovně obtížnosti.

Procvičovací část vhodným způsobem doplňuje výukovou část. Žáci si zde dokonale procvičí učivo, které si mají osvojit.

Testovací část důkladně otestuje znalosti žáků. Skutečnost, že v této části žáci vzorce či názvy nevybírají z připravených možností, ale sami je samostatně sestavují, činí tento program světově naprosto unikátním.

Užitnou hodnotu programu dále zvyšuje implementovaný tiskový modul pro snadnou tvorbu pracovních listů. Nastavíte a vytisknete přesně to, co potřebujete. Možné jsou
i libovolné kombinace. Připravena je i varianta s doplněnými správnými odpověďmi.

Podporované operační systémy:

MS Windows 98/ME/2000/XP CZ, Linux, Mac OS 9 a X (Apple)

Minimální (doporučená) konfigurace:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

zpět


 

Výuka informatiky


TS Výuka informatiky I - Ovládání textových editorů

Asi základní a nejčastěji potřebnou dovedností při práci s PC je používání textového editoru. Tento výukový kurz naučí velmi snadno, názorně a efektivně i naprosté začátečníky zvládnout základní i pokročilé úpravy textu. Na školách jej lze využít pro výuku žáků na ZŠ a SŠ (vybrané části využijí žáci již na 1. stupni ZŠ),

 • Jde o první díl z nové řady titulů určených k podpoře výuky informatiky. V dohledné době budou následovat tituly pro výuku práce s tabulkovými kalkulátory, základy ovládání PC a pro práci s internetem.
 • Jak je již u našich nových titulů zvykem, využije jej nejen většina uživatelů s operačním systémem MS Windows, ale i ti, kteří upřednostňují open source řešení či používají počítače Apple.
 • Software je velmi vhodný i pro další vzdělávání vyučujících.
 • Tento titul je unikátní svou variabilitou. Umožňuje každému uživateli vybrat si verzi podporovaného textového editoru. Podporován je: MS Office Word 2003, MS Office Word 2000 a OpenOffice.org Writer
 • Díky podpoře open source řešení se mohou žáci alespoň v krátkosti seznámit i s využitím jiných kancelářských balíků než těch nejčastěji používaných.
 • Každý kurz je rozdělen do 18 lekcí, které jsou dále rozděleny na 60 podlekcí. Výuka je doplněna 60 názornými namluvenými animacemi, které krok za krokem vysvětlují a předvádějí správný postup řešení zadané modelové úlohy. Tyto části lze velmi dobře využít nejenom při samostudiu, ale mohou znatelně usnadnit práci i při výkladu učiva, zejména s využitím projektoru nebo interaktivní tabule.
 • Unikátní součástí našeho titulu jsou připravená opakovací cvičení a testy, na kterých lze snadno ověřit zvládnutí probírané látky. V každém kurzu naleznete celkem 180 opakovacích cvičení a téměř 90 testů.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ
Linux, Mac OS 9 a X (pouze výuka OpenOffice.org)
Minimální konfigurace počítače:
procesor 300 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, CD-ROM mechanika

 

zpět


 

Zábavná výuka

Spojit vzdělávání se zábavou není vždy úplně snadné. Formou podobnou populárním televizním soutěžím je možné si procvičit znalosti různých částí (nejen) školního učiva. Všechny čtyři typy soutěží vynikají pestrostí a dramatičností. Dokáží zaujmout na tak dlouho, že si vlastně ani neuvědomíte, kolik nových znalostí jste při jejich hraní získali. Soutěže jsou navrženy tak, aby mohl soutěžit hráč proti počítačovému protivníkovi nebo více hráčů mezi sebou. Velmi zajímavá je v tomto případě možnost nastavit počítačovému partnerovi různou úroveň inteligence - od hlupáka až po génia.

TS Přijímací zkoušky na SŠ - 3 - Všeobecný přehled (otázky, testy, soutěže)

CD-ROM Všeobecný přehled je specifický svým zařazením. Ačkoliv svým zpracováním patří mezi "soutěžní řadu", zároveň tvoří první titul z budoucí edice "Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ". Obsahová náplň je volena tak, aby se tento titul stal ideálním pomocníkem pro přípravu k těmto zkouškám, jejichž součástí je dnes stále častěji mezi dětmi i rodiči tolik obávaný všeobecný přehled. Ve všech soutěžích si lze nastavit jednotlivé okruhy tak, aby vyhovovaly oblastem Vašeho zájmu nebo třeba látce probírané ve škole. Na rozdíl od mnoha konkurenčních titulů zde nenaleznete pouze textové otázky, ale i množství fotografií a ilustrací. Naprosto unikátní je také kompletní namluvení všech textů, včetně otázek a odpovědí. To spolu s inteligentními komentáři moderátora dodává všem soutěžím výjimečně dramatickou atmosféru a potřebné napětí.

Pro rozšíření možností využití ve výuce nabízíme, u našich nových produktů již obvyklý, tiskový modul. S jeho pomocí lze z otázek rozdělených podle témat snadno připravit vytištěné testové otázky - pracovní listy, které je možno využít např. ve škole k přípravě testů nebo i k domácí přípravě. Samozřejmě, pro snadnou kontrolu je možné si tyto testy vytisknout i doplněné o správné odpovědi.

 

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

 

zpět


 

Další předměty a sady titulů (sexuální výchova, umění ...)


TS Základy rodinné a sexuální výchovy 

Tento titul se zabývá velmi potřebnou problematikou, o které se však zatím s dětmi většinou nehovoří. Problematikou, která stále vzbuzuje rozpaky.

Program poutavou a srozumitelnou formou podává informace o anatomii a funkci pohlavních orgánů, menstruačním cyklu, problematice dospívání a sexuálním chování. Velký důraz je kladen na otázku plánovaného rodičovství, podrobně jsou probrány antikoncepční metody, období vzniku nového života, těhotenství a porod. Na závěr jsou zařazeny informace o pohlavně přenosných onemocněních a sexuálních deviacích. Informace podávané v programu jsou v souladu s platnými osnovami pro ZŠ a SŠ. Na CD je program dodáván v několika verzích, které lze zvolit podle věku dítěte.

Ve srovnání s konkurenčními produkty je nutno vyzdvihnout především interaktivní řešení programu. Výkladové obrazovky nemají encyklopedický charakter, nýbrž naprostá většina těchto obrazovek je zakončena otázkou, která dítě nenásilně přiměje se nad danou problematikou zamyslet. Na špatné odpovědi program reaguje interaktivní nápovědou. Poměrně podrobná a snadno ovladatelná je i encyklopedie, která je samozřejmě také součástí programu.

Vzhledem k tomu, že TS Sexuální výchova je původním českým produktem, informace v něm obsažené korespondují se situací u nás. To se týká např. konkrétních příkladů produktů v kapitole "Antikoncepce", ale i celkového přístupu ("otevřenosti") k uživateli, který by měl být přiměřený zvyklostem a nevyvolávat nepřiměřeně pobouřené reakce. To platí samozřejmě zejména proto, že primární oblastí nasazení tohoto produktu je oblast školství.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


320 000 obrázků a fotografií – výběrová kolekce pro volné použití

 • Výběrová kolekce, která obsahuje neuvěřitelných 320 000 volně použitelných barevných obrázků, fotografií a klipartů.
 • Celý obsah z dříve samostatně vydaných 11 CD-ROM naleznete nyní pohodlně na 1 DVD-ROM.
 • Pro snadnou orientaci je vše pečlivě roztříděno do mnoha kategorií, takže vyhledání toho správného obrázku je velmi snadné a intuitivní.

Vzhledem k obsaženým kategoriím tento program využijí v hodinách např. vyučující zeměpisu, dějepisu, biologie, chemie, fyziky i vyučující na prvním stupni ZŠ v hodinách prvouky, vlastivědy nebo přírodovědy.

 

 

 

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP CZ
Minimální konfigurace počítače:
procesor 100 MHz, 32 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600/16 bit, DVD-ROM mechanika

zpět


Artopedia 2

Tato encyklopedie výtvarného umění obsahuje především mimořádně rozsáhlou galerii nejznámějších a nejslavnějších děl světového malířství. Celkem na tomto CD naleznete neuvěřitelných 9433 barevných obrazů od 1220 světových malířů. Vybrána byla díla něčím zajímavá, vizuálně krásná a pro každého malíře typická. U všech obrazů máte možnost si je nejprve prohlédnout prostřednictvím miniaturních náhledů a vybrané obrazy následně obdivovat ve vysokém rozlišení.

Na CD naleznete obrazy středověkých ikon a oltářů, bohatý odkaz italské renesance, období baroka, klasicismu i romantismu 19. století. Opomenuta není ani moderní tvorba současnosti. Působivou atmosféru celého CD dokresluje hudební doprovod z daného slohového období.

Textová část podává základní charakteristiku jednotlivých umělecko-historických slohů i stručnou charakteristiku významných uměleckých osobností. Vaše výprava za libovolným obrazem může začít výběrem autora podle zvoleného slohu nebo z abecedního rejstříku. Jinou možností je prohlížení skupin obrazů podle jejich námětů. Jakýmsi bonbónkem navíc jsou vyprávění biblických a mytologických příběhů, podle nichž byla vytvořena nejkrásnější díla malířské historie.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

 

zpět


Artopedia 3

Artopedia 3 je mimořádně rozsáhlá galerie obsahující nejznámější a nejslavnější díla světového malířství. Oproti předchozí verzi jsme mohli díky kapacitě DVD-ROM média zařadit více než dvojnásobek malířů a také u většiny obrazů použít vyšší rozlišení.

Celkem na tomto DVD-ROM naleznete přes 20300 barevných obrazů ve vysokém rozlišení celkem od 2167 malířů, čemuž tedy může jen velmi těžko konkurovat jiný obdobný náš nebo zahraniční projekt. Artopedie 3 zachycuje známé obrazy od středověkých ikon a oltářů, bohatý odkaz italské renesance, období baroka, klasicismu a romantismu a samozřejmě nechybí ani moderní tvorba současnosti.

Artopedia 3 přináší nově chronologii slavných obrazů, obrazy pod drobnohledem a možnost nastavitelné automatické projekce obrazů. Několikanásobně rozšířena byla také část Příběhy a postavy v malířství. Naleznete zde 40 biblických a 30 mytologických témat, která lze s úspěchem využít i ve výuce českého jazyka a dějepisu. Vyučující těchto předmětů potěší také podrobná časová osa se znázorněním života a období tvorby jednotlivých autorů.

Prohlídku galerie dokresluje podmanivý hudební doprovod z daného slohového období. Součástí encyklopedie je také textová část obsahující stručný přehled historie světového malířství po jednotlivých slohových etapách s hypertextovými odkazy k příslušným autorům.

Z této encyklopedie získáte ucelený přehled a znalosti o uměleckém odvětví, které po staletí vytvářely stovky velkých i menších tvůrců, o odvětví, které je součástí obecné vzdělanosti každého z nás.

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium III 500 MHz, 64 MB RAM, vyžaduje DVD-ROM mechaniku!!!, monitor a grafický adaptér podporující rozlišení min. 1024x768, DirectX 6 a vyšší

zpět


TS sada programů

V limitované sérii nabízíme soubor našich programů. Je zde obsaženo vše, co naleznete dohromady na třech samostatně prodávaných CD titulech (TS Zeměpis, TS Matematika + Zeměpis II, TS Biologie). To vše je doplněno o vybrané partie z anorganické chemie pro ZŠ a SŠ a matematiku pro nejmenší (Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka).

Naleznete zde tyto tituly:

Zeměpis: Evropa I, Evropa II, Afrika I, Afrika II, Asie I, Asie II, Amerika I, Amerika II, Česká republika I, Česká republika II, Svět I, Svět II, Austrálie I, Austrálie II

Matematika: Pythagorova věta, Celá čísla, Převody jednotek, Fyzikální převody, Desetinná čísla, Velká násobilka, Procenta I, Procenta II, Matematika pro prvňáčky, Malá násobilka, Násobilka

Biologie: Biologie člověka I/1, Biologie člověka I/2, Biologie člověka I/3, Biologie člověka II/1, Biologie člověka II/2, Biologie člověka II/3, Zoologie - savci, Zoologie - ptáci, Zoologie -obojživelníci a plazi, Zoologie - ryby

Chemie: Alkalické kovy - ZŠ, Halogeny - ZŠ, Síra - ZŠ, Kyslík - ZŠ, Vodík - ZŠ, Alkalické kovy - SŠ, Halogeny II, Síra - SŠ, Kyslík -SŠ, Vodík - SŠ

Minimální (doporučená) konfigurace:
MS Windows 95/98/ME/2000/XP CZ, Pentium 100 MHz, 16 MB RAM, graf. karta podporující zobrazení 256 barev (HiColor - 65535 barev), myš, zvuková karta, CD-ROM mechanika

zpět


 

Tituly pro interaktivní tabule

Následující tituly jsou určeny pro výuku na interaktivních tabulích. Součástí každého titulu jsou obsáhlé metodické materiály pro vyučující a pracovní listy pro žáky.

 

TS Matematika pro prvňáčky - materiály pro interaktivní výuku

 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí Activeboard.
 • Nejvyšší stupeň akreditace společnosti Promethean - Promethean Activeboard Powered.
 • Možno provozovat také na jiných interaktivních tabulích s využitím software ActiveInspire Personal Edition.

V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule Activboard se SW Activstudio nebo Activprimary 3.2 nebo vyšším

zpět


TS Matematika pro prvňáčky 2 - materiály pro interaktivní výuku

 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí Activeboard.
 • Nejvyšší stupeň akreditace společnosti Promethean - Promethean Activeboard Powered.
 • Možno provozovat také na jiných interaktivních tabulích s využitím software ActiveInspire Personal Edition.

Volné pokračování titulu Matematika pro prvňáčky
V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule Activboard se SW Activstudio nebo Activprimary 3.2 nebo vyšším

zpět


TS Matematika - Logické hádanky a úkoly - materiály pro interaktivní výuku

 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí Activeboard.
 • Nejvyšší stupeň akreditace společnosti Promethean - Promethean Activeboard Powered.
 • Možno provozovat také na jiných interaktivních tabulích s využitím software ActiveInspire Personal Edition.

V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Nápověda - při práci s programem si vyučující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovědu, v níž mají krok za krokem přesně popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápověda také obsahuje i připravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestření výuky. Součástí nápovědy je i odkaz na číslo pracovního listu pro žáky.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule Activboard se SW Activstudio nebo Activprimary 3.2 nebo vyšším

zpět


TS Přírodopis 1 – Živočichové a rostliny ČR - materiály pro interaktivní výuku

 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí Activeboard.
 • Nejvyšší stupeň akreditace společnosti Promethean - Promethean Activeboard Powered.
 • Možno provozovat také na jiných interaktivních tabulích s využitím software ActiveInspire Personal Edition.

V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Nápověda - při práci s programem si vyučující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovědu, v níž mají krok za krokem přesně popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápověda také obsahuje i připravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestření výuky. Součástí nápovědy je i odkaz na číslo pracovního listu pro žáky.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule Activboard se SW Activstudio nebo Activprimary 3.2 nebo vyšším

zpět


TS Přírodopis 2 – Žijí s námi - materiály pro interaktivní výuku

 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí Activeboard.
 • Nejvyšší stupeň akreditace společnosti Promethean - Promethean Activeboard Powered.
 • Možno provozovat také na jiných interaktivních tabulích s využitím software ActiveInspire Personal Edition.

V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Nápověda - při práci s programem si vyučující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovědu, v níž mají krok za krokem přesně popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápověda také obsahuje i připravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestření výuky. Součástí nápovědy je i odkaz na číslo pracovního listu pro žáky.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule Activboard se SW Activstudio nebo Activprimary 3.2 nebo vyšším

zpět


TS Matematika pro prvňáčky - materiály pro interaktivní výuku - SMART

 • Verze pro interaktivní tabule SMART
 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí SMART Notebook 10.
 • Všechny obrazovky jsou navrženy pro intuitivní ovládání učiteli i žáky. Možnost skupinové práce, různých anket i her.
 • Metodické pokyny obsahují náhledy všech obrazovek před začátkem práce i po jejím skončení.

V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Nápověda - při práci s programem si vyučující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovědu, v níž mají krok za krokem přesně popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápověda také obsahuje i připravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestření výuky. Součástí nápovědy je i odkaz na číslo pracovního listu pro žáky.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule SMART Board, software SMART Notebook 10 nebo vyšší

zpět


TS Matematika pro prvňáčky 2 - materiály pro interaktivní výuku - SMART

 • Verze pro interaktivní tabule SMART
 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí SMART Notebook 10.
 • Všechny obrazovky jsou navrženy pro intuitivní ovládání učiteli i žáky. Možnost skupinové práce, různých anket i her.
 • Metodické pokyny obsahují náhledy všech obrazovek před začátkem práce i po jejím skončení.

Volné pokračování titulu Matematika pro prvňáčky
V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Nápověda - při práci s programem si vyučující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovědu, v níž mají krok za krokem přesně popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápověda také obsahuje i připravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestření výuky. Součástí nápovědy je i odkaz na číslo pracovního listu pro žáky.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule SMART Board, software SMART Notebook 10 nebo vyšší

zpět


TS Matematika - Logické hádanky a úkoly - materiály pro interaktivní výuku - SMART

 • Verze pro interaktivní tabule SMART
 • Vytvořeno v nativním prostředí interaktivních tabulí SMART Notebook 10.
 • Všechny obrazovky jsou navrženy pro intuitivní ovládání učiteli i žáky. Možnost skupinové práce, různých anket i her.
 • Metodické pokyny obsahují náhledy všech obrazovek před začátkem práce i po jejím skončení.

V dnešní době se interaktivní tabule stávají běžnou součástí vybavení škol, nicméně vyučují se setkávají s nedostatkem kvalitních výukových materiálů pro interaktivní výuku. Jen dohledání materiálů na jednu vyučovací hodinu trvá kolem 3 hodin plus další čas k jejich zpracování.

Terasoft připravil zcela nové pojetí zpracování materiálů pro interaktivní výuku. Tento rozsáhlý systém Vám jednoduchým způsobem s minimální námahou umožní plnění všech klíčových kompetencí, které vyžaduje Rámcový vzdělávací program školy. Velkou výhodou je možnost používat tento software prakticky se všemi učebnicemi, které jsou v současné době na trhu.

Pracovní listy jsou k dispozici v nevyplněné formě pro samostatnou práci žáků i ve vyplněné formě pro snadou kontrolu. Jsou doplněny velkým množstvím fotografií a kreseb.

Nápověda - při práci s programem si vyučující na každé obrazovce jednoduchým kliknutím na ikonku otazníku vyvolají nápovědu, v níž mají krok za krokem přesně popsáno, jak mají se stranou pracovat. Nápověda také obsahuje i připravené vhodné otázky pro žáky a nápady na zpestření výuky. Součástí nápovědy je i odkaz na číslo pracovního listu pro žáky.

Podporované operační systémy:
MS Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10
Apple Macintosh: Mac OS X
Hardwarové požadavky:
procesor Pentium 3 a vyšší, 256 MB RAM, zvuková karta, graf. karta podporující rozlišení 800x600, DVD-ROM mechanika
Doporučena interaktivní tabule SMART Board, software SMART Notebook 10 nebo vyšší

zpět